Wypowiedzenie umowy o pracę.

Pytanie z dnia 18 listopada

Witam czy mogę złożyć natychmiastowe wypowiedzenie jak mam umowę na czas próbny i czy mogę odejść za porozumień stron i tez z wypowiedzeniem natychmiastowym.? Mam 3 miesięcy okresu próbnego, przepracowałem jeden dzień

Dzień dobry, może Pani złożyć klasyczne wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, może Pani zaproponować pracodawcy zawarcie porozumienia stron (na co on niekoniecznie musi wyrazić zgodę), natomiast wypowiedzenie w "trybie natychmiastowym" to tzw. dyscyplinarka dla pracodawcy i tutaj musi być ona uzasadniona, proszę zerknąć do art. 55 kodeksu pracy, tam są wskazane przesłanki do zastosowania tej konstrukcji. Adw. Elżbieta Walczak, www.walczaklegal.com, tel. 662 069 190

Odpowiedź nr 1 z dnia 20 listopada 2022 21:07 Zmodyfikowano dnia: 20 listopada 2022 21:07 Obejrzało: 16 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Za porozumieniem stron można odejść wtedy, kiedy strony tak uzgodnią a więc i po jednym dniu. To leży wyłącznie w ich kompetencji i nie nazywa się wypowiedzeniem. Wypowiedzieć może umowę tylko jedna strona. W przypadku umowy na okres próbny Kodeks pracy mówi: Art. 34. [Okresy wypowiedzenia umowy na okres próbny] Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi: (...) 3)2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. Wydaje się, że po jednym dniu pracy można się dogadać z pracodawcą i rozwiązać umowę za porozumieniem stron. W przeciwnym razie obowiązują poniższe przepisy: Art. 55. [Rozwiązanie bez wypowiedzenia przez pracownika] § 1.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. § 11.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w § 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia. § 2.  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Przepis art. 52 § 2 stosuje się odpowiednio. § 3.  Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn określonych w § 1 i 11 pociąga za sobą skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem.

Odpowiedź nr 2 z dnia 20 listopada 2022 23:17 Zmodyfikowano dnia: 20 listopada 2022 23:17 Obejrzało: 14 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.