Czy nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków, stanowi jego majątek osobisty?

Odpowiedź: NIE. 

Treść art. 31 k.r.o., stwarza domniemanie przynależności do majątku dorobkowego przedmiotów majątkowych nabytych w czasie trwania wspólności ustawowej. Przy czym domniemanie to funkcjonuje niezależnie od tego przez którego z małżonków przedmiot został zakupiony. Jednocześnie jednak wskazuje się, że domniemanie to można obalić przez wykazanie, iż nabycie nastąpiło ze środków stanowiących majątek osobisty małżonka.

Pozostawania małżonków w ustroju wspólności majątkowej , powoduje że o tym co stanowi dorobek małżonków, rozstrzygają przepisy art. 31-34 k.r.o. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której ich stosowanie zostało wyłączone
małżeńską umową majątkową (art. 47 § 1 k.r.o.).

Oświadczenie małżonka, na przykład w treści umowy kupna, o tym, że dany przedmiot stanowi jego majątek osobisty, nie skutkuje zaliczeniem tego przedmiotu do jego majątku osobistego. W rezultacie samo takie oświadczenie, nie może stanowczo wyłączać skutków wynikających z przepisów art. 31-34 k.r.o.

Z tego powodu o przynależności konkretnego przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego, nie może przesądzać po pierwsze, ocena przesłanek sposobu wyrażania woli. Po drugie, ocena zgodnego zamiaru stron. Wreszcie po trzecie ocena celu umowy.

Reasumując należy uznać, że taki przedmiot powinien zostać uznany za majątek wspólny, na przykład w sprawie o podział majątku wspólnego byłych małżonków.

( por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 02 marca 2012 r., wydane w sprawie o sygn. akt II CSK 363/11).

W celu zaznajomienia się z innymi zamieszczonymi przeze mnie artykułami, zapraszam do odwiedzenia mojej strony inernetowej adwokat-kolata-lewandowska.pl , na której systematycznie zamieszczam porady prawne   z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego.