Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Opole wyniki wyszukiwania: znaleziono 77 ofert

Filtruj wg kryteriów

Daria Linkowska Kancelaria Radcy Prawnego

Krakowska 37/500, 45-018 Opole

Odpowiada w ciągu 7 godzin

Podwyższenie alimentów Obniżenie alimentów

Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca

Wygrana sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej.

Reprezentuję pracowników, jak również pracodawców. Moich Klientów reprezentuję m.in. w sprawach dotyczących stosunku pracy - prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi.

Rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek prawa handlowego.

Pozew o zapłatę wynagrodzenia.

Reprezentuję pracowników, jak również pracodawców. Moich Klientów reprezentuję m.in. w sprawach dotyczących stosunku pracy - prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi.

Sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej. Ojciec przebywał w Zakładzie Karnym. Sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskie. Ojciec przebywał za granicą.

pozew o rozwód

Zajmuję się windykacją należności.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska spółka cywilna

Ozimska 48/