Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Lublin wyniki wyszukiwania: znaleziono 220 ofert

Filtruj wg kryteriów

Jóźwiakowska Aneta, radca prawny - Kancelaria

Narutowicza 16, 20-004 Lublin

Odpowiada w ciągu 24 godzin

  • Odpowiedzi na pytania

Tato dostał wezwanie do sądu o eksmisję z mieszkania komunalnego....co dalej jest osobą po 60r.z. jest po udarze w średnim stopniu i ma miażdżycę potrzebuje opieki....na wezwaniu jest tylko tato....co z nami jako lokatorami brat ma 25 lat i ja wraz z synkiem 5 miesięcznym jesteśmy tam zameldowani....ja nie mieszkam od 20r.ż....brat niema gdzie się podziać w tej sytuacji....zostaje bez dachu nad głową i co ze spłatą długu jak to wyglada

Jeżeli w lokalu zamieszkują także inne osoby to winny one brać udział w postępowaniu o eksmisję. W takim postępowaniu Sąd obligatoryjnie orzeka o uprawnieniu bądź o braku uprawnienia do lokalu socjalnego. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec: 1)kobiety w ciąży, 2)małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.) 3 lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, 3)obłożnie chorych, 4)emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, 5)osoby posiadającej status bezrobotnego, 6)osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały - chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany. Jeżeli chodzi o zadłużenie to warto złożyć wniosek o jego umorzenie bądź rozłożenie na raty. W wielu gminach obowiązują systemy tzw. "oddłużeniowe".

Witam, czy istnieje możliwość obniżenia alimentów z datą wsteczną? Na ile lat wstecz?

Zgodnie z treścią art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowe odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu i statusowi rodziców. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Decydująca zatem dla ustalenia wysokości alimentów staje się ocena możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumie się nie tyko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w zakresie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego (obniżenie alimentów). Zmiana stosunków może prowadzić do obniżenia alimentów wówczas gdy zmianie ulegną potrzeby uprawnionego albo zmienią się możliwości zarobkowe lub majątkowe strony do alimentacji zobowiązanej. Dla uwzględnienia powództwa decydujące jest ustalenie czy od ostatniego orzeczenia alimentacyjnego nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby obniżenie alimentów. Na powodzie - zobowiązanym ciążyć będzie obowiązek dowodowy wykazania zmiany stosunków (np. wzrostu kosztów swojego utrzymania, utraty pracy, choroby). Obniżenie alimentów z datą wsteczną (trzy lata) jest co do zasady dopuszczalne, jednakże w sytuacji spożytkowania poszczególnych rat alimentacyjnych byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Dokonywanie potrąceń w późniejszym okresie mogłoby spowodować brak zapewniania bieżących usprawiedliwionych potrzeb małoletnich.

MAM STAWIC SIE U KOMORNIKA W CELU W CELU PRZEDSTAWIENIA INFORMACJI GDZIE PRACUJE ITD. DOGADALEM SIE Z WIERZYCIELEM ZE WPLACE 200 ZL I MAM DOWOD WLATY. CZY KOMORNIK MA PRAWO RZADAC SPLATY DLUGU JEZELI NIE DOSTAL UGODY MIEDZY MNA A WIERZYCIELEM? MAM POTWIERDZENIE WPLATY A PISMO MA BYC WYSŁANE W PONIEDZIAŁEK A JA W PONIEDZIALEK JADE DO KOMORNIKA

Postępowanie egzekucyjne co do zasady wszczynane jest na wniosek wierzyciela do którego dołącza się tytuł wykonawczy, który to tytuł np. wyrok stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie. Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego. Komornik ma prawo żądania od dłużnika przedstawienia przez niego dokumentów i wyjaśnień mających wpływ na prowadzone postępowanie. Wszelkie wpłaty winny być dokonywane za pośrednictwem komornika. o wpłacie dokonanej bezpośrednio wierzycielowi komornik winien być powiadomiony, co do zasady to wierzyciel winien komornika powiadomić bowiem w tej częśći egzekucja winna być umorzona. Komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności jeżeli dłużnik złoży mu niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił, albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Będąc w posiadaniu dowodu wpłaty na rzecz wierzyciela niezwłocznie należy powiadomić o tym komornika przedstawiając mu dowód tej wpłaty. Jeżeli kwota ta zaspokaja całe roszczenie, wówczas po uregulowaniu kosztów egzekucyjnych, postępowanie winno zostać umorzone. Jeżeli zaś kwota ta nie obejmuje całego roszczenia to egzekucja co do wpłaconej części winna zostać umorzona. Jeżeli zaś wierzyciel udzielił zwłoki w płatnościach to winien o tym poinformować komornika i najlepiej złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Aneta Jóźwiakowska radca prawny

Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Bernat

Chemiczna 11G, 20-329 Lublin

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Sporządzenie Protokołu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki wraz z uchwałami, m.in z uchwałą w przedmiocie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za dany okres, uchwałą w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za dany okres, uchwały w przedmiocie przelania zysku za dany okres na poczet kapitału zapasowy, uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium za dany okres, uchwały w przedmiocie powołania Prezesa Zarządu

Cesja wierzytelności

Sporządzenie umowy o dostawy w ramach procesu budowlanego

Sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury

Pozew o alimenty na dziecko

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Cesja wierzytelności

Dochodzenia od dłużnika kosztów poniesionej windykacji na etapie przedsądowym oraz m.in. ograniczenie liczby przypadków opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych, poprzez uzyskanie rekompensaty w wysokości 40 euro zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przyznają wierzycielowi prawo do rekompensaty od dłużnika za koszty odzyskiwania należności w wysokości równowartości 40 euro od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, (art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust.1)

Pozew o zwrot pożyczki

Wezwanie do usunięcia usterek w lokalu zakupionym od dewelopera. Udział w oględzinach i sporządzaniu protokołu z oględzin. Negocjacje na temat odszkodowania.

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Jurko-Siembida

Matki Teresy z Kalkuty 18/21, 20-538 Lublin

Odpowiada w ciągu 2 godzin

Negocjacja i przygotowanie ugody w przedmiocie naruszenia praw autorskich (bezprawne zamieszczenie zdjęć autorstwa osoby trzeciej w Internecie)

Sporządzenie wszelkich dokumentów celem wpisu prawa własności do Księgi Wieczystej

Negocjacja zadłużenia związanego z nieopłaconymi kosztami nauki w szkole

Analiza wraz z przedstawieniem propozycji zmian i negocjacje umowy deweloperskiej

Dochodzenie roszczeń z tytułu nieuregulowanego wynagrodzenia za umowę o dzieło

Zakładanie oraz obsługa prawna firm działających w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki z o.o. Obsługa prawna jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek.

Analiza i konsultacja przedsądowa spraw pracowniczych Podejmowanie czynności przedsądowych celem zawarcia ugody z pracodawcą Prowadzenie spraw pracowniczych o wypłatę wynagrodzenia za pracę, wypłatę wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenie do pracy, odszkodowanie za dyskryminację, sprostowanie świadectwa pracy Prowadzenie spraw sądowych ze strony pracodawcy: odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, sprawy o zapłatę wynagrodzenia, o odszkodowanie

Prowadzenia spraw o otwarcie i ogłoszenie testamentu Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku Prowadzenie spraw o dział spadku, o zachowek, odwołanie darowizny z powodu niewdzięczności obdarowanego Sprawy o unieważnienie testamentu ustnego Analiza przedsądowa spraw spadkowych

Analiza i konsultacja przedsądowa spraw o odszkodowanie Prowadzenie spraw o odszkodowanie w postępowaniu przez ubezpieczycielem Prowadzenie spraw o odszkodowanie przed sądem

Zawarcie ugody z pokrzywdzoną w wypadku komunikacyjnym

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Jasińska

Kraśnik, ul. Narutowicza 1 23-200, Weteranów, 20-044 Lublin

umowy

pozew o wynagrodzenie

odszkodowania- wypadki komunikacyjne

umowy sprzedaży, zlecenia, dzieło, najmu

odszkodowania renty orzeczenia o niepełnosprawności

umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, o dzieło, zlecenie i inne

pozwy o zapłatę elektroniczne postępowanie upominawcze

darowizna

sporządzanie wezwań do zapłaty, pism procesowych

• związane z wypowiedzeniem umowy o pracę; • związane z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia; • o wydanie świadectwa pracy; • odszkodowanie z tytułu nie wydania w terminie świadectwa pracy; • nawiązania stosunku pracy; • o wynagrodzenie za pracę; • o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe; • o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy; • o świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy; • o odprawę rentową, emerytalną oraz pieniężną; • o uchylenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników; • o odszkodowanie należne pracownikowi za okres obowiązywania zakresu konkurencji; • o świadczenia dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów prawa cywilnego, w zw. z wypadkiem przy pracy; • o odszkodowanie i zadośćuczynienie w związku z mobbingiem; • dyskryminacja w zatrudnieniu

Kancelaria Adwokacka Adwokat Agnieszka Kurczuk-Samodulska

Pana Balcera 6B/22, 20-631 Lublin

Opracowanie wzorów umów gospodarczych oraz opiniowanie projektów umów

Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego.

Reprezentowanie Klientów w sporach sądowych (w tym prowadzenie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym) oraz w negocjacjach, a także na etapie dochodzenia należności przed komornikiem.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Opracowywanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania

Wygrana sprawa o odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę.

Wygrana sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary pozbawienia wolności.

Skuteczne dochodzenie należności pieniężnych w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód, separacje, alimenty oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej Sprawy o rozwód (z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie) Sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie oraz uzyskaniem alimentów, wraz z zabezpieczeniem kosztów utrzymania rodziny na czas toczącego się postępowania

Uniewinnienie w sprawie o sprzeniewierzenie majątku (art. 284 par. 2 k.k.).

Kancelaria Adwokacka Adw. Stanisław Filipowicz

Chopina 12/2, 20-023 Lublin

Sporządzanie projektów wezwań do zapłaty, pozwów o zapłatę, pism procesowych, środków zaskarżenia, wniosków egzekucyjnych i wniosków o wszczęcie postępowania zabezpieczającego.

Dochodzenie odszkodowań (w tym odszkodowania powypadkowe, czy też odszkodowania komunikacyjne)

Sporządzanie projektów pozwów o rozwód i separację oraz pism procesowych w toku postępowania rozwodowego.

Reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwód i separację.

Obrona w postępowaniu karnym, karno-skarbowym i o wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego (przed organami ścigania).

Pomoc prawna w zakresie windykacji i zgłaszania roszczeń o odszkodowanie, rentę czy zadośćuczynienie oraz ustalenie odpowiedzialności sprawcy szkody na przyszłość.

Reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych i cywilnych w charakterze pełnomocnika pozwanego lub powoda, uczestnika postępowania lub wnioskodawcy.

Reprezentacja podczas przedsądowych negocjacji ugodowych ze zakładem opieki zdrowotnej, czy lekarzem lub innym podmiotem zobowiązanym do wypłaty odszkodowania.

Sprawy spadkowe o: stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, spis inwentarza spadkowego, o przyjęcie spadku lub jego odrzucenie, o dział spadku.

Tworzenie analizy umowy pod względem poprawności zawartych w nich postanowień umownych, kładąc nacisk na należyte zabezpieczenie interesów klienta.

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Sanecka-Olszewska

Karłowicza 1/3, 20-027 Lublin

Odpowiada w ciągu 2 godzin

Witam. Chcę pomóc mojemu bratu, który od 4 lat jest w związku małżeńskim, z którego ma 3-letnią córkę. Problem dotyczy żony brata, która pije, jest agresywna, nie wraca do domu na noc. Ostatnio brat został przez nią podrapany i pobity, bo wróciła znowu pijana i była agresywna. Chciał zrobić obdukcję, ale lekarz go poinformował, że jeśli to zrobi to córka trafi do pogotowia opiekuńczego, bo sprawą zajmie się MOPS, a on tego nie chce. Co ma zrobić, aby ukrócenie poczynań matki nie odbiło się na dziecku? Bardzo proszę o informację, bo nie wiemy co robić :(

Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny (art. 95 § 3 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy). Według art. 96 § 1 KRO rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Dobro dziecka powinno być główną dyrektywą w stosunkach między rodzicami, natomiast w przypadku jego zagrożenia - istnieje możliwość ingerencji władzy państwowej w stosunki rodzicielskie. Są to tzw. zarządzenia opiekuńcze na podst. art 109 § KRO – jest to przykładowy katalog czynności jakie może podjąć sąd. Niemniej j/w ich podstawą jest zagrożenie dobra dziecka, należy uzasadnić dokładnie charakter czynników oraz ich wpływ na dziecko. W jednym z wyroków SN (II CKN 1141/00) stwierdził, że z treści art. 109§1 KRO wynika dyrektywa profilaktycznego działania sądu nakazująca podjęcie ingerencji w sferę władzy rodzicielskiej już w razie zagrożenia dobra dziecka, by zapobiec ujemnym skutkom niewłaściwego lub nieudolnego jej sprawowania. Reasumując, jeśli małżonkowie nie dojdą do wspólnego (i właściwego postępowania) dla dobra ich wspólnego dziecka, pozostaje droga sądowa. Jeśli chodzi o kwestię MOPS – sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środ., a także zwrócić się do jednostki wspierania rodziny o informacje dotyczące środowiska dziecka (warunki wychowawcze, sytuacja bytowa). Pozdrawiam Radca prawny Małgorzata Sanecka-Olszewska

Biuro Rachunkowe Praktyk s.c

Krótka 4, 20-077 Lublin

  • Publikacje

Jak zawierać umowę z przeniesiemn praw autorskich ?

Odpowiedź: Jeżeli w ramach wykonanego świadczenia ma nastąpić przeniesienie na wydawcę k... więcej

Komu i jaki PIT za rok 2015 należy wystawić po śmierci pracownika

Komu i jaki PIT za rok 2015 należy wystawić po śmierci pracownika   Odpowiedź ... więcej

Kancelaria Adwokacka Adw. Łukasz Szyszkowski

lok 5, Fryderyka Chopina 35, 20-023 Lublin

LEXIM Kancelaria Radcy Prawnego Anna Cąkała

Okopowa 11/19, 20-022 Lublin

Wróć na górę