Regulamin

REGULAMIN 
świadczenia przez Legal Networks sp. z o.o.

 usługi strony www.specprawnik.pl dla Użytkowników

 

 

1.    Wstęp

1.    Niniejszy regulamin korzystania z serwisu Specprawnik.pl określa warunki świadczenia przez Operatora Usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).

2.    Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

3.    Podmiotem świadczącym Usługę jest Operator.

2.    Definicje    Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

2.1.    Operator oznacza Legal Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań, NIP 781-191-35-19, KRS 0000571654, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@specprawnik.pl;

2.2.    Prawnik oznacza korzystającą z Usługi osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

2.3.    Regulamin oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

2.4.    Serwis oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://www.specprawnik.pl;

2.5.    Umowa oznacza umowę o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Prawnikiem a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią, o treści wskazanej w Regulaminie i Zamówieniu;

2.6.    Usługa oznacza umożliwienie Prawnikowi zamieszczenia w Serwisie treści wskazanych w Regulaminie oraz udostępnienie ich Użytkownikom.

2.7.    Użytkownik oznacza użytkownika Serwisu innego niż Prawnik;

3.    Postanowienia ogólne

1.    Serwis jest portalem internetowym zawierającym między innymi informacje na temat Prawników, ich doświadczenia oraz specjalizacji.

2.    Materiały zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Prawników. Materiały dotyczące Prawników zostały zamieszczone w Serwisie lub przekazane do zamieszczenia w Serwisie przez Prawników. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność zamieszczonych w Serwisie danych, chyba że zamieszczenie błędnych danych wynika z winy Operatora.

3. Informacje zawarte w serwisie przeznaczone są wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych, nie są poradami prawnymi i nie tworzą relacji prawnej miedzy Użytkownikiem i Prawnikiem. Wszelkie informacje lub wyjaśnienia, w tym wstępne odpowiedzi na pytania Użytkowników, zamieszczane w serwisie powinny być używane tylko jako punkt wyjścia do wyboru prawnika. Serwis nie udziela porad prawnych, ani nie pośredniczy w ich udzielaniu. Operator nie wyraża zgody na udzielanie ani otrzymywanie pomocy prawnej za pośrednictwem Serwisu, a Prawnik potwierdza, że nie jest uprawniony do udzielania pomocy prawnej za pośrednictwem Serwisu.

4. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Użytkownikowi wyboru Prawników, ewentualnie do nawiązania z nimi kontaktu mailowego w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu. Pomoc prawna (w jakiejkolwiek formie) świadczona jest wyłącznie w drodze bezpośrednich kontaktów lub bezpośredniej korespondencji Użytkownika z wybranym Prawnikiem.

 

4.    Zawarcie i rozwiązanie umowy

1.    Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

2.    Zawarcie Umowy następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

5.    Warunki świadczenia usługi

1.    W ramach Usługi, Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie oraz przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika ze sprzętu oraz oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie zamieszczonych w sieci Internet treści Serwisu, przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom. Operator nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sprzętu ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Serwisu. W ramach Usługi, Operator może umożliwić Użytkownikowi kontakt z wybranym Prawnikiem za pośrednictwem Serwisu; korespondencja Użytkownika z Prawnikiem nie może stanowić świadczenia pomocy prawnej, ani żadnych innych usług przez Prawnika, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

2.    Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

3.    Serwis, w szczególności cała zawartość strony www.specprawnik.pl, jej oprogramowanie, funkcje oraz wszelkie materiały i informacje Serwisu udostępniane są w bieżącej, dostępnej w danym czasie funkcjonalności. Ze względów technicznych, w trakcie świadczenia Usługi, mogą wystąpić różne ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Serwisu.

4.    Niedozwolone jest używanie przez Użytkownika Serwisu w sposób, który mógłby:

1.    zakłócać działanie lub w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Serwisu;

2.    prowadzić do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji źródłowych, pobranych z Serwisu;

3.    promować, reklamować lub informować o usługach innych niż Usługa;

4.    prowadzić do publikacji danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób;

5.    prowadzić do publikacji materiałów nieprzyzwoitych;

6.    prowadzić do publikacji materiałów naruszających prywatność lub dobre imię innych osób.

5.    Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pośrednictwem kont Prawników, oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że Operator ponosi winę za treść takich informacji. W szczególności, Operator nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści zamieszczonych w Serwisie, chyba że błędy w treści informacji w tym zakresie wynikają z winy Operatora.

6.    Użytkownik wybiera Prawników w Serwisie poprzez kilkustopniowe określenie tematu sprawy, określenie regionu poszukiwań (promienia od miejsca zamieszkania Użytkownika) oraz może udokładnić poszukiwanie określając słowa lub kwestie (wyrazy), których wystąpienia poszukuje w opisach Prawników.

