Pytanie z dnia 06 grudnia 2016

Witam Państwa. Spółdzielnia mieszkaniowa utworzyła fundusz celowy na modernizację wind i obniżenie ich z poziomu parteru do poziomu gruntu. Okres oczekiwania na remont może wynosić 12 lat. Czy można zmusić mieszkańców parteru do ponoszenia tych kosztów, skoro teraz nie korzystają z windy i nie będą do czasu realizacji inwestycji. Większość z nas to osoby starsze i wręcz możemy tego nie doczekać. Pozdrawiam

Szanowny Panie, w odpowiedzi na zadane pytanie wskazuję, iż zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali. Utworzenie funduszu remontowego następuje w formie uchwały. Od podjętej uchwały może przysługiwać Panu uprawnienie do odwołania się od tej uchwały do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym (jeżeli statut spółdzielni tak stanowi), jeżeli uznaje Pan jej treść za niezasadną. W tym wypadku statut powinien określać zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania. Stąd też w pierwszej kolejności powinien Pan zapoznać się z zapisami statutu spółdzielni. Nadto, uchwały mogą być wzruszane poprzez wniesienie do sądu powództwa cywilnoprawnego o stwierdzenie nieistnienia uchwały, stwierdzenie nieważności uchwały lub o uchylenie uchwały.Uchwała jest nieważna wtedy, gdy jest sprzeczna z ustawą. Powyższe wynika bezpośrednio z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo spółdzielcze. Przesłankami uzasadniającymi natomiast uchylenie uchwały jest sprzeczność jej z postanowieniami statutu, z dobrymi obyczajami, godzenie w interesy spółdzielni lub wydanie uchwały w celu pokrzywdzenia członka (art. 42 ust. 3 ww. ustawy).Co do zasady powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia powinno być wniesione w terminie sześciu tygodni od dnia odbycia tego zgromadzenia. Z drugiej strony może Pan zgłosić projekt nowej uchwały –co do zasady projekty uchwał i żądanie zamieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Tym samym może Pan postąpić w dwojaki sposób – po pierwsze może Pan zaskarżyć powziętą uchwałę (np. jako niezgodną ze statutem, dobrymi obyczajami lub godzącą w interesy poszczególnych członków spółdzielni, którzy muszą uiszczać wyższe opłaty z tytułu modernizacji wind), a po drugie jako członek spółdzielni może Pan zgłosić projekt nowej uchwały, na mocy której wszyscy mieszkańcy spółdzielni będą zobligowani do ponoszenia opłat z tytułu funduszu remontowego przeznaczonych na modernizację wind, niezależnie od tego czy korzystają z windy czy też nie. Oczywiście nie ma gwarancji, iż uchwała ta zostanie podjęta w takim kształcie, jak Pan ją zgłosił. Podstawę takiej uchwały może stanowić art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zgodnie z którym można przyjąć, iż windastanowi część wspólną danej nieruchomości, w której udziały posiada każdy współwłaściciel i jest zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z ich eksploatacją i utrzymaniem, niezależnie od tego, czy mieszka on na parterze, czy na ostatnim piętrze.

Odpowiedź nr 1 z dnia 8 grudnia 2016 13:46:31 Obejrzało: 71 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.