Ochrona danych osobowych w świetle tzw. RODO

Ochrona danych osobowych w świetle tzw. RODO

Od kilku miesięcy w Polsce mówi się o wdrożeniu RODO na terenie naszego kraju.  Co zatem znaczy ten skrót i jak wpłynie na ochronę naszych danych osobowych?

W dniu 27 kwietnia 2016 roku uchwalone zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rozporządzenie wiąże w całości i winno być bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich od dnia
25 maja 2018 roku. 

Obecnie, polski ustawodawca nie wprowadził przepisów doprecyzowujących treść w/w Rozporządzenia, a RODO nie określa, w jaki sposób powinna być prowadzona dokumentacja przetwarzania danych osobowych, nie wskazuje, jakie elementy powinny być zawarte w polityce bezpieczeństwa czy instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Rozporządzenie unijne nie ustanawia również żadnych minimalnych wymagań odnoszących się do sposobu zabezpieczenia przetwarzanych informacji, a co za tym idzie osoby zaangażowane w proces przetwarzania danych winny same dobrać odpowiednie środki techniczne, uwzględniając skalę przetwarzania, kontekst, w jakim są one przetwarzane oraz skutki, jakie może wywołać ich nieuprawnione ujawnienie.

Owymi środkami bezpieczeństwa mogą być m.in. uwierzytelnianie, szyfrowanie danych osobowych, pseudonimizacja, anonimizacja oraz kopie zapasowe danych. Administrator danych może nadto powierzyć ochronę danych osobowych innemu podmiotowi w ramach outsourcingu przetwarzania danych.

Wszystkie środki techniczne mają zapewnić wysoki poziom zabezpieczeń w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Podmioty gromadzące tzw. dane wrażliwe powinny w sposób właściwy dobrać takie środki bezpieczeństwa, które umożliwią odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych.

Praktyka stosowania Rozporządzenia zapewne pokaże z jakim skutkiem zostało ono wprowadzone oraz jakie konsekwencje niesie za sobą nowa strategia unijna w zakresie ochrony danych osobowych.