Czym jest upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie przewidziane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo upadłościowe niewypłacalność to stan, w którym dłużnik nie posiada środków na regulowanie swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej niesie za sobą następujące konsekwencje:

  • cały majątek niewypłacalnego dłużnika wchodzi w skład tzw. masy upadłości, którą zarządza syndyk;
  • ogłoszenie upadłości wstrzymuje postępowania sądowe i egzekucyjne prowadzone przeciwko upadłemu;
  • na skutek ogłoszenia upadłości prowadzone jest jedno postępowanie pod nadzorem syndyka, zamiast wielu odrębnych postępowań prowadzonych czasem przez wiele różnych organów egzekucyjnych.