Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Pabianice wyniki wyszukiwania: znaleziono 8 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Adwokacka Mariusz Niedziałkowski

Lutomierska 2/1, 95-200 Pabianice

Piotrkowska 65 lok. 29a, 90-422 Łódź

EMAIL 784 301 861 TELEFON

Witam. W 2007 r. kupiliśmy z mężem spółdzielcze mieszkanie własnościowe. W 2010 r. doszło do rozwodu za porozumieniem stron i zgodnie z wyrokiem tylko ja jestem właścicielem mieszkania a mąż został wypisany z księgi hipotecznej (posiadam odpis z Sądu). Na listach ze spółdzielni (jak i w ich systemie) cały czas widnieje imię i nazwisko mojego męża jako właściciela mieszkania. Dostarczyłam do administracji spółdzielni pismo z opisem sytuacji wraz z sygnaturą akt z sądu, kserokopię odpisu z Sądu dot. wykreślenia męża z hipoteki oraz akt rozwodowy DO WGLĄDU, a dla administracji jest to za mało i chcą otrzymać XERO wyroku sądowego. Stwierdzili, że taki dokument do wglądu im nie wystarczy. Nie chcę zostawiać nigdzie kserokopii takich dokumentów, bo w moim mniemaniu Administracja spółdzielni nie ma do tego prawa. Czy jestem zmuszona zostawić im xero aktu rozwodowego by ze swojego systemu w końcu usunęli nazwisko mojego męża czy powinno wystarczyć im pismo do wglądu? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam, Karolina

Szanowna Pani! Przytoczę przepis art. 13 Ustawy o Spółdzielniach Mieszkaniowych: "Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1." Rzeczywiście z treści przepisu wynika, że po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu należy zawiadomić spółdzielnię, któremu z małżonków przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Ustawodawca nie precyzuje, co należy rozumieć przez słowo zawiadomić, jednak praktyka pozwala stwierdzić, że takie kwestie (zwłaszcza w zakresie wymaganych do zgłoszenia dokumentów) są regulowane statutami spółdzielni lub regulaminami. Niestety w treści pytania nie została wskazana spółdzielnia, wobec czego nie jestem w stanie sprawdzić czy takie informacje rzeczywiście w ww. aktach prawnych się znajdują. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby (zasada jednopodmiotowości) albo do małżonków (art. 9 ust 5 usm). W związku z tym w razie ustania małżeństwa wskutek rozwodu aktualizuje się wyłącznie zasada jednopodmiotowości i dlatego istotnym zagadnieniem staje się kwestia, któremu z nich przypadło to prawo, jeżeli przed ustaniem małżeństwa należało ono do obojga małżonków. Powyższe pozwala stwierdzić, że na zawiadamiającym spółdzielnie ciąży obowiązek wykazania, że do rozwiązania małżeństwa doszło, a także wykazania któremu z małżonków przypadło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Oznacza to, że na podstawie dokonanego zawiadomienia, spółdzielnia dokona wykreślenia, jednak podstawą takiego działania powinny być udowodnione przez Panią okoliczności tj. fakt rozwiązania małżeństwa oraz podziału majątku poprzez przyznanie Pani przez Sąd spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu. W praktyce wymaganie przez spółdzielnię określonych dokumentów, stwierdzających okoliczności o których mowa w przepisie art. 13 Ustawy, wydaje się być uzasadnione. Z poważaniem adw. Mariusz Niedziałkowski

W 2011r zmarł mój tata, okazało się że miał długi więc ja i brat odrzuciliśmy spadek. Ponieważ tata miał dużo rodzeństwa to nie chcieliśmy ich w to wciągać i małoletnie dzieci brata odziedziczyły z dobrodziejstwem inwentarza. Majątku nie było żadnego. Po chyba 4 latach bank zarządał od spadkobierców spłaty kredytu. Była sprawa sądowa i zostało potwierdzone że przyjęły z dobrodziejstwem inwentarza, sąd miał zlecić komornikowi do zrobienia spisu. Komornik spisu nie zrobil, nawet sie nie skontaktowal. Teraz chce zajmowac konta bo nie ma spisu. Twierdzi tez ze za spis mają zaplacic spadkobierczynie 400 zl za godzine. Tata na długo przed śmiercią podarował mi mieszkanie więc de facto mieszkał u mnie. Jak w takim razie ma wyglądać ten spis inwentarza skoro tata nie był właścicielem mieszkania ? Czy ja muszę wpuszczać komornika do domu i udowadniać mu że faktycznie nic nie zostało? Czy wystarczy oświadczenie u komornika że nic nie zostało? Bardzo proszę o jakieś informacje co możemy zrobić żeby zakończyć tą sprawę która się ciągnie o 7 lat.

Szanowna Pani! W sytuacji, kiedy Sąd postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza i zleceniu jego wykonania komornikowi sądowemu, komornik sądowy jest zobowiązany do sporządzenia takiego spisu. Owszem, konieczne jest uiszczenie opłaty, jednak proszę pamiętać o możliwości złożenia wniosku o zwolnienie od ponoszenia kosztów z tego tytułu. Przedstawiona sprawa jest w zaawansowanym stadium postępowania egzekucyjnego, a z przedstawionych przez Panią okoliczności wynika, że konieczne jest rozważenie złożenia skargi na czynności komornika. Podjęcie konkretnej decyzji byłoby możliwe po przeanalizowaniu wszelkiej dokumentacji w sprawie. Z poważaniem adw. Mariusz Niedziałkowski

Czy dom który jest budowany na działce męża będzie podlegał wspólnocie majątkowej.czy będę miała do niego jakieś prawa.dzoalka została kupiona po ślubie za środki osobiste męża

Szanowna Pani! Zakładając, że środki przeznaczone na zakup nieruchomości (tj. działki) pochodziły ze środków osobistych, sprawa przedstawia się następująco. Zgodnie z polskim prawem wszystko co jest na trwałe związane z gruntem stanowi własność właściciela gruntu. Wybudowany przez Państwa dom w świetle prawa stanowi własność Pani męża, niezależnie od tego czyje środki majątkowe przeznaczone zostały na jego budowę. Jeżeli wzniesienie budynku nastąpiło ze środków uzasadniających zaliczenie ich do majątku wspólnego obojga małżonków (był to kredyt), to budynek ten należy traktować jako nakład z majątku wspólnego stron na nieruchomość stanowiącą odrębny majątek Pani męża. Zakładając, że doszłoby w przyszłości do ustania wspólności ustawowej małżeńskiej to nakład, tak jak i inne składniki majątku wspólnego, wlicza się do masy majątkowej objętej podziałem. Oznacza to, że do podziału wchodzi wartość domu. Zasadą jest, że do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte ze środków pochodzących z majątku wspólnego. Wyjątkiem są dochody z majątku osobistego każdego z małżonków (art. 31 § 2 pkt 2), a także przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego każdego z małżonków, gdy przepis szczególny tak stanowi (art. 33 pkt 10). W razie podziału majątku ma Pani prawo dochodzić zwrotu nakładów. Dotyczy to zarówno nakładów z majątku osobistego na majątek osobisty, jak też nakładów z majątku wspólnego na majątek osobisty męża. Idąc dalej, wszelkie prace remontowe związane z budową czy remontem domu stanowić będą nakład w zależności od źródła finansowania: z majątku osobistego lub majątku wspólnego. Oczywiście nakłady będzie Pani musiała udowodnić. Z poważaniem adw. Mariusz Niedziałkowski

Witam posiadam mały sklep spożywczy. Dostalam wezwanie aby wstawić sie w urzedzie skarbowym poniewaz nietwrminowo wplacalam pit4r ktory wynosi 116zl miesiecznie przestraszylam sie i przegladajac historiw banku zauwazylam ze ominelam w 2 miesiacach w 2017r zaplacic podatku jakie bede miala konsekwencje tego?

Szanowna Pani! Mając na uwadze, że organ skarbowy prowadzi czynności sprawdzające, niezasadne byłoby złożenie tzw. czynnego żalu, bowiem w zależności od charakteru czynności prowadzonych przez urząd skarbowy, czynny żal najprawdopodobniej nie wywoła na tym etapie żadnych skutków prawnych. Przepis art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, stanowi, że karze za przestępstwo albo wykroczenie skarbowe nie podlega sprawca, który po popełnieniu któregoś z tych czynów zawiadomił o nim organ właściwy do ścigania. Jak wskazywałem wcześniej, zawiadomienie organu musi nastąpić przed powzięciem przez organ wiadomości o popełnionym wykroczeniu skarbowym. W tej sytuacji, o popełnieniu wykroczenia skarbowego dowiedziała się Pani z wezwania do Urzędu Skarbowego, a co za tym idzie organ powziął już wiadomość, że wykroczenie skarbowe zostało popełnione. Jeżeli jest Pani płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (deklaracja PIT 4R), zastosowanie znajdzie przepis art. 77 § 1 i 3 Kodeksu karnego skarbowego. "§1 Płatnik lub inkasent, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie." "§2 Jeżeli kwota niewpłaconego podatku nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe." Aktualnie jest to minimum 210 złotych. Artykuł 77 § 4–5 k.k.s., zawiera przepisy łagodzące odpowiedzialność karnoskarbową, a nawet zwalniające sprawcę z odpowiedzialności karnoskarbowej, jeśli mimo czynu interes fiskusa został w części lub w całości zaspokojony. W praktyce przypadki popełnienia wykroczenia skarbowego rozpatrywane są w postępowaniu mandatowym i kończą się wystawieniem sprawcy mandatu karnego. Ten sposób karania jest dozwolony, gdy wina sprawcy nie budzi wątpliwości, okoliczności popełnionego przez niego czynu są jasne, a wystarczającą reakcją na jego zachowanie jest grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Proponując zwielokrotnienie okoliczności łagodzących, które być może doprowadzą do odstąpienia od wystawienia Pani mandatu przez uprawnionego urzędnika US, proponowałbym wpłacenie zaległego podatku wraz z obliczonymi samodzielnie odsetkami. Należy mieć na uwadze, że jest to niewielka kwota zaległości, nie była Pani (jak zakładam) karana wcześniej za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Proszę o informację o przebiegu sprawy. Z poważaniem adw. Mariusz Niedziałkowski

