Podział majątku wspólnego. Jak ustalić wartość nieruchomości obciążonej hipotecznie?

Wyrokiem z dnia 28 marca 2019 roku wydanym w sprawie III CZP 21/18 Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię sposobu ustalania na potrzeby podziału majątku wspólnego wartości nieruchomości obciążonej hipoteką. Do chwili wydania przez Sąd Najwyższy orzeczenia w postanowieniach sądów powszechnych dopatrzeć sie było można dwóch przeciwstawnych linii orzeczniczych. Zgodnie z jednym z poglądów sąd przy ustalaniu wartości poszczególnych składników majątku wspólnego, w odniesieniu do nieruchomości powinien odliczyć od wartość nieruchomości wartość obciążenia hipotecznego (w większości przypadków niespłaconego kredytu). W orzecznictwie doszukać się było można także odmiennej interpretacji zgodnie z którą, wielkość obciążenia hipotecznego nie wpływała na wartość nieruchomości. W uzsadnieniu do wyroku z dnia 28 marca 2019 roku Sąd Najwyższy wskazał " W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego ."