Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Sosnowiec wyniki wyszukiwania: znaleziono 44 oferty

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

Odpowiada w ciągu 11 godzin

Wygrana sprawa przeciwko gminie o zapłatę czynszu za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego.

Sporządzenie projektu umowy agencyjnej w języku angielskim na potrzeby handlu zagranicznego

Wygrana sprawa przeciwko firmie windykacyjnej o zapłatę zadłużenia z tytułu sprzedanej wierzytelności.

Wygrana sprawa przeciwko najemcy o zapłatę należnego czynszu z lokal wynajęty dla pracowników firmy budowlanej

Sporządzenie projektu ogólnych warunków umowy na potrzeby internetowej platformy B2B

Opiniowanie projektu regulaminu strony internetowej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Dawid Karolczyk

Modrzejowska 22/19, Sosnowiec

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

powództwo o ustalenie wygaśnięcia stosunku alimentacyjnego

reprezentacja w sprawie rozwodowej przy rozwodzie z orzekaniem o winie

Powództwo o ustalenie stosunku alimentacyjnego

Obrona w sprawie oskarżenia o popełnienie przestępstwa kradzieży

Obrona w sprawie karno-skarbowej w związku z podejrzeniem nielegalnego obrotu tytoniem i spirytusem

Reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z winy pracodawcy

Obrona w sprawie oskarżenia o popełnienie przestępstwa oszustwa

obrona w sprawie oskarżenia o popełnienie przestępstwa przywłaszczenia

rozwód z orzekaniem o winie i ustalenie stosunku alimentacyjnego

K&K Adwokaci

Modrzejowska 12 lok. 2, 41-208 Sosnowiec

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

KANCELARIA ŚWIADCZY PROFESJONALNE DORADZTWO I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ W ZAKRESIE: reprezentacji Klientów w postępowaniach administracyjnych, w tym przed WSA i NSA; uzyskania decyzji administracyjnych; przygotowania odwołań od decyzji administracyjnych; przygotowanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

KANCELARIA ŚWIADCZY PROFESJONALNE DORADZTWO I KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ W ZAKRESIE: odszkodowań za szkody majątkowe, osobowe, komunikacyjne, rzeczowe; odszkodowań za błędy medyczne; odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

KANCELARIA OFERUJE KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE WINDYKACJI DŁUGÓW, JAK RÓWNIEŻ OBSŁUGI PRAWNEJ PODMIOTÓW ZADŁUŻONYCH. OFERTA KANCELARII SKIEROWANA JEST ZARÓWNO DO OSÓB FIZYCZNYCH JAK I PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH.

KANCELARIA ŚWIADCZY KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE DOTYCZĄCE SPRAW RODZINNYCH – OBEJMUJĄCE M.IN. UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH, REPREZENTACJĘ W SPRAWACH SĄDOWYCH WE WSZYSTKICH INSTANCJACH, SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH (POZWÓW, WNIOSKÓW, APELACJI, ZAŻALEŃ ITD.) W ZAKRESIE: spraw rozwodowych i separacji spraw alimentacyjnych ustalania kontaktów z dziećmi pozbawienia/ograniczenia/zawieszenia władzy rodzicielskiej ustanowienia rozdzielności majątkowej i podziału majątku ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa/ojcostwa

KANCELARIA ŚWIADCZY KOMPLEKSOWE USŁUGI PRAWNE DOTYCZĄCE SPRAW SPADKOWYCH – OBEJMUJĄCE M.IN. UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH, REPREZENTACJĘ W SPRAWACH SĄDOWYCH WE WSZYSTKICH INSTANCJACH, SPORZĄDZANIE PISM PROCESOWYCH (POZWÓW, WNIOSKÓW, APELACJI, ZAŻALEŃ ITD.) W ZAKRESIE: stwierdzenia nabycia spadku – doradztwo przy przeprowadzeniu notarialnego poświadczenia dziedziczenia oraz reprezentacja przed sądami w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku; unieważnienia testamentu; przyjęcia i odrzucenia spadku – pomoc w ustaleniu sytuacji majątkowej spadkodawcy, doradztwo w zakresie ochrony spadkobierców przed nabyciem spadku z zadłużeniem; - przeprowadzenia działu spadku; dochodzenia praw z tytułu zachowku; doradztwo w zakresie przygotowania testamentu, wydziedziczenia spadkobierców.

