Dziedziczenie mieszkania po zmarłej babci.

Pytanie z dnia 13 czerwca 2023

Dzień dobry, zmarła moja babcia która zostawiła po sobie mieszkanie i długi, mamy przypuszczenie, ze któryś wierzyciel mógł nałożyć hipotekę przymusową, a wyczytałem ze jeśli jest tak owa nałożona to nie ma możliwości wzięcia spadku na podstawie dobrodziejstwa inwentarza a jeśli byłoby jednak możliwe przyjęcie spadku z dobrodziejstwa inwentarza to jak to rozumieć?
Rozumiem ze jeśli mieszkanie ma nałożona hipotekę przymusowa to jest możliwe dobrodziejstwo inwentarza na zasadzie: wierzyciel który nałożył takową hipotekę przymusowa musi zostać spłacony w kwocie która u niego widnieje, a reszta wierzycieli która nie nałożyła hipoteki przymusowej może być spłacana tylko do wysokości pozostawionego majątku?
Czy ostatecznie przy hipotece przymusowej nie jest możliwe dobrodziejstwo inwentarza

Hipoteka na nieruchomości wchodzącej w skład spadku nie stanowi przeszkody w przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Szkopuł w tym, że wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką, bez względu na ograniczenia odpowiedzialności dłużnika wynikające z prawa spadkowego. Oznacza to, że wierzyciel hipoteczny może zaspokoić całą swoją wierzytelność z nieruchomości obciążonej hipoteką nawet gdy spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Skutek jest taki jak Pan napisał w zapytaniu, że wierzyciel hipoteczny jest zaspokajany w całości natomiast pozostali do wysokości wartości masy spadkowej pomniejszonej o wartość zaspokojonej wierzytelności hipotecznej. W piśmiennictwie przyjmuje się, że spadkobierca powinien zaspokajać wierzycieli według kolejności z art. 1025 KPC: 1)należności alimentacyjne;; 2)należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika; 3)należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim; 4)należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu; 5)należności za pracę niezaspokojone w kolejności z pkt 2) 6)należności względem ZUS i US, o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej; 7)należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję; 8)inne należności. W przypadku kilku wierzycieli zaliczonych do kategorii 3 i 4 ich wierzytelności powinny być zaspokojone w kolejności odpowiadającej przysługującemu im pierwszeństwu, inne zaś należności - stosunkowo do wysokości każdej z nich.

Odpowiedź nr 1 z dnia 13 czerwca 2023 22:31 Zmodyfikowano dnia: 13 czerwca 2023 22:31 Obejrzało: 129 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.