Odliczenie sprzętu agd zakupionego na wynajętym mieszkaniu.

Pytanie z dnia 29 stycznia

Dzień dobry,
W roku 2023 przeprowadziłem się do wynajmowanego mieszkania i zakupiłem nowy sprzęt AGD oraz nowe meble. Czy mogę je odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2023?

Rodzaj ulgi Dokumenty Kwota odliczenia Kto może skorzystać? Ulga internetowa Rachunki za internet 760 zł* PIT-28 PIT-36 PIT-37 Ulga rehabilitacyjna Dowód poniesienia wydatku, orzeczenie o niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków Kwota wydatków, w zależności od kategorii: Limitowane - 2280 zł, Nielimitowane - pełna wartość poniesionych kosztów, Kwota leków - nadwyżka ponad 100 zł PIT-28 PIT-36 PIT-37 Ulga prorodzinna Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem Roczna wartość ulgi zależna od ilości dzieci: jedno dziecko: 1112,04 zł dwójka dzieci: 2224,08 zł trójka dzieci: 4224,12 zł czwórka dzieci: 6924,12 zł PIT-28 PIT-36 PIT-37 Ulga dla krwiodawców Potwierdzenie stacji krwiodawstwa PIT-28 PIT-36 PIT-37 Ulga na nowe technologie Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia jednostki naukowej o nowej technologii 50% wydatków poniesionych na nowe technologie** PIT 36 PIT-36L Ulga odsetkowa Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 374 290 zł. PIT-28 PIT-36 PIT-37 Darowizny kościelne Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28 PIT-36 PIT-37 Darowizny na cele pożytku publicznego Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28 PIT-36 PIT-37 Darowizny na cele edukacyjne dla szkół Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28 PIT-36 PIT-36L Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Dowód zwrotu świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem PIT-28 PIT-36 PIT-37 Odliczenie składek społecznych RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r. PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 Odliczenie składek zdrowotnych RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek Podatek liniowy: 10 200 zł z zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r. Ryczałt: 50% zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r. Karta podatkowa: 19% % zapłaconych lub pobranych składek w 2023 r. PIT-16A PIT-28 PIT-36L Wpłaty na IKZE Potwierdzenie pobranych lub zapłaconych składek Max. 8322 zł, chyba że osoba prowadzi działalność gospodarczą – 12 483 zł PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 Ulga termomodernizacyjna Faktury z podatkiem VAT (od podatników VAT czynnych) 53 000 zł PIT-36 PIT-28 PIT-36L Darowizna komputerów przenośnych (tabletów i laptopów) na rzecz jednostek prowadzących placówki oświatowe Wymagana jest umowa darowizny składników majątku (darowizna pieniężna nie może być odliczana) W przypadku darowizny przekazanej za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego - wymagana jest pisemna informacja o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, który ją ostatecznie otrzymał. Możliwe odliczenie do 100% dochodu podatnika (bez ograniczeń co do dochodu podatnika) PIT-36 PIT-36L PIT-37 PIT-28 Ulga dla młodych Zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz z osobiście wykonywanej działalności na podstawie umowy zlecenia, otrzymanych przez podatnika do ukończenia 26. Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 Ulga dla pracujących seniorów Zaświadczenie o rezygnacji ze świadczeń emerytalnych Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 Ulga 4+ dla rodzin wielodzietnych Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi w zakresie wieku i ilości dzieci Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 Ulga na powrót Certyfikat rezydencji podatkowej lub inna dokumentacja poświadczająca miejsce zamieszkania za granicą Uldze podlegają przychody uzyskane od stycznia do grudnia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 Ulga na terminal Faktury w związku z poniesieniem wydatku na nabycie terminala oraz koszty poniesione w związku z obsługą transakcji z wykorzystaniem urządzenia 1000 zł/2500 zł w danym roku podatkowym PIT-28 PIT-36 PIT-36L Ulga CSR - wsparcie sportu, kultury, szkolnictwa wyższego Dokumentacja poświadczająca poniesienie wydatków w związku z nabyciem terminala bądź obsługą transakcji z jego wykorzystaniem Odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu PIT-36 PIT-36L Składki członkowskie na związki zawodowe Dowód wpłaty składki Odliczenie od dochodu kwoty składek w wartości nie większej niż 840 zł PIT-28 PIT-36 PIT-37 Ulga na prototyp Dokumentacja podatkowa świadcząca o poniesieniu kosztu Odliczenie od podstawy opodatkowania 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia go na rynek. Odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu z działalności gospodarczej PIT-36 PIT-36L Ulga na zabytki Dowód poniesienia wydatku na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej/spółdzielni mieszkaniowej lub zaświadczenie o wysokości wpłat wydane przez wspólnotę mieszkaniową/spółdzielnię mieszkaniową Preferencja podatkowa odpowiada iloczynowi 500 zł i liczbie m2 nieruchomości o wartości<500 000 zł. Można odliczyć 50% wydatków na konserwację, restaurację i roboty budowlane PIT-28 PIT-36 PIT-36L PIT-37 Ulga na spółkę alternatywną Udowodnienie posiadania udziałów/akcji w spółce, której dotyczyła odliczana inwestycja Odliczenie od dochodu 50% wydatków (nie więcej jednak niż 250 000 zł) na nabycie lub objęcie udziałów/akcji w alternatywnej spółce inwestycyjnej PIT-36 PIT-36L PIT-37 nie

Odpowiedź nr 1 z dnia 29 stycznia 2024 16:48 Zmodyfikowano dnia: 29 stycznia 2024 16:48 Obejrzało: 31 osób

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną?

Nie udało się wysłać odpowiedzi.

Podziękowałeś prawnikowi

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.