Sądowe ustalenie ojcostwa.

Sądowe ustalenie ojcostwa.

Wychodzą naprzeciw zadanemu pytaniu, wskaże jak powinno wyglądać złożenie do sądu pozwu dotyczącego sądowemu ustalenie ojcostwa. W sytuacji gdy ojciec dziecka pomimo, i z łożenie niniejszego powództwa nie wymaga zgody drugiej strony ma na celu uregulowanie prawnej sytuacji dziecka. Matka wnosząc pozew działa w celu uregulowania sytuacji prawnej dziecka. Sądowe ustalenie ojcostwa może nastąpić wyłącznie na mocy orzeczenia sądu. Z żądaniem tym można wystąpić w każdym czasie, po urodzeniu się dziecka. Sądowego ustalenia może żądać zarówno dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec. Dziecko albo matka wytaczają powództwo przeciwko domniemanemu ojcu. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku. Powództwo o ustalenie ojcostwa może wytoczyć także prokurator. Zgodnie z ogólną zasadą, ojca dziecka uważa się mężczyznę, który obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym . pierwszym dniu przed urodzeniem dziecka.

W pierwszej kolejności należy określić właściwy sąd oraz strony postępowania, ( imię i nazwisko lub nazwę stron, miejsce zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników ) . Pozew o ustalenie ojcostwa można wnieść do sądu miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (powoda), sądu rejonowego albo w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (powoda).

Jeżeli jednak, pozwany nie posiada miejsca zamieszkania ani pobytu w kraju, powództwo należy wytoczyć wyłącznie według miejsca zamieszkania powoda.

Kolejnym krokiem jest sformułowanie, iż pozwany jest ojcem dziecka, (ważne: jeśli wniosek nie będzie zawarty w treści pozwu, sąd go nie rozpatrzy) . Następnie, w pozwie o ustalenie ojcostwa mogą znaleźć się również następujące wnioski.

o zasądzenie alimentów na rzecz dziecka;

o pokrycie wydatków poniesionych przez matkę dziecka w związku z ciążą i porodem czy kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu;

o pokrycie innych wydatków matki dziecka a także szczególnych strat majątkowych;

o zabezpieczenie powództwa;

nadanie wyrokowi w części zasądzającej alimenty rygoru natychmiastowej wykonalności;

nadanie dziecku nazwiska ojca;

orzeczenie, że pozwanemu nie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad dzieckiem;

zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów procesu;

Jeżeli dziecko ukończyło lat 13, do nadania nazwiska ojca potrzebne jest też wyrażenie zgody przez dziecko osobiście.

W części końcowej pozwu należy wskazać okoliczności uzasadniające powody jego z ł ożenia a także dowody na ich poparcie. Każde z określonych żądań musi być poparte określonym dowodami (czy to z przesłuchania stron, świądów , dowód z dokumentu, wyniku badań lekarskich, nagra ń pod pewnymi warunkami , wiadomości mailowej, sms - owej itp.). Wskazać należy także, na jaką okoliczność powołujemy dany dowód (co chcemy danym dowodem udowodnić).

Ważnym jest aby niniejszy pozew własnoręcznie podpisa ć, przynajmniej nazwisko.

Ostatnim elementem są załączniki, ich brak spowoduje wezwanie sądu do ich uzupełnienia.

W spisie załączników należy wskazać, złożyć je wraz z wnioskiem, dodatkowe odpisy wniosku dla każdej ze stron oraz dla sądu. Dowody dołączone do pozwu winny być złożone w oryginałach.

Jeżeli chodzi o koszty - matka dochodząca   sądowego ustalenia ojcostwa swojego dziecka jest zwolniona od kosztów sądowych, może także zgłosić wniosek o ustanowienie dla niej adwokata z urzędu (także ustalenie konkretnego adwokata z imienia i nazwiska).

Uprawnienie to przysługuje wtedy, gdy równocześnie z ustaleniem ojcostwa dochodzi się także rozszczeń związanych np. z aliementmi.