Dyspozycja na wypadek śmierci

Czym jest dyspozycja na wypadek śmierci?

Jest to dyspozycja, której celem jest zagwarantowanie wpłaty określonej kwoty pieniędzy z rachunku bankowego po śmierci jego posiadacza wskazanej pisemnie osobie. Cel może być różny i nie musi być w dyspozycji określony, może nim być np. chęć zapewnienia pieniędzy na bieżące wydatki rodziny bez przeprowadzania postępowania spadkowego w celu ustalenia, kto jest spadkobiercą. Pieniądze objęte dyspozycją nie wchodzą w skład spadku.

Taką dyspozycję może złożyć posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej. Dyspozycję składa się w banku, pisemnie.

Czy można udzielić takiej dyspozycji na rzecz fundacji? Kto może być beneficjentem?

Beneficjentem takiej dyspozycji może być tylko osoba z wąskiego grona, wskazanego w ustawie prawo bankowe, tj. małżonek, wstępni, zstępni lub rodzeństwo. W dyspozycji należy w sposób precyzyjny wskazać, kto ma być beneficjentem – imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, podać numer Pesel czy miejsce zamieszkania. Beneficjentów może być kilku.

Czy są ograniczenia w wysokości kwoty przeznaczonej do wypłaty?

Tak. Maksymalna kwota wypłaty nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat i nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Czy mogę zmienić dyspozycję?

Tak, do chwili śmierci posiadacz rachunku może zmienić swoją dyspozycję – w całości lub w części, a także może ją odwołać. Można zmienić osobę/osoby/ beneficjenta, jak również wysokość kwoty objętej dyspozycją.

Kiedy beneficjent może wypłacić pieniądze?

Jak wskazuje nazwa dyspozycji „na wypadek śmierci” - po śmierci posiadacza rachunku. Dyspozycję można zrealizować, jeśli na rachunku zmarłego posiadacza znajduje się odpowiednia ilość pieniędzy.

Niniejszy artykuł nie stanowi porady prawnej. Porady prawne udzielane są w każdej sprawie indywidualnie.

Zachęcam do kontaktu: tel. 600 813 715 lub e-mail: kancelaria@radcadebowska.pl

Paulina Dębowska

radca prawny