7.    Serwis wyświetla Użytkownikowi listę tylko tych Prawników, których adres podany w Serwisie znajduje się w regionie poszukiwań Użytkownika oraz którzy określili swoje specjalizacje (dziedziny) prawa zbieżnie z wybranym przez Użytkownika tematem sprawy.

8.    Serwis wyświetla Użytkownikowi wyżej wybranych Prawników w pierwszej kolejności spośród Prawników opłacających swój profil zgodnie, z regulaminem dla Prawników ustalonym przez Operatora, a w dalszej kolejności spośród pozostałych, nie opłacających usługi dostępnej dla Prawników. Dodatkowo w ramach tej kolejności promuje się Prawników, którzy przekazali swoje zdjęcia (logo) do Serwisu oraz posiadają w Serwisie opisy swoich spraw.

6.    Prawa i obowiązki stron

1.Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne, za wyjątkiem organizowania Użytkownikowi kontaktu telefonicznego z Prawnikiem ( w ramach szybkiej porady telefonicznej „Usługa”). Użytkownik aby skorzystać z usługi odpłatnej, musi dokonać jej opłaty. Po dokonaniu wpłaty, Serwis rozpocznie proces poszukiwania kontaktu z aktualnie dostępnym prawnikiem – specjalistą w wybranej przez Użytkownika kategorii spraw. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie wszelkich roszczeń do końca 7 dnia od zakończenia odpłatnej usługi poprzez pisemne poinformowanie zarówno Spółki jak Prawnika o ewentualnych roszczeniach. Po upływie wspomnianego okresu, uznaje się że Użytkownik zaakceptował usługę bez zastrzeżeń.

2.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

3.    Użytkownik nie jest upoważniony do zamieszczania treści w Serwisie.

7.    Odpowiedzialność Operatora

1.    Z wyjątkiem okoliczności, za które winę ponosi Operator, Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

1.    nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika;

2.    awarii sprzętu Użytkownika;

3.    działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika;

4.    działania wirusów komputerowych;

5.    naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika;

6.    zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;

7.    przerwy w działaniu Serwisu lub Usługi;

8.    działania lub zaniechania Prawników.

8.    Kwestie techniczne

1.    Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.

2.    Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: System operacyjny komputera Windows XP lub dalszy, przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Chrome.

9.    Polityka privacy i Cookies

1.    Serwis nie udostępnia Prawnikowi mailowych adresów kontaktowych Użytkowników Serwisu. Dla ochrony prywatności Użytkowników oraz ich problemów, w komunikacji między Użytkownikiem oraz Prawnikiem, Serwis przekazuje Prawnikowi wyłącznie zastępczy adres mailowy Użytkownika. 

2.    Kontakt Użytkownika z Prawnikiem za pośrednictwem Serwisu nie może stanowić świadczenia usług prawnych w jakiejkolwiek formie. Świadczenie pomocy prawnej, w tym udzielanie porad prawnych, może odbywać się wyłącznie poza Serwisem.

3.    Serwis stosuje pliki Cookies dla Użytkowników do przechowywania obliczonych przy pierwszym kontakcie danych geopozycyjnych Użytkownika. Można zabronić zapisu danych w plikach Cookies ustawiając odpowiednie opcje w stosowanej przeglądarce.

4.    Regulamin dostępny jest w wersji tekstowej pod adresem www.specprawnik.pl/regulamin.html, oraz w wersji PDF pod adresem www.specprawnik.pl/regulamin.pdf. Lokalizacje te umożliwiają nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego

10.Reklamacje

1.    Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Operatora.

2.    Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:

1.    za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@specprawnik.pl, lub

2.    w formie pisemnej na adres Operatora: Legal Networks sp. z o.o., ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań.

3.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne.

4.    Ze względu na politykę privacy Operatora, przyjętą w celu zapewnienia prywatności Użytkowników, zgłoszenie reklamacyjne musi zostać zgłoszone w terminie 14 dni od daty skorzystania z Usługi.

11.Dane osobowe

1.    Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Operatorowi będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu  świadczenia Usługi,. Użytkownik oświadcza, że jest świadomy, że ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich poprawiania, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Usługi.

2.    Użytkownik ma prawo żądać usunięcia jego danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych Użytkownika powinno zostać przesłane Operatorowi w trybie zgłoszenia reklamacyjnego.

12.Postanowienia końcowe

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.

2.    Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania w Serwisie w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez Użytkownika. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie zmian w Regulaminie jednostronnie przez Operatora. Użytkownik zobowiązuje się do weryfikacji, czy Regulamin nie został zmieniony, przed każdorazowym skorzystaniem z Serwisu.