Podwyższenie umowy najmu.

Pytanie z dnia 07 kwietnia

Witam. Wynajmuję mieszkanie wraz z 2 dzieci i partnerem. Umowa na czas nieokreślony od 2018 r. Na umowie wynajmujący napisał , że przez okres 10 lat nie podwyższy czynszu najmu. Teraz chce podwyższyć czynsz do wspólnoty . Nie mam nic przeciwko temu , skoro była podwyżka ale dowiedziałam się ze czynsz w tym mieszkaniu wynosi 409 zł a robie przelewy w kwocie 430 zł. Właściciel mieszkania twierdzi że może zmienić umowę , mówi że jeśli coś mi nie odpowiada mogę wypowiedzieć mieszkanie a ona beż problemu wynajmie sobie to lokum nawet za 700 zł więcej. Nie chcemy się wyprowadzać , zawsze płacimy na czas , nie sprawiamy problemów i dbamy o to mieszkanie od 4 lat. Czy jeśli we wspólnocie mieszkaniowej nie było podwyżki czynszu muszę zgodzić się na to by płacić więcej? Co robić gdy otrzymam wypowiedzenie od właściciela? Napewno jest jakieś prawo chroniące lokatorów.

Witam.Trudno się wypowiadać bez znajomości zapisów umowy. Nie jest jasne, czy w skład umownego czynszu wchodzi zaliczka na rzecz wspólnoty. Wedle Kodeksu cywilnego: Art. 659 [Pojęcie; oznaczenie czynszu] § 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Generalnie więc czynsz jest wynagrodzeniem za korzystanie z czyjejś własności, zaś opłaty administracyjne to inne wydatki. Umowa powinna rozgraniczać te pozycje. Nie można stwierdzić, czy właściciel ma prawo żądać większej kwoty. Właściciel mieszkania nie może samodzielnie zmienić umowy. Art. 685(1) [Wypowiedzenie wysokości czynszu] Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Nie może jednak co do zasady tego zrobić, jeśli w umowie zobowiązał się nie podnosić go przez 10 lat. Nie wiem jednak co to znaczy, że właściciel "napisał na umowie". Może natomiast podnieść inne opłaty, jeśli co innego nie wynika z umowy. Art. 688 [Terminy wypowiedzenia] Jeżeli czas trwania najmu lokalu nie jest oznaczony, a czynsz jest płatny miesięcznie, najem można wypowiedzieć najpóźniej na trzy miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. Wedle ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy: Art. 8a [Podwyżki czynszu] 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. 2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy. 3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie. 4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację. 4e. Podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadnioną. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Art. 9 [Podwyżki] 1. (utracił moc) 1a. (utracił moc) 1b. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać. 2. W razie podwyższania opłat niezależnych od właściciela jest on obowiązany do przedstawienia lokatorowi na piśmie zestawienia opłat wraz z przyczyną ich podwyższenia. Lokator obowiązany jest opłacać podwyższone opłaty tylko w takiej wysokości, jaka jest niezbędna do pokrycia przez właściciela kosztów dostarczenia do lokalu używanego przez lokatora dostaw, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8. 3. (utracił moc) 4.(uchylony) 5. W stosunkach najmu oprócz czynszu wynajmujący może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, a w wypadku innych tytułów prawnych uprawniających do używania lokalu, oprócz opłat za używanie lokalu, właściciel może pobierać jedynie opłaty niezależne od właściciela, z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Opłaty niezależne od właściciela mogą być pobierane przez właściciela tylko w wypadkach, gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług. 7.(uchylony) 8. Wartość odtworzeniową lokalu stanowi iloczyn jego powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Art. 11 [Wypowiedzenie] 1. Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5, art. 21 ust. 4-4b i 5 oraz art. 21a (dotyczy lokali gminnych). Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia. 4. Nie później niż na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, jeżeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w którym może zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny, lub jeżeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, musi uwzględniać stosunek powierzchni i wyposażenia lokalu zamiennego do lokalu zwalnianego. 5. Nie później niż na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza zamieszkać w należącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w ust. 4.

Odpowiedź nr 1 z dnia 11 kwietnia 2022 00:57 Zmodyfikowano dnia: 11 kwietnia 2022 00:57 Obejrzało: 190 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.