Dla kogo dodatek covidowy?

Dodatek covidowy – komu przysługuje?

Dodatek covidowy przysługuje osobom:

  • wykonującym zawód medyczny w szpitalach II i III poziomu zabezpieczenia covidowego, które uczestniczą w udzielaniu świadczeń zdrowotnych i mają bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

  • udzielającym świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (SOR, zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa) lub w izbach przyjęć

  • wykonującym czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratoriach umieszczonych w wykazie Ministerstwa Zdrowia pod adresem https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid, z którymi NFZ zawarł umowę o wykonywanie testów diagnostycznych RTPCR w kierunku SARS-CoV-2 (laboratoria covidowe w szpitalach I, II i III)

Dodatek covidowy dla pielęgniarek?


Dodatek covidowy przysługuje osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej. Przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć: osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
W związku z powyższym dodatek covidowy przysługuje także pielęgniarkom oraz technikom elektroradiologii – pod warunkiem spełnienia warunków przedmiotowych przyznania dodatku.

Dodatek covidowy dla lekarzy spoza oddziału

Polecenie nie wprowadza ograniczenia kręgu osób uprawnionych do świadczenia dodatkowego tylko do personelu zatrudnionego na oddziale / oddziałach objętych decyzją wojewody o uznaniu danego podmiotu leczniczego za szpital II lub III poziomu. Każdorazowo jednak osoba zgłaszana jako uprawniona spełniać musi warunki wskazane powyżej (chodzi np. o techników elektroradiologii udzielających świadczeń na oddziałach przeznaczonych dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 i udzielających świadczeń przebywającym na tych oddziałach pacjentom zakażonym).

Innymi słowy lekarz nie musi być na stale zatrudniony na oddziale, na którym leczeni są pacjenci zakażeni koronawirusem.

Czy konieczna jest ewidencja czasu pracy przy pacjencie covidowym?

Narodowy Fundusz Zdrowia nie określa minimalnego czasu pracy konkretnego pracownika przy pacjentach z COVID ani ten nie nakazuje ewidencji czasu pracy. NFZ podnosi natomiast, że „udzielanie świadczeń medycznych pacjentom z podejrzeniem i z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 nie może być incydentalne. Oznacza to na przykład, że sporadyczne wejście do tzw. strefy brudnej, nie jest podstawą do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia. To do dyrektorów placówek medycznych będzie ostatecznie należała właściwa ocena, w oparciu o kryteria z polecenia, którzy pracownicy kwalifikują się do otrzymania dodatkowego świadczenia pieniężnego.”

Ile wynosi dodatek covidowy?

Dodatek wynosi 100% wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. Maksymalna kwota dodatku nie może być wyższa niż 15 tys. zł. W przypadku świadczenia pracy przez niepełny miesiąc, świadczenie dodatkowe za ten miesiąc podlegać powinno proporcjonalnemu obniżeniu.

Więcej o dodatku covidowym przeczytasz tutaj .

W razie pytań - zapraszam Cię do kontaktu.