Adwokat Małgorzata Mażewska Woźniak, Wrocław
PREMIUM
Dodaj opinię

Małgorzata Mażewska WoźniakAdwokat

(Od 2015)
Kancelaria Adwokacka Adwokat Małgorzata Mażewska - Woźniak
ul. Grabiszyńska 83/17, 53-503 Wrocław

Adwokat, Mediator Małgorzata Mażewska-Woźniak, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji US oraz Studiów Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego UW. Po odbyciu aplikacji adwokackiej złożyła egzamin i została wpisana na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką we Wrocławiu. Ukończyła Studium Mediacji w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu oraz kurs Legal English in Practice organizowany przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe, które zdobyła pracując w renomowanych kancelariach adwokackich oraz podczas praktyk w sądach i prokuraturach. Pracowała jako wolontariusz w Stowarzyszeniu SOS dla Rodziny, zajmującym się doradztwem prawnym i pomocą ofiarom przestępstw, a także w Biurze Porad Prawnych. W swojej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, dbając o zachowanie wysokich standardów w każdym aspekcie wykonywanej pracy.

Rozliczenia

Stawka za godzinę Rozliczanie od sprawy Rabat przy pierwszej konsultacji
100,0 zł + 23% VAT
TAK
30%

Dostępność w tygodniu

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela

Sprawy przeprowadzone

 • Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki) (1)
  • Prowadzimy sprawy z zakresu prawa rodzinnego o: - rozwód i separację, - rozdzielność majątkowa między małżonkami, - podział majątku wspólnego, - alimenty (m.in. ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły), - ustalanie kontaktów z dziećmi, zmianę kontaktów, - przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej.
 • Spadki i testamenty (1)
  • Świadczymy pomoc prawną w sprawach spadkowych w zakresie m.in.: - stwierdzenia nabycia spadku, - działu spadku, - zachowku, - odpowiedzialności za długi spadkowe, - wyjawienia, obalenia testamentu.
 • Nieruchomości (1)
  • Świadczymy pomoc prawną w zakresie m.in.: - zniesienia współwłasności, - wydania nieruchomości i eksmisji, - dochodzenia należności za bezumowne korzystanie z nieruchomości, - zasiedzenia, - ustanowienia drogi koniecznej, - sporządzania i opiniowania umów,
 • Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki) (1)
  • Kompleksowa pomoc prawną w sprawach o: - odszkodowanie za udział w wypadku komunikacyjnym (OC, AC), - odszkodowanie za błąd medyczny, - odszkodowanie za wypadek przy pracy, - odszkodowanie w związku z wypadkiem w miejscu publicznym w wyniku np. nieodśnieżonych lub oblodzonych chodników, potknięcia na nierównym/dziurawym chodniku, mokrej lub śliskiej nawierzchni, - zadośćuczynienie za uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.
 • Przestępstwa i wykroczenia (1)
  • Zakres usług w sprawach karnych i wykończeniowych obejmuje m.in.: - zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, - sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleń, apelacji, kasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środka zapobiegawczego np. tymczasowego aresztowania, dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju, poręczenia majątkowego, - zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania, - zażalenie na umorzenie postępowania, - obronę na etapie postępowania przygotowawczego oraz przed Sądem, - udział w czynnościach procesowych, w tym przesłuchanie z udziałem stron, - przesłuchanie świadków, biegłych, oględziny, konfrontacja, - obrona obwinionego w sprawach z zakresu wykroczeń, - reprezentowanie pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.
 • Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa) (1)
  • Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym: - sporządzanie opinii prawnych, - windykacja należności, - przygotowanie i opiniowanie umów, - udział w negocjacjach, mediacjach, - sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń i odwołań, - reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
 • Spółki (akty założycielskie, umowy) (1)
  • Świadczymy pomoc prawną dla przedsiębiorców, w tym: - zakładanie i rejestracja spółki w KRS, - sporządzanie opinii prawnych, - windykacja należności, - przygotowanie i opiniowanie umów, - udział w negocjacjach, mediacjach, - sporządzanie pozwów, apelacji, zażaleń i odwołań, - reprezentacja Klientów przed sądami, organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
 • Spory z firmami (pozwy, sprawy sądowe, windykacja) (1)
  • Kancelaria dochodzi roszczeń finansowych zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. W tym zakresie: - przeprowadzamy negocjacje, mediacje, - przygotowujemy wezwania do zapłaty, - zawieramy ugody sądowe oraz pozasądowe, - sporządzamy pozwy w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, - reprezentujemy przed sądami, - prowadzimy postępowanie klauzulowe, - zabezpieczamy wierzytelność, - reprezentujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym: kierujemy do komornika wniosek egzekucyjny, nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego, wspieramy pracę komornika, - prowadzimy czynności mające na celu wyjawienie majątku dłużnika, - prowadzimy pełną obsługę prawną windykacji.
 • Umowy (regulaminy, kontrakty) (1)
  • Sporządzanie i opiniowanie umów – umowy sprzedaży, – umowy o dzieło, – umowy o roboty budowlane, – umowy najmu, – umowy dzierżawy, – umowy pożyczki, – umowy zlecenia, – umowy agencyjne, – umowy komisu, – umowy spedycji, – umowy darowizny, – umowy spółki cywilnej, – umowa cesji.
 • Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe) (1)
  • Pomoc prawna w zakresie m.in.: - reprezentowania pracowników i pracodawców w sporach sądowych, - prowadzenia spraw o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie i przywrócenie do pracy, - dochodzenia należności z tytułu wynagrodzenia za świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych, - zakazu konkurencji.

Mogę pomóc również przy tych sprawach

 • Inne
 • Przestępstwa i wykroczenia skarbowe