Wierzytelność nieściągalna - co można zrobić?

Nie zawsze prowadzony proces windykacji kończy w sposób całkowicie satysfakcjonujący dla wierzyciela. Zdarzają się sytuacje wręcz odwrotne od zamierzonego efektu tj. wierzyciel w celu przymusowego odzyskania długu ponosi koszty obsługi wierzytelności, koszty sądowe i egzekucyjne, a prowadzone postępowanie egzekucyjne kończy się umorzeniem z urzędu przez komornika na podstawie art. 824 §  1 pkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Oznacza to  bezskuteczność egzekucji – na podstawie dokonanych czynności komornik ocenił, że z egzekucji nie da się uzyskać sumy wyższej od kosztów postępowania egzekucyjnego.

Czy bezskuteczna egzekucja oznacza zawsze brak możliwości odzyskania pieniędzy?

Oczywiście, że nie. Umorzenie egzekucji nie oznacza, że wierzyciel nie może już więcej dochodzić swojej wierzytelności od dłużnika. Umorzenie takie potwierdza jedynie, że aktualnie dłużnik nie posiada majątku, z którego można prowadzić skuteczną egzekucję , albo majątek ten ukrył w taki sposób, że komornik go nie znalazł. Wierzyciel może ponownie skierować wniosek egzekucyjny do komornika i zainicjować nowe postępowanie. Należy zwrócić uwagę, że dłużnikowi niezwykle trudno będzie całe życie unikać komornika, nie podejmować legalnego zatrudnienia, nie nabywać na własny rachunek przedmiotów majątkowych, nie gromadzić oszczędności na rachunkach bankowych itp.

Bezskuteczna egzekucja co dalej?

Możliwości dalszego postępowania jest kilka. Każde rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Na blogu Kancelarii FOXLEGAL podjęliśmy próbę wskazania możliwych trybów postępowania i dokonaliśmy ich oceny. Zapraszamy do zapoznania się z wpisem: https://foxlegal.pl/wierzytelnosc-niesciagalna/