ważne orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie odszkodowania za wywłaszczenie

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2019 r., III CSK 334/17, orzekał o istotnej kwestii przedawnienia roszczenia o odszkodowanie w sytuacji zawinionego przez Organ braku możliwości odzyskania wywłaszczonej nieruchomości, która okazała się zbędna na cel wskazany w wywłaszczeniu.

 

Sąd Najwyższy wskazał na rozbieżność kwestii, czy w takiej sytuacji termin przedawnienia liczy się od momentu, kiedy zwrot stał nie możliwy (np. zbycie nieruchomości przez organ), czy też od wydania ostatecznej decyzji o odmowie zwrotu.

W swoim wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że

dopiero utrata roszczenia o zwrot nieruchomości może powodować powstanie roszczenia odszkodowawczego z tego tytułu, sama zaś utrata roszczenia o zwrot nieruchomości może wynikać tylko z decyzji odmawiającej zwrotu, gdyż o tym, czy roszczenie o zwrot jest zasadne, czy bezzasadne, musi wypowiedzieć się właściwy organ administracji publicznej

Inna sytuacja występuje, gdy zwrot nieruchomości nie jest możliwy z mocy samego prawa - np. gdy nieruchomość została zbyta przed 1 stycznia 1998 r. (zob. art. 229 ugn). Wtedy termin przedawnienia odszkodowania już minął.

O wyroku można także przeczytać na blogu:  https://odszkodowanieodpanstwa.net/odszkodowanie-za-bezprawne-uzycie-wywlaszczonej-nieruchomosci-jakie-terminy-przedawnienia/