Zabezpieczenie wykonania umowy - przewłaszczenie na zabezpieczenie

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest umową nienazwaną będącą formą zabezpieczenia wierzytelności.

Celem umowy przewłaszczenia jest zabezpieczenie wierzytelności. Przewłaszczenie na zabezpieczenie nie zostało uregulowane w polskim systemie prawnym. Zabezpieczenie to funkcjonuje w oparciu o zasadę swobody umów, wykorzystując instytucje kodeksu cywilnego takie jak przeniesienie własności pod warunkiem zawieszającym lub rozwiązującym.

Ten sposób zabezpieczenia wykonania umowy pozwala na znacznie sprawniejsze zaspokojenie się wierzyciela albowiem nie wymaga uzyskania tytułu wykonawczego.

W ramach tej umowy, wierzyciel nabywa od dłużnika własność ustalonej w umowie rzeczy zobowiązując się jednocześnie do korzystania z rzeczy jedynie w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia wierzytelności, pozostawiając możliwość korzystania z rzeczy dłużnikowi.

Umowa ta może mieć dwa warianty:

- zawierana jest jedna umowa, w której następuję przeniesienie własności pod warunkiem rozwiązującym, że dłużnik spłaci wierzytelność, przy czym ten sposób zabezpieczenia nie może dot. nieruchomości. Własność nieruchomości nie może być przeniesiona pod warunkiem.

- zawierane są dwie umowy, pierwsza o przeniesieniu własności rzeczy na wierzyciela, druga w ramach której wierzyciel zobowiązuje się pod warunkiem zawieszającym przenieść z powrotem prawo własności rzeczy na dłużnika z chwilą zaspokojenia zabezpieczonej wierzytelności. Ten sposób dopuszczalny jest zarówno na ruchomościach. jak i na nieruchomościach.

Fundamentem umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie jest ograniczenie prawa własności wierzyciela przez zobowiązanie się, że zaspokoi swoje roszczenia z nabytej rzeczy dopiero w przypadku niewykonania zobowiązania przez dłużnika.