Stowarzyszenia i fundacje a obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Już niedługo, bo 13 kwietnia 2020 roku upływa termin dla spółek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Wymóg identyfikacji i rejestracji beneficjenta rzeczywistego wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku, wedle której od 13 października 2019 roku obowiązują przepisy regulujące status Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).

Czym jest CRBR i jakich podmiotów dotyczy?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest systemem teleinformatycznym, który ma na celu przetwarzanie informacji o beneficjentach spółek, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Rejestr obejmuje dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych spółek:

  1. jawnych
  2. komandytowych
  3. komandytowo-akcyjnych
  4. z ograniczoną odpowiedzialnością
  5. prostych spółek akcyjnych (od 1 marca 2020 r.)
  6. akcyjnych, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.623)

Przepisy dotyczą również stowarzyszeń zrzeszających osoby fizyczne, w których nie ma akcjonariuszy, a osoby fizyczne zasiadające w walnym zgromadzeniu członków nie posiadają 25% decyzyjności. W przypadku braku możliwości wskazania podmiotu zobowiązanego do rejestracji w CRBR, przepisy odsyłają do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. We wskazanej sytuacji należy podać osoby, które zajmują wyższe stanowiska kierownicze bądź zarządcze.

Powyższa dyrektywa ma również zastosowanie w przypadku fundacji , których kwestii rejestracji nie reguluje ustawa. Zgodnie z zapisami dyrektywy beneficjentem rzeczywistym w fundacji może być osoba fizyczna pełniąca rolę fundatora, nadzorcy czy w inny sposób sprawująca kontrolę nad fundacją.

Rejestracja w CRBR

Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych następuje w formie elektronicznej. Jest bezpłatne, lecz wymaganym jest opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wprowadzone dane określają dane spółki (nazwę, formę organizacyjną, siedzibę itd.) oraz dane identyfikujące osobę fizyczną będącą przedstawicielem spółki, czyli zawierają jej dane osobowe, w tym m.in. numer PESEL.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji w wyznaczonym terminie grozi kara pieniężna do 1 000 000 zł.

Jak możemy pomóc?

Jeżeli są Państwo zainteresowani doradztwem w zakresie określenia beneficjenta rzeczywistego czy sposobu rejestracji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a także kwestii związanych z tym zagadnieniem, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.