O ograniczeniu władzy rodzicielskiej

W myśl art. 95 k.r.o. do podstawowych obowiązków rodziców należy dbanie o dobro dziecka poprzez zapewnienie mu odpowiedniego wychowania, bezpieczeństwa oraz opieki nad nim i jego majątkiem aż do uzyskania przez niego pełnoletności.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić w sytuacji:

  1. gdy zagrożone jest dobro dziecka, w szczególności z powodu niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, które polegać może przykładowo na: zaniedbywaniu potrzeb dziecka, nieodpowiednim dbaniu o zdrowie dziecka, zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego, pozostawienie dziecka bez właściwej opieki, doprowadzenie do sytuacji  powstania zagrożenia zdrowia, a nawet życia dziecka (stosowaniu kar zagrażających zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu), zaistnienia trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (np. choroby psychicznej rodzica, skazania rodzica na karę pozbawienia wolności),
  2. gdy doszło do rozłączenia rodziców (rozwód, separacja).

Zgodnie z treścią art. 107 k.r.o. jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, jeżeli przedstawili zgodne z dobrem dziecka porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wskutek:

- złożenia wniosku przez jednego z rodziców,

- złożenia wniosku przez każdego, kto posiada odpowiednią wiedzę na temat okoliczności uzasadniających, iż dziecku dzieje się krzywda w wyniku nienależycie sprawowanej władzy rodzicielskiej,

- wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu.

Sprawy dotyczące ograniczenia (pozbawienia) władzy rodzicielskiej bywają trudne i bolesne dla rodziców  i dzieci. Dlatego warto skorzystać z profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata), ponieważ zwiększy to szanse na korzystne rozwiązanie sprawy.