Upadłość przedsiębiorcy (upadłość firmowa)

Podstawową przesłanką pozwalającą na zgłoszenie do właściwego sądu wniosku o upadłość firmy jest stan niewypłacalności . Zgodnie z art. 11 ustawy – Prawo upadłościowe przedsiębiorca jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że przedsiębiorca utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Ponadto, dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość składników jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy niewypłacalny przedsiębiorca ma obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość firmy do sądu w terminie 30 dni od dnia, w którym stan niewypłacalności wystąpił (art. 21 ustawy – Prawo upadłościowe). Brak złożenia wniosku w przewidzianym terminie może wywołać dla przedsiębiorcy negatywne skutki w postaci:

  • oddalenia wniosku o upadłość konsumencką;
  • orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • złożenia przez wierzyciela wniosku o upadłość niewypłacalnego przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia zaprzestania przez niego prowadzenia działalności gospodarczej
  • odpowiedzialność karną
  • odpowiedzialność cywilną