Sprzeciw od wyroku w sprawie kradzieży.

Pytanie z dnia 14 marca 2023

Dzień dobry, 9 marca miałam posiedzenie w trybie 335, czyli skazanie bez rozprawy za kradzież w sklepie na kwotę 2200. Oddalam kosmetyki skradzione w nienaruszonym stanie, dlatego sąd zasądził, że nie mam obowiązku naprawienia szkody. Dostałam 6miesiecy w zawieszeniu na rok oraz dozor kuratora. Czy sklep może się sprzeciwić temu wyrokowi? Jeśli sklep badz prokuratora r złoży apelację jak się o tym dowiedziec?Jak dowiedzieć się o kuratorze który został mi przydzielony? Dzisiaj złożyłam wniosek o uzasadnienie wyroku.

Prokuratura ma prawo do wniesienia apelacji. W przypadku jej wniesienia otrzyma Pani pismo z sądu. Po uprawomocnieniu się wyroku zostanie wyznaczony kurator, który się z Panią skontaktuje. Sądowy kurator zawodowy, któremu powierzono czynności, nawiązuje niezwłocznie kontakt ze skazanym, informując go o jego obowiązkach i uprawnieniach. W czasie pierwszego kontaktu ze skazanym kurator sądowy przeprowadza z nim rozmowę, podczas której poucza go o jego obowiązkach i uprawnieniach wynikających z okresu próby, dozoru, nałożonych obowiązków i zakwalifikowania do określonej grupy ryzyka powrotu do przestępstwa oraz omawia sposoby i terminy realizacji tych obowiązków i uprawnień; kurator sądowy wręcza skazanemu pouczenie na piśmie. Do zakresu działania sądowego kuratora społecznego należy w szczególności: 1) odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, w tym również w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się z ich rodziną; 2) żądanie niezbędnych informacji i wyjaśnień od osób znajdujących się w okresie próby, objętych dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki; 3) współdziałanie z właściwymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami w zakresie poprawy warunków bytowych i zdrowotnych, zatrudnienia i szkolenia osób, których dotyczy postępowanie wykonawcze; 4) współdziałanie z administracją zakładów karnych w zakresie odpowiedniego przygotowania skazanych do zwolnienia; 5) przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich odpisów w związku z wykonywaniem czynności zleconych przez sąd; 6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i zbieranie niezbędnych informacji od organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i instytucji; 7) podejmowanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonywania kar, środków karnych, środków zabezpieczających i kompensacyjnych oraz przepadku, jak też kontrola wykonywania środków kompensacyjnych; 8) udzielanie skazanym innej stosownej pomocy. Zachęcam do wystawienia opinii/oceny. W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu: TEL: 512 976 090 e-mail: adwkrycki@gmail.com Pozdrawiam Adw. Bartosz Krycki

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 marca 2023 15:58 Zmodyfikowano dnia: 14 marca 2023 15:58 Obejrzało: 530 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Może Pani założyć konto na portalu sądowym. Na pismach z sądu powinna być informacja, wówczas Pani widzi czy wpłynie apelacja. Kurator się z Panią skontaktuje kiedy wyrok będzie prawomocny. Aczkolwiek nie sądzę, aby wpłynęła apelacja.

Odpowiedź nr 2 z dnia 14 marca 2023 16:43 Zmodyfikowano dnia: 14 marca 2023 16:43 Obejrzało: 530 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.