Czy frankowicz musi spłacać raty kredytu w czasie trwania procesu?

Wielu kredytobiorców, którzy przed laty zawarli z bankiem umowę kredytu indeksowanego bądź denominowanego do waluty franka szwajcarskiego obecnie zadaje sobie pytanie, czy w czasie trwania sporu sądowego muszą w dalszym ciągu spłacać kredyt?

Odpowiedź brzmi NIE. Proszę tylko pamiętać o tym, że o zawieszeniu dalszej spłaty rat zadecyduje każdorazowo sąd, a jego zgoda ma charakter fakultatywny, czyli sąd może takiego zabezpieczenia udzielić ale ma też prawo go odmówić.

Ale po kolei. Frankowicz już na etapie konstruowania pozwu o stwierdzenie nieważności zawartej przed laty umowy kredytu może sformułować wniosek o udzielenie przez sąd zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty rat kapitałowo – odsetkowych do dnia uprawomocnienia się wyroku kończącego postępowanie w sprawie. Tak jak wspomniałam już na początku, decyzja ta ma charakter fakultatywny, a więc sąd nie ma obowiązku w każdym przypadku naszego wniosku uwzględnić. Każda sprawa jest inna, dlatego też każdy wniosek badany jest przez sąd indywidulanie. I tak wpływ na ocenę zasadności naszego wniosku będą miały następujące kwestie:

  • czy kapitał kredytu został już bankowi przez kredytobiorcę w całości zwrócony lub w jakiej wysokości;
  • aktualny rating banku, czyli ocena zdolności regulowania zobowiązań, np. w przypadku Getin Noble Bank S.A., Bank Millennium S.A. i Banku Pocztowego S.A. ocena ta jest negatywna, co finalnie powinno zwiększyć nasze szanse na uzyskanie zabezpieczenia.

Obecnie według dostępnych statystyk aż 95% spraw frankowych kończy się uwzględnieniem powództwa kredytobiorców i stwierdzeniem nieważności umowy z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, które w sposób rażący naruszają interesy konsumenta. Nie mniej z daleko posuniętej ostrożności zalecamy naszym klientom gromadzenie środków na ich prywatnych rachunkach bankowych do czasu zakończenia sprawy z bankiem. Otóż takie rozwiązanie jest bezpieczne na wypadek odwrócenia obecnego trendu w orzekaniu, ponadto w przypadku spraw w których kapitał kredytu nie został w całości zwrócony kredytobiorca posiada środki na rozliczenie się z bankiem po wydaniu wyroku i formalnie „zamknięcie kredytu” a także wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

autor: adwokat Natalia Hebel

tel. 505-535-470

e-mail: n.hebel@onet.pl

#poznańfranki

#adwokatodfranków

#ratykredytu

#frankiwlkp

#kredytfrankowy

#zaprzestaniespłatrat