Zakup nieruchomości z wpisem w kw.

Pytanie z dnia 20 lipca 2020

Planuję zakup nieruchomości bezpośrednio od właściciela. W księdze wieczystej, w dziale III znalazłam wpis dotyczący roszczenia. Treść wpisu: "ROSZCZENIE DOTYCHCZASOWEGO WŁAŚCICIELA GRUNTU O OPŁATĘ PRZEKSZTAŁCENIOWĄ W ODNIESIENIU DO KAŻDOCZESNEGO WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW. "
W jaki sposób dotyczy mnie ten wpis jako nowego nabywcę? Czy powinnam się obawiać?

Wpis w KW tego roszczenia wynika z faktu, że grunt na którym posadowiony jest budynek przed 1.01.2019 r. był własnością Skarbu Państwa lub gminy oddany w wieczyste użytkowanie. Z dniem 1.01.2019 r. grunty oddane w wieczyste użytkowanie na cele mieszkaniowe z mocy ustawy przekształciły się we własność. Jednak za to przekształcenie każdoczesny właściciel gruntu będzie obowiązany wnosić opłatę przekształceniową. Wysokość rocznej opłaty przekształceniowej jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 1.01.2019 r. Opłata wnoszona jest obowiązkowo przez okres 20 lat od dnia przekształcenia. Wysokość opłaty, zasady oraz okres jej wnoszenia są ujęte w zaświadczeniu o przekształceniu. Pan/Pani jako nowy właściciel będzie obowiązany do wnoszenia opłaty za przekształcenie począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości, a ten wpis w KW zabezpiecza roszczenie Skarbu Państwa lub gminy. Najlepiej dotychczasowego właściciela poprosić o przedstawienie zaświadczenia.Wtedy będzie wiadomo w jakiej wysokości i przez jaki czas Pan/Pani jako nabywca tej nieruchomości będzie obowiązany wnosić opłatę przekształceniową.

Odpowiedź nr 1 z dnia 21 lipca 2020 10:28 Zmodyfikowano dnia: 21 lipca 2020 10:28 Obejrzało: 3810 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.