Pytanie z dnia 13 grudnia 2016

Czy mogę otworzyć nowe przedsiębiorstwo, jeżeli jestem cudzoziemcem. Mam Kartę Pobytu, jestem w Polsce drugi rok. Dziękuję.

Może Pan otworzyć przedsiębiorstwo. Może przykładowo założyć Pan spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i być w nim członkiem zarządu.

Odpowiedź nr 1 z dnia 14 grudnia 2016 06:03:15 Zmodyfikowano dnia: 21 lutego 2018 13:03:36 Obejrzało: 170 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Niektórzy cudzoziemcy mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iż mogą oni podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. Cudzoziemcami mogącymi prowadzić dowolny rodzaj działalności gospodarczej są cudzoziemcy, którzy posiadają: 1) zezwolenie na pobyt stały; 2) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 3) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną; 4) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, udzielonego przez inne niż Polska państwo członkowskie UE, jeżeli taka osoba uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce; 5) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone członkowi rodziny cudzoziemca, który posiada pobyt rezydenta długoterminowego UE, przyznany przez inne państwo niż Polska, i który uzasadni swoje zamieszkiwanie w Polsce, jeżeli taki członek rodziny przebywał z cudzoziemcem w innym państwie członkowskim UE i chce razem z nim przebywać w Polsce; 6) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce; 7) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim mieszkającym w Polsce (małżonkowie obywateli polskich mają prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, wynikające z faktu małżeństwa, o ile ich podstawą pobytu jest zezwolenie na pobyt czasowy); 8) status uchodźcy; 9) ochronę uzupełniającą; 10) zgodę na pobyt tolerowany; 11) korzystają w Polsce z ochrony czasowej; 12) posiadają ważną Kartę Polaka. Pozostali cudzoziemcy, którzy nie zostali wymienieni powyżej mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w formie: a) spółki komandytowej b) spółki komandytowo-akcyjnej c) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością d) spółki akcyjnej Możliwość prowadzenia jednej z ww. spółek wynika z faktu, iż ich prowadzenie tych spółek jako właściciel nie wymaga rzeczywistego świadczenia pracy. Prowadzenie takiej działalności nie wymaga nawet rzeczywistego przebywania na terenie Polski. Jednakże, jeżeli prowadzenie tych spółek będzie wiązało się z wykonywaniem określonej, rzeczywistej pracy, cudzoziemiec musi wcześniej uzyskać podstawę do pobytu (np. kartę pobytu). Na koniec pragnę zwrócić uwagę, iż niektóre umowy międzynarodowe wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub uprawnienia co do możliwości prowadzenia działalności. W pierwszej kolejności należy więc zbadać, czy kraj Pana pochodzenia ma podpisaną umowę międzynarodową w tym zakresie. Informacje w tym zakresie może Pan uzyskać w Urzędzie Wojewódzkim – wydziale ds. cudzoziemców. Podsumowując, dzięki karcie pobytu może Pan być właścicielem spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. lub spółki akcyjnej. Ponadto, może Pan prowadzić każdą inną formę działalności jeżeli spełnia Pan warunek opisany na początku (np. jeśli ma Pan zezwolenie na pobyt stały). Dla pewności proszę jednak najpierw upewnić się w wydziale do spraw cudzoziemców, czy nie ma żadnych innych przeszkód dla prowadzenia działalności.

Odpowiedź nr 2 z dnia 15 grudnia 2016 01:47:35 Zmodyfikowano dnia: 21 lutego 2018 13:03:39 Obejrzało: 162 osób
Wysłano podziękowanie do {[ success_thanks_name ]}
{[ e ]}

Czy uznajesz odpowiedź za pomocną? {[ total_votes ? getRating() : 0 ]}% uznało tę odpowiedź za pomocną ({[ total_votes ]} głosów)

Podziękowałeś prawnikowi

{[ e ]}
{[ rlc.lawyer ]}
Twoje imię:
Dane znajomego:

Wysłaliśmy znajomemu Twoją rekomendację

Chcę dodać odpowiedź

Jeśli jesteś prawnikiem zaloguj się by odpowiedzieć temu klientowi
Jeśli Ty zadałeś to pytanie, możesz kontynuować kontakt z tym prawnikiem poprzez e-mail, który od nas otrzymałeś.