Uchwała wspólników spółki.

Pytanie z dnia 02 lutego

Dzień dobry. Spółka z o.o. trzech wspólników. Czy można uchwałą wspólników lub w inny sposób wprowadzić zapis, by księgowości spółki nie mógł prowadzić nikt ze wspólników, ani osoby spokrewnione z nimi? Tak by wspólnik będący w zarządzie, posiadający również w ramach innej działalności gospodarczej biuro rachunkowe, nie mógł prowadzić księgowości spółki poprzez swoje biuro rachunkowe.

W przepisie art. 228 KSH ustawodawca zawarł katalog spraw wymagających uchwały wspólników. Może on zostać rozszerzony w umowie spółki. Uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub umowie spółki, wymaga: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków; postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru; zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej; zwrot dopłat. Co więcej, w literaturze przedmiotu wskazuje się, że poza jednoznacznym określeniem podejmowania uchwał tylko na zgromadzeniu wspólników KSH wymaga podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników, co oznacza to możliwość podejmowania uchwał zarówno na zwyczajnym, jak i nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników. Dotyczy to m.in.: zawarcia przez spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy na warunkach określonych w art. 15 KSH; przeznaczenia zysku do podziału [por. art. 191 § 1 KSH]; umorzenia udziałów [por. art. 199 § 2 KSH]; uchwalenia regulaminu rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej [por. art. 222 § 6 KSH]; decyzji co do rozwiązania lub dalszego istnienia spółki w przypadku nadmiernego zadłużenia [por. art. 233 KSH]; rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników [por. art. 237 § 2 KSH]; zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki [por. art. 281 KSH]; TA OKOLICZNOŚĆ NIE JEST OBOWIĄZKOWA

Odpowiedź nr 1 z dnia 5 lutego 2024 19:45 Zmodyfikowano dnia: 6 lutego 2024 09:01 Obejrzało: 55 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Proszę się ze mną skontaktować pod nr tel. 666864009 bądź e-mail: k.nagorska@knkkancelaria.pl, chętnie pomogę.

Odpowiedź nr 2 z dnia 8 lutego 2024 21:56 Zmodyfikowano dnia: 8 lutego 2024 21:56 Obejrzało: 44 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.