A. Sapkowski a sprawa z CD Projekt

A. Sapkowski a sprawa z CD Projekt

Ostatnio dosyć głośno było o Panu Andrzeju Sapkowskim, twórcy sagi Wiedźmina oraz CD Projekt, które nabyło prawa od autora do stworzenia gry na podstawie tejże sagi.
W skrócie - autor żąda podwyższenia wynagrodzenia na podstawie art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ale czy ma rację ?

Przepis art. 44 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych pomyślany został jako regulacja wyjątkowa, mająca za zadanie rozwiązać przypadki, które uznalibyśmy za oczywiście sprzeczne z zasadami słuszności.Ogólnie zakreślone przesłanki jego stosowania są następujące:

a) twórca zawarł umowę przenoszącą prawa autorskie lub udzielającą licencji z inną osobą;

b) wynagrodzenie wynikające z tej umowy pozostaje w rażącej dysproporcji do korzyści nabywcy autorskich praw majątkowych (licencjobiorcy).

Dysproporcja między wynagrodzeniem a korzyściami może istnieć zarówno w chwili zawarcia umowy, jak i powstać później, tj. dopiero w wyniku eksploatacji utworu, co stanowić będzie niewątpliwie regułę .

Z informacji podawanych w mediach wynika, że faktycznie mogło dojść do tejże rażącej dysproporcji, a więc bardzo prawdopodobne, że autor może uzyskać przed sądem stosowne podwyższenie wynagrodzenia.

Uważam jednak, że sprawa zakończy się zawarciem ugody, gdyż żadnej ze stron nie będzie zależało na zamieszaniu medialnym.