Ekwiwalent za zaległy urlop.

Pytanie z dnia 09 czerwca

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pracodawca tego samego dnia zwolnił pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas okresu wypowiedzenia.
Pracownik w ostatnim dniu pracy upomniał się o ekwiwalent - pracodawca stwierdził, że się nie należy a później zmienił zdanie i zdecydował o wypłacie (2 tyg minely i ekwiwalent nie został wypłacony). W międzyczasie pracownik otrzymał listownie świadectwo pracy, które informuje o nie wykorzystanym ani jednym dniu urlopowym. Czy informacja o zaległym urlopie i obecnym, który został wypłacony jako ekwiwalent powinna się znaleźć na świadectwie pracy?

Dziękuję za informację i pomoc

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadectwa pracy z dnia 30 grudnia 2016 r.: § 2 1. W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące: 1)okresu lub okresów zatrudnienia; 2)wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy; 3)rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji; 4)trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia; 5)okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36(1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwanej dalej „Kodeksem pracy”; 6)urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku; 7)wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia; 8)wykorzystanego urlopu ojcowskiego; 9)wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia; 10)wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia; 11)okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186(8) § 1 pkt 2 Kodeksu pracy; 12)zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 Kodeksu pracy, wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; 13)liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; 14)okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych; 15)okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; 16)wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy; 17)okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty; 18)zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym; 19)należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych; 20)informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika. 2. W świadectwie pracy zamieszcza się pouczenie o prawie pracownika wystąpienia z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy, a w razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy przez pracodawcę, a w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy - o prawie wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy.

Odpowiedź nr 1 z dnia 9 czerwca 2021 20:30 Zmodyfikowano dnia: 9 czerwca 2021 20:30 Obejrzało: 14 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Dzień dobry Pani/Panu, Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy, świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych, dotyczące urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego w tym roku. Pozdrawiam, adwokat Agnieszka Kwapień tel.: 728 382 525, e-mail: poczta@adwokat-katowice.com.pl

Odpowiedź nr 2 z dnia 10 czerwca 2021 07:32 Zmodyfikowano dnia: 10 czerwca 2021 07:32 Obejrzało: 12 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.