Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Gdynia wyniki wyszukiwania: znaleziono 193 oferty

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Adwokacka Łukasz Adam Kowalski

Waszyngtona 34/36 lok. 423, 81-342 Gdynia

Nowogrodzka 62C, Warszawa

Wygrana sprawa w sprawie uporczywości w braku wpłat podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego. Mimo, że kwota była znacząca Sąd uniewinnił klienta po wykazaniu braku znamion strony podmiotowej.

Wygrana sprawa cywilna o zapłatę mimo podnoszenia przez pozwanego zarzutu przedawnienia. Wykazanie, że podnoszenie zarzutu przedawnienia było nadużyciem prawa podmiotowego

Kancelaria specjalizuje się w obronach w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe

W ramach pomocy prawnej świadczonej podmiotom gospodarczym Kancelaria sporządza lub opiniuje projekty umów handlowych, reprezentuje przed sądami, pomaga w dochodzeniu należności, a także doradza w zakresie form prawnych prowadzonej działalności lub konkretnego przedsięwzięcia.

Reprezentacja świadka przesłuchiwanego w ramach tzw. wątku skarbowego przed Sejmową Komisją Śledczą ds. Grupy Amber Gold.

Wygrana sprawa karna skarbowa w zakresie oszustwa podatkowego. Zarzut postawiony został doradcy podatkowemu.

Wygrana w sprawie o naruszenie dóbr osobistych poprzez zamieszczenie ośmieszających tekstów na Facebooku.

Kancelaria reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi i organami kontroli zarówno na etapie postępowań kontrolnych, podatkowych jak i przed sądami administracyjnymi.

Adam Sampolski Kancelaria Adwokacka

Gdynia

Króla Jana III 4/2, 81-547 Gdynia

EMAIL 607 183 009 TELEFON

Marta Kosecka Adwokat

(Od 2016)
Podziękowań 15
Opinii 48
Odpowiedzi na pytania 236

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kosecka

Starowiejska 58/11, 81-356 Gdynia

wygrane postępowania odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela zaniżającej wypłacone odszkodowanie z powodu rzekomego przyczynienia się do spowodowania wypadku (potrącenie rowerzysty przez samochód)

udział w audytach prawnych mających na celu weryfikację poprawności przeprowadzenia postępowania przetargowego opartego na ustawie - pzp, wyboru wykonawcy oraz realizacji inwestycji

bieżąca obsługa prawna, prowadzenie procesu wdrożenia regulacji RODO

Przeprowadzenie postępowania spadkowego - sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oraz sporządzenie umowy działu spadku (ze względu na brak nieruchomości w masie spadkowej, forma aktu notarialnego nie była wymagana)

reprezentacja w zakresie uzyskania i wstrzymania prawa do renty w drodze wyjątku

wygrane postępowania odwoławcze od decyzji ubezpieczyciela zaniżającej wypłacone odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej w pojeździe

reprezentowanie Klientów w sprawach o zasądzenie oraz podwyższenie alimentów na małoletnie dzieci

skuteczne wezwanie do usunięcia negatywnego wpisu z Systemu BANKOWY REJESTR

negocjowanie warunków ugody z Bankiem w przedmiocie umowy pożyczki hipotecznej

reprezentacja skazanego w postępowaniu mającym na celu wydanie wyroku łącznego, zakończona zgodnie z oczekiwaniami Klienta

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Raniszewska

Plac Kaszubski 7/11, 81-350 Gdynia

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

pracowanie kompleksowej dokumentacji dla nowopowstałej działalności

sprawa o zwrot zatrzymanego wadium w przetargu

ramowa umowa o współpracy - zlecenie usług outsourcingowych

spraw o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych pracownika firmy budowlanej

sprawa o zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane

odwołanie od wygórowanych warunków udziału w przetargu

obsługa korporacyjna spółki

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Samotyj

Morska 107 A lok. 1, 81-222 Gdynia

Wygrana sprawa o rozwód wraz z podziałem majątku wspólnego.

Wygrana sprawa o roszczenie pieniężne z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia.

Wygrana sprawa o odszkodowanie

Wygrana sprawa o wypłacenie zaległego wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Kancelaria Radcy Prawnego Violetta Martela

Benisławskiego 24c/4, 81-173 Gdynia

Rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka, który nadużywał alkoholu i stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec żony.

Pozbawienie zarządu majątkiem wspólnym - akcje pracownicze nabyte w trakcie trwania małżeństwa. Umowa w Biurze Maklerskim na małżonka, który nadużywał alkoholu i trwonił pieniądze.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za trwałe uszkodzenie ręki u nastolatka przeciwko właścicielowi ogrodzenia, które uległo zawaleniu i jego ubezpieczycielowi.

Kancelaria Radcy prawnego Wiktoria Bartosiewicz

Tomasza Nocznickiego 8, 81-454 Gdynia

założenie fundacji

wygrana sprawa z ZUS o wypłatę świadczenia rehabilitacyjnego

wygrana sprawa o zapłatę w postępowaniu upominawczym

Pilichowska M. Karolak J. S.C. Kancelaria Radców Prawnych

Śląska 51 /29,kl.III, 81-304 Gdynia

  • Odpowiedzi na pytania

Witam, jaką kwotę moze zająć komornik od najnizszej kwoty butto osobie zatrudnionej na umowę o prace.

Sytuację reguluje art. 87 Kodeksu Pracy . Proszę zapoznać się z jego treścią Art. 87. § 1. Z wynagrodzenia za pracę - po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu tylko następujące należności: 1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,4) kary pieniężne przewidziane w art. 108. § 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1. § 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach: 1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych - do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, 2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych - do wysokości połowy wynagrodzenia. § 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 - trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108. § 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości. § 6. (uchylony) § 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. § 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia. Art. 87(1). § 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, 2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi, 3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 - przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108. § 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Art. 88. § 1. Przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca dokonuje również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków gdy; 1) świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych, 2) wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. § 2. Potrąceń, o których mowa w § 1, pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

MICHAŁ GOSTKOWSKI Kancelaria Adwokacka

Świętojańska 59/4, 81-391 Gdynia

KANCELARIA KOENNER

Gdynia

Wróć na górę