KANCELARIA PROWADZI DORADZTWO NA ETAPIE ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA ORAZ WYKONYWANIA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH. PRIORYTETEM KANCELARII JEST WYPRACOWANIE OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ KONTRAKTOWYCH, KTÓRE POZWOLĄ NA ODPOWIEDNIE I SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE INTERESÓW KLIENTÓW. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ KANCELARIĘ OBEJMUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: przygotowywanie projektów umów; opiniowanie oraz analiza umów przedkładanych przez Klienta pod kątem zgodności z prawem, rozkładu ryzyk a także odpowiedniego zabezpieczenia interesów Klienta; negocjowanie umów w imieniu Klienta; kompleksowe doradztwo w trakcie realizacji umów; ustanawianie zabezpieczeń umownych.

zakładania spółek, oddziałów i przedstawicielstw; przygotowywania, opiniowania, negocjowania umów gospodarczych/inwestycyjnych; obsługi prawnej organów spółek; likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; reprezentacji wspólników/akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników/walnych zgromadzeń; bieżącej obsługi korporacyjnaej; reprezentacji w postępowaniach rejestrowych; dokonywania zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego i innych organów (m.in.ZUS/US); doradztwo w zakresie m.in.: podwyższania/obniżania kapitału zakładowego; sprzedaży przedsiębiorstwa; sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa; uchylenia/unieważnienia uchwał organów spółek; due diligence; przekształcania przedsiębiorstw; emisji obligacji, warrantów subskrypcyjnych; sprzedaży/umorzenia akcji i udziałów; rozwiązania przedsiębiorstwa; zmiany w zapisach umów przedsiębiorstw.

KANCELARIA ZAPEWNIA OBSŁUGĘ PROCESÓW UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZARÓWNO ODNOŚNIE ZAMAWIAJĄCEGO, JAK I WYKONAWCY, POZWALAJĄC NA PRZEPROWADZENIE PROCEDUR PRZEWIDZIANYCH PRZEZ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH BEZ RYZYKA ICH ZAKWESTIONOWANIA, SZYBKO, SKUTECZNIE ORAZ PRZY WYBORZE NAJBEZPIECZNIEJSZYCH ROZWIĄZAŃ DLA KLIENTA. OFERTA SKIEROWANA DO WYKONAWCY OBEJMUJE M.IN.: analizę i bieżące opiniowanie czynności prawnych z udziałem wykonawcy w toku procedur udzielania zamówień publicznych; analizę, weryfikację i uzupełnianie dokumentacji udostępnianej przez zamawiającego oferentom i wykonawcom przez zamawiającego; analizę ofert wykonawców pod kątem ich zgodności z SIWZ zamawiającego, jak też Prawem zamówień publicznych; udział w negocjacjach z zamawiającym; formułowanie sprzeciwów, protestów i innych pism do zamawiającego; reprezentowanie wykonawcy przed KIO włącznie z formułowaniem odwołań; reprezentację przed sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu zamówień publicznych. OFERTA DLA ZAMAWIAJĄCEGO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: obsługę prawną przy przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań z zakresu zamówień publicznych; analizę i bieżące opiniowanie czynności dokowanych w toku procedur o udzielenie zamówień publicznych; analizę i weryfikację treści SIWZ i innych dokumentów przetargowych pod kątem ich zgodności, kompletności i rzetelności zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych; negocjacje z wykonawcą; bieżące doradztwo prawne w trakcie wykonywania umów z zakresu zamówień publicznych; pomoc przy rozstrzyganiu środków prawnych wnoszonych przez wykonawców; reprezentację przed KIO i sądami wszystkich instancji w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