Witam, Ojciec mojej 11 letniej córki od roku 2014 r nie płaci pelnych alimentów. 1500 zl zamiast 2500 zł. Od lat unika placenia tłumacząc sie brakiem pracy. W rzeczywistosci pracuje i ma wiele samochodow i apartamentow, tylko są przepisane na kogos innego. Bardzo często pieniedzy tez podróżuje do USA czy Dubaju. Sprawa została oddana do komornika, ktory wyliczyl wartosc dlugu na 51 tys. zł Okazalo sie, ze dłużnik ma jedną nieruchomość przepisana na siebie. Mieszkanie w maju zostalo poddane licytacji. Od tego czasu ojciec corki calkowicie przestał płacić alimenty. Mieszkanie nie zostalo jednak sprzedane, bo dłużnik zaskarzyl komornika o złą wycenę nieruchomości przeciągając sprawę w czasie. Co mogę zrobić w takiej sytuacji? Gdzie mam zgłosić, ze od maja całkowicie córka nie dostaje pieniędzy? Jak ta sytuacja ma sie do nowego prawa, że gdy całkowita wartość długu przekroczy trzykrotną kwotę alimentów to dłużnik pod przymusem więzienia lub prac społecznych musi zapłacić? Komornik powiedział, że nie może udzielać porad prawnych i kazał zwrócić się do prawnika, stąd moja prośba o pomoc do Państwa. Z góry bardzo dziękuję wsparcie. Pozdrawiam, Karolina

Szanowna Pani! Do czasu zakończenia prowadzonej już egzekucji z nieruchomości, proponuję złożyć wniosek o wypłatę świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta. Postępowanie w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ właściwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do świadczenia alimentacyjnego. Na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znajdzie Pani dokumenty, które są niezbędne do złożenia takiego wniosku. Proszę również pamiętać o uzyskaniu od Komornika Sądowego zaświadczenia o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje, jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 725 zł miesięcznie na osobę, jego wysokość powinna być równa kwocie zasądzonych alimentów, nie wyższa jednak niż 500 zł na dziecko. Świadczenia z Funduszu nie są opodatkowane, a wniosek i samo postępowanie nie podlega opłacie. W przytoczonym przez Panią stanie faktycznym należy również rozważyć zasadność zawiadomienia o dopuszczeniu się przez dłużnika przestępstwa niealimentacji z przepisu art. 209 § 1 Kodeksu karnego. Ściganie przestępstwa niealimentacji określonych w przepisie art. 209 § 1 k.k. lub § 1a k.k. następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej (w przypadku uzyskania świadczenia z Funduszu alimentacyjnego, o czym mowa powyżej) lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznane zostały odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstw określonych w § 1 lub § 1a odbywa się z urzędu. Powyższe działanie może być środkiem dyscyplinującym dla dłużnika. Korzystną dla Pani sytuacją jest zmiana przepisów, o której Pani wspominała w treści pytania, dotycząca między innymi zrezygnowania przez Ustawodawcę z przesłanki uporczywości w niepłaceniu alimentów. Na uwagę zasługuje również treść przepisu art. 209 § 4. k.k., a mianowicie: "Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty." który może przyspieszyć uzyskanie przez Panią zaległych alimentów od dłużnika. Z poważaniem adw. Mariusz Niedziałkowski

Witam. Mój wujek 4 lata temu odziedziczył mieszkanie po swoim zmarłym tacie, teraz te mieszkanie chce przepisać mi jako darowizna. Wiem że ja będę musiała opłacić podatek od darowizn. Natomiast moje pytanie jest takie czy wujek będzie obowiązany do opłaty podatku ze zbycia spadku przed upływem 5 lat od otwarcia spadku? Czy jest jakaś możliwość zwolnienia od tego podatku?

Szanowna Pani! Kwestia zapłaty podatku i ewentualnego zwolnienia od jego uiszczenia zależy od tego, z jakiego zwolnienia skorzystał Pani wujek. Jeśli zgłosił nabycie w terminie 6 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku (zakładając że takie zostało wydane) na druku SD-Z2, to skorzystał ze zwolnienia z przepisu art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Warunki tego zwolnienia nie wymagają okresu 5 letniego "przetrzymania" nabytej nieruchomości, czy to w spadku czy darowiźnie. Możliwe jest zatem darowanie nieruchomości przez Pani wujka bez utraty prawa do zwolnienia. Pani wujek nie zapłaci podatku dochodowego, bowiem z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przepisu art. 2 ust. 1 pkt 3 wynika, że nie stosuje się ww. ustawy do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Istotnie temu podatkowi właśnie podlega nabycie w drodze darowizny. Po stronie zbywcy tj. Pani wujka, darowizna nie kreuje przychodu, a w zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłem przychodu jest tylko „odpłatne zbycie”. Z poważaniem adw. Mariusz Niedziałkowski

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Dobaniewicz-Grabowska

Kilińskiego 8 C, 95-200 Pabianice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Pozytywne zakończenie sprawy rozwodowej połączonej z ustaleniem kontaktów z dzieckiem (zgodnie z oczekiwaniami klienta), alimentów i władzy rodzicielskiej.

Skuteczna reprezentacja tego samego powoda w kilku sprawach, przeciwko temu samemu pozwanemu o zapłatę z tytułu wykonanych prac. Łączna wartość wyegzekwowanych należności w okolicach 700 tysięcy złotych.

Wieloetapowe, związane z optymalizacją podatkową przekształcenia przedsiębiorców.

Pozytywne zakończenie sprawy o zasiedzenie dużej kamienicy.

Regulowanie stanów prawnych gospodarstw rolnych w trybie ustawy o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych z dnia 26 października 1971 r. ( Dz.U.71.27.250)

Wielokrotne sprawy zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości, w naturze, przyznanie własności jednemu ze wspólników ze spłatą na rzecz pozostałych wspólników, rozliczenia nakładów.

Reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą, wynegocjowanie odszkodowania od pracodawcy w wysokości 55 tysięcy złotych.

Reprezentacja pozwanego w wygranej sprawie o roszczenia, związane z wykonaniem umowy zawartej między przedsiębiorstwami. Oddalenie roszczeń na kwotę ponad 160 tysięcy złotych.

Przeprowadzone sprawy spadkowe, łącznie z podziałem majątku w ramach spadku.

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Śliwińska

Wyszyńskiego 7/24, 95-200 Pabianice

sprawa o separację z winy męża, rozstrzygnięcie :orzeczona separacja z wyłącznej winy męża ,wysokie alimenty na rzecz małżonki

sprawa o podwyższenie alimentów i zabezpieczenie alimentów na rzecz 5-letniego dziecka, rozstrzygnięcie:udane zabezpieczenie i wyegzekwowanie podwyższenia alimentów w szybkim czasie

spór o odsetki z ZUS za jednorazowe odszkodowanie,rozstrzygnięcie:zmiana decyzji ZUS i zasądzenie odsetek od ZUS za zwłokę

obrona babci pozwanej o alimenty dla wnuków,rozstrzygnięcie :skuteczna obrona i oddalenie powództwa o alimenty kierowanego przez wnuki przeciwko babci

sprawa sądowa o rentę z oc sprawcy wypadku pomimo zawartej ugody z PZU

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Majchrzak

Zamkowa 36 lok. 1.3, 95-200 Pabianice

Indywidualna Kancelaria Adwokacka Adwokat Adam Jerzy Friedrich

Zamkowa 3 lok. 14, 95-200 Pabianice

Kancelaria adwokacka - Maria Szram, Marcin Stężycki

Warszawska 47 lok.3, 95-200 Pabianice

TEMIDON RADCA PRAWNY Szymon Niedzielski

Mokra 19,, Pabianice

Orlicka Krystyna Orlicki Bartosz Kancelaria Adwokacka

Wyszyńskiego 7,, Pabianice

Wróć na górę