Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP podczas epidemii koronawirusa

Nie każdy zakład pracy może zostać zamknięty na czas epidemii koronawirusa COVID-19. Do tyczy to między innymi zakładów produkcyjnych, w których pracuje wiele osób na raz, które jednocześnie przebywają na wspólnej, zamkniętej przestrzeni. Stąd uzasadnione obawy pracowników o swoje zdrowie i bezpieczeństwo pracy. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wśród pracowników koronawirusa COVID-19 na pracodawcy ciążą stosowne obowiązki, których musi przestrzegać.

Odpowiedzialność pracodawcy

Przede wszystkim należy podkreślić, że pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

1) organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
2) zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
3) reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
4) zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.
Ponadto pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, a także o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.
Kary nakładane na pracowników
Z drugiej strony, na pracownikach również ciążą określone obowiązki, które w dodatku obwarowane są stosownymi sankcjami za ich nie przestrzeganie. A mianowicie, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.
Co istotne, za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może również stosować karę pieniężną.Kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu stosownych potrąceń.
Odmowa pracy przez pracownika
Warto natomiast pamiętąć, że w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Przy czym, za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.
W razie wątpliwości co do sytuacji pracodawcy lub pracownika w czasie epidemii koronawirusa, zapraszam do kontaktu - p.terpilowski@ptkrp.pl