KANCELARIA ŚWIADCZY KOMPLEKSOWE USŁUGI DORADCZE DLA OSÓB FIZYCZNYCH W DZIEDZINIE SZEROKO POJĘTEGO PRAWA CYWILNEGO, OBEJMUJĄCE M.IN.: sprawy z zakresu służebności przesyłu; sprawy wieczystoksięgowe; prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego (m.in. zasiedzenia, ochrony własności, podziału majątku); sprawy z zakresu prawa obrotu nieruchomościami, w tym zwłaszcza opracowywanie, weryfikacja i udział w czynnościach z zakresu sprzedaży gruntów, budynków i lokali oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych i zwalniania z obciążeń prawnorzeczowych; przygotowywanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, weryfikowanie i renegocjowanie warunków umów zwartych przez Klienta, reprezentacja w trakcie rokowań przed przedsiębiorcą i w sporze z osobą fizyczną, unieważnianie sądowe zawartych umów a także zastępstwo procesowe przed Sądami wszystkich instancji.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kaczmarska

Warszawska 12 lok. I p., 41-200 Sosnowiec

Śliwowski Nowak Adwokaci spółka partnerska

Baczyńskiego 12 (I piętro), 41-203 Sosnowiec

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Tworzenie i reorganizacja podmiotów gospodarczych

Negocjacje umów handlowych

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Aktualizujemy także politykę prywatności i politykę cookies, które znajdują się na firmowej stronie internetowej

Obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym w sprawie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia

Sporządzenie pism i umów oraz pozwów rozwodowych

Reprezentacja w sprawach o utrudnianie lub uniemożliwianie sądowo ustalonego prawa do kontaktu z dzieckiem

Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów przedwstępnych oraz ostatecznych umów sprzedaży przenoszących prawa do nieruchomości.

Zapłata odszkodowania za wypadek w pracy

Pomaga swoim Klientom w procesie łączenia przedsiębiorstw: -przeprowadzenie audytu prawnego, wskazanie korzyści jak i zagrożeń związanych z planowanym połączenie - wstępna wycena wartości przedsiębiorstwa, udziałów lub całej spółki -zaprojektowanie optymalnego prawnie i podatkowo planu połączenia -przygotowywanie dokumentacji prawnej, księgowej, podatkowej -pomoc w czynnościach podejmowanych przed notariuszem -opracowywanie takich dokumentów jak: porozumienia, listy, umowy o zachowaniu poufności

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Durdziński

Warszawska 10, 41-200 Sosnowiec

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Sprawy karne, niesłuszne oskarżenia, dochodzenie swoich praw, czy kwestie związane z prawem jazdy i jego zatrzymanie to częste tematy w mojej pracy

Sprawy spadkowe, dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności, to również tematy bardzo mi bliskie

Często sporządzam pozwy o zapłatę, ale również często pomagać bronić się przed takimi pozwami, jak również przed nakazami zapłaty (także tymi sprzed wielu lat)

Przeprowadziłem bardzo dużo ilość spraw rozwodowych i rodzinnych, posiadam w tej kwestii ogromne doświadczenie. Sprawy te prowadziłem na terenie całego kraju.

Kancelaria Radcy Prawnego "SIGNUM"

Kościelna 46, 41-200 Sosnowiec

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

zniesienie współwłasności i podział nieruchomości wielomieszkaniowej pomiędzy siostrę i brata

Egzekucja należności od firmy w upadłości łącznie z postępowaniem i porozumieniem z syndykiem masy upadłości co doprowadziło do wyłączenia z tej masy odrębnego majątku z którego Klient mógł odzyskać swoją należność.

Oddalenie powództwa banku-firmy windykacyjnej przeciwko Klientowi z tytułu należności z umowy pożyczki dawno już zapłaconej a w innym przypadku z tytułu kredytu już przedawnionego.

Zasądzenie zachowku po babci, dla młodej matki samotnie wychowującej dziecko od swojej Cioci(siostry zmarłego tragicznie jej ojca).

Kancelaria Radcy Prawnego

Czarna 8, 41-200 Sosnowiec

Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Janko

Warszawska 12, 41-200 Sosnowiec

Lexom.pl. Kancelaria Porad Prawnych

1 Maja 56, 41-200 Sosnowiec

Wróć na górę