Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Koszalin wyniki wyszukiwania: znaleziono 67 ofert

Filtruj wg kryteriów

EPZ Kancelaria Radcy Prawnego

Koszalin

Batalionów Chłopskich 94 C/2, 75-309

Wyliczamy odszkodowania za: zniszczone pola (autostrady, zalania, słupy, wiatraki), maszyny (analiza pracy, wady konstrukcyjne, awarie), budynki, uprawy.

PROWADZIMY DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU: - wypadków w rolnictwie - wypadków komunikacyjnych - śmierci osoby bliskiej - utraconych dochodów Jenorazowe odszkodowania z KRUS/ZUS

Prowadzimy procesy – KOWR, ARiMR, ubezpieczalnie, producenci maszyn, skupy,

Tworzymy i analizujemy umowy: handlowe, dzierżawy, kontraktacji, reprodukcji materiału siewnego,

Legal Services Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Kijewski

Szczecińska 8-10/28, 75-135 Koszalin

Odpowiada w ciągu 11 godzin

Reprezentowałem swoich Klientów w sprawach przed Sądami i organami egzekucyjnymi ( komornikami) o zapłatę nie uiszczonych na ich rzecz przez kontrahentów należności z tytułu wykonywanych usług, zawartych umów dzierżawy, najmu itp. Sprawy zakończyły się zasądzeniem i wyegzekwowaniem nie zapłaconych należności.

Konsultowałem i sporządziłem dla swoich Klientów ponad 200 umów, opinii, regulaminów i innych aktów prawnych obejmujących swoim zakresem zagadnienia związane z prawem cywilnym, prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym, prawem pracy, prawem autorskim, prawem własności intelektualnej ( na wykonanie oprogramowania komputerowego), prawem podatkowym.

Reprezentowałem Klientkę przed Sądem w sprawie o eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Sąd oddalił pozew o eksmisję i Klientka nie została eksmitowana z tego lokalu.

Reprezentowałem swojego klienta przed Sądem Okręgowym w Koszalinie w sprawie o zapłatę z tytułu wypowiedzianej umowy kredytu denominowanego w walucie obcej - franku szwajcarskim zawartej z Getin Noble Bankiem S.A. Sąd w całości oddalił powództwo. Mój Klient nie musi spłacać należności z tytułu umowy kredytu denominowanego frankiem szwajcarskim.

Reprezentowałem Klientkę w sprawie o zapłatę zachowku. Sprawa zakończyła się po myśli Klientki.

Sporządzałem dla Klienta odpowiedz na pozew i konsultowałem z Klientem sprawę toczącą się przed Sądem Rejonowym w Warszawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Sprawa w pełni została zakończona po myśli mojego Klienta.

Wydawałem na zlecenie moich Klientów opinie w zakresie prawa podatkowego, w których zawarte wnioski i interpretacje prawa podatkowego były później podzielane przez organy podatkowe w tym przez Ministra Finansów, w wydawanych przez te organy interpretacjach prawa podatkowego.

Reprezentowałem Klientów w sprawach toczących się przed Sądami przeciwko firmom ubezpieczeniowym o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu szkód wyrządzonych im w związku z zaistniałymi wypadkami komunikacyjnymi. Sprawy zakończyły się rozstrzygnięciami Sądu korzystnymi dla moich Klientów.

Kilkakrotnie występowałem w imieniu swojego Klienta ( instytucji samorządowej) z wnioskami do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych. Interpretacja podatkowa przepisów prawa podatkowego przedstawiona przeze mnie w w/w wnioskach była w pełni podzielana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

Sporządzałem dla Klientki wniosek do Sądu o zniesienie współwłasności nieruchomości lokalowej. Sprawa została w pełni zakończona po myśli mojej Klientki.

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Michalski

Waryńskiego 9/3, 75-950 Koszalin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Reprezentowałem uczestnika. Udało się podważyć testament.

Sprawa o zapłatę. Skutecznie przeprowadziłem szereg spraw o zapłatę.

Sprawa o rozwód. Reprezentowałem powódkę. Po kilku rozprawach Sąd orzekł rozwód z winy pozwanego.

Postępowanie rejestrowe. Zarejestrowałem w KRS spółki kapitałowe, spółdzielnię i stowarzyszenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Kruk

Zwycięstwa 140 lok. 231, 75-613 Koszalin

Kancelaria Adwokacka – Adwokat Małgorzata Salwa

Waryńskiego 14/1, Koszalin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy o zmniejszenie, zwiększenie oraz zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Spory związane z rozwiązaniem i wypowiedzeniem stosunku pracy.

Odpowiedzialność pracowników i pracodawców za naruszenia zakazu konkurencji.

Roszczenia pracodawców w przypadku naruszenia przez pracowników warunków umowy o pracę.

Profesjonalne doradztwo osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG

Wskazywanie niedozwolonych postanowień umownych oraz ich rodzaju.

Reprezentacja w postępowaniu karnym osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz pomoc w dochodzeniu przez nich roszczeń odszkodowawczych.

Reprezentowanie przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.

Reprezentacja w sprawach o rozwód bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie.

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Czajkowski

Zwycięstwa 140/38, 75-613 Koszalin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy o zapłatę, w tym o odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Sporządzanie projektów pism procesowych i pozaprocesowych, wniosków wieczystoksięgowych i rejestrowych.

Opracowywanie projektów umów oraz innych aktów prawnych (m.in. regulaminów, statutów itp.)

Prowadzenie mediacji.

Pomoc w sprawach dotyczących emerytury i renty.

Reprezentacja w sprawach o zachowek.

Reprezentowanie interesów klientów przed sądami wszystkich instancji, organami, urzędami i innymi instytucjami.

Pomoc w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia.

Sprawy o dział spadku.

Sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem.

Kancelaria Radcy Prawnego Justyna Koleśnik-Kijewska

Zwycięstwa 152, 75 - 613 Koszalin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zakończenie ugodą sprawy o ustalenie alimentów na rzecz dziecka.

Zakończona sukcesem sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Zakończenie sukcesem sprawy o przywrócenie pracownika do pracy.

Zakończona sukcesem sprawa o rozwód z orzeczeniem o winie, ograniczeniem władzy rodzicielskiej oraz ustaleniem alimentów.

Zakończona sukcesem sprawa o podwyższenie alimentów do rzecz małoletniego dziecka.

Zakończona sukcesem sprawa o obniżenie alimentów.

Zakończona sukcesem sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Zakończona sukcesem sprawa o orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie oraz ustaleniem alimentów na rzecz reprezentowanej klientki.

Zakończone sukcesem sprawy o ustalenie alimentów.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Angelina Misiak

Zwycięstwa 202B/8, 75-611 Koszalin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy o zapłatę - z sukcesem zakończone przed Sądami gospodarczymi sprawy o zapłatę zaległych faktur VAT za usługi transportu międzynarodowego jak i krajowego, jak również o zapłatę kwoty 40 euro tytułem rekompensaty za opóźnienie w płatności faktur

Prowadzę sprawy o rozwód zarówno z orzeczeniem o winie, jak i bez orzeczenia o winie

Sprawy o dział spadku - przeprowadzone z sukcesem sprawy o dział spadku, w skład którego wchodziły nieruchomości (w tym również gospodarstwo rolne), ruchomości oraz rozliczenia z tytułu nakładów na nieruchomość wspólną, zysków osiąganych przez część współwłaścicieli z nieruchomości wspólnej

W kręgu moich zainteresowań są sprawy z zakresu prawa spadkowego - sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek i wydziedziczenie

Odszkodowania za szkodę w wypadku komunikacyjnym - z sukcesem przeprowadzone sprawy o dopłatę odszkodowania za uszkodzone pojazdy od Ubezpieczycieli, uzyskane odszkodowania za szkody na osobie

Podział majątku wspólnego byłych małżonków - przeprowadzone sprawy z rozliczeniem nakładów na nieruchomość należącą wyłącznie do jednego małżonka, rozliczenie spłaconych wspólnych kredytów i kosztów wspólnych nieruchomości po rozwodzie

Odwołania od decyzji administracyjnych - głównie prowadziłam i prowadzę sprawy dotyczące odwołań od decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę, w tym również piszę skargi od prawomocnych decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Janus

Szymanowskiego 18 A/2, 75-547 Koszalin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zakończona prawomocnym wyrokiem sądowym sprawa dotycząca nieuregulowanych należności między przedsiębiorcami.

Pomyślnie zakończona sprawa dotycząca ustalenia zdarzenia medycznego - przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Zakończona na 1. terminie sprawa o stwierdzenie nabycia spadku.

Zakończona sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym. Uzyskana kwota wielokrotnie przewyższyła propozycję na etapie przedsądowym Ubezpieczyciela.

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie karnej dot. prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Aleksandra Chlistowska Kancelaria Radcy Prawnego

Morska 49, 75-227 Koszalin

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Współwłasność i umowa współwłaścicieli o podziale rzeczy wspólnej do korzystania

Przedsiębiorca kupił zakład produkcyjny, zmodernizował i przygotował do uruchomienia produkcji. Niestety stało się nieszczęście – pewnej nocy wybuchł pożar i z zakładu pozostały tylko zgliszcza. Zakład był ubezpieczony, ale ubezpieczycie odmówił wypłaty odszkodowania. Sprawa była w II instancjach. Ubezpieczycie nie wniósł kasacji od wyroku sądu apelacyjnego i wypłacił odszkodowanie.

Kontrakt, w którym dostawca bardzo drogich urządzeń zadał sobie wiele trudu, aby tak niejasno sformułować terminy realizacji dostawy, że ustalenie czy zostały dotrzymane nie byłoby możliwe. Kontrakt przewidywał natomiast wysoka karę umowną dla zamawiającego za odstąpienie od umowy. Przedstawiciel handlowy dostawcy nie widział w tym problemu i deklarował jak najlepsze intencje, obiecując nawet, że w przypadku jakichkolwiek kłopotów mój klient otrzyma w ramach rekompensaty za darmo niektóre części urządzeń.

odszkodowania za szkody myśliwskie

dochodzenie roszczeń za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia

Wróć na górę