Wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności – art. 65a KKW

W przypadku zarządzenie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności na podstawie art. 65 kodeksu karnego wykonawczego ratunkiem dla skazanego może być instytucja wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia.

Zgodnie z treścią art. 65a kodeksu karnego wykonawczego, sąd może w każdym czasie wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy skazany oświadczy na piśmie, że podejmie odbywanie kary ograniczenia wolności i podda się rygorom z nią związanym. Wstrzymanie wykonania kary zastępczej następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

W przypadku złożenia takiego oświadczenia sąd ma możliwość wstrzymania wykonania kary, to czy z tej możliwości skorzysta zależy od argumentacji wskazanej w oświadczeniu skazanego. Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sądu ma także przyczyna zarządzenia wykonania kary zastępczej, podstawa skazanego, jego zachowanie po zarządzeniu wykonania kary zastępczej a także warunki i właściwości osobiste.
 

Podkreślić należy iż niedopuszczalne jest ponowne wstrzymanie wykonania tej samej zastępczej kary pozbawienia wolności na podstawie art 65a § 1 KKW. Oznacza to iż dalsze ignorowanie kary ograniczenia wolności ( pomimo wstrzymania wykonania kary zastępczej ) skończy się przymusową wizytą w w jednostce penitencjarnej.

Na postanowienie sądu w przedmiocie wstrzymania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.