Przerwa w karze

poprzednim wpisie  omówiłem jak można dostać odroczenie wykonania kary. W niniejszym wpisie pokaże Ci, co zrobić jeśli nie uda się odroczyć wykonania kary i będzie trzeba odsiedzieć trochę za kratami. Taka odsiadka nie zawsze musi być w jednym kawałku. Ustawodawca przewiduje, że można starać się o  przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności. 

Wniosek o przerwę możesz złożyć sam,  a także taki wniosek może złożyć dyrektor zakładu karnego, w którym akurat przebywasz.

Sąd udziela  a utomatycznej przerwy  w odbywaniu kary, gdy cierpisz na chorobę  psychiczną  lub na  inna ciężką chorobę   uniemożliwiającą wykonanie kary. Za ciężką chorobę uważa się taką, która jest na tyle poważna, że przebywanie w zakładzie karnym może zagrażać życiu lub spowoduje poważnie niebezpieczeństwo dla zdrowia. W takich przypadkach sąd zarządza sporządzenie  opinii  przez  biegłych lekarzy  i na jej podstawie orzeka o przerwie w karze.  Jeżeli biegli stwierdzą, że jesteś chory  psychicznie  lub cierpisz na  inna ciężką chorobę   uniemożliwiającą wykonanie kary, Sąd musi udzielić przerwy w wykonaniu kary.  Okres ,  na jaki udziela się w tym przypadku  przerwy  nie jest ściśle określony. Ustawa wskazuje, że przerwa trwa  aż do  ustania przeszkody w odbywaniu kary, czyli  wyzdrowienia .

Najczęściej sądy orzekają o przerwie w karze na wniosek osadzonego, gdy przemawiają za tym  ważne względy rodzinne lub osobiste skazanego . W szczególności są to choroba inna niż wskazana powyżej, choroba członka rodziny, konieczność pomocy rodzinie, która pozostaje bez środków do życia i inne tym podobne przesłanki. Przerwa jest udzielana  na okres do jednego roku . W przypadku rodzica samotnie wychowującego dziecko lub kobiety ciężarnej przerwa w karze może być orzeczona  na okres do 3 lat po urodzeniu się dziecka .

Przerwy w karze  udziela sąd penitencjarny ,  czyli sąd okręgowy właściwy dla zakładu karnego, w którym akurat przebywasz. Ten sąd pozostaje właściwy do końca odbywania wyroku w zakresie orzekania o kolejnych przerwach.

Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego chyba, że zachodzi przypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

Wniosek o przerwę w karze podlega opłacie w wysokości 60 zł.

Tekst pierwotnie został opublokowany na blogu: http://odroczenie-kary.pl/przerwa-w-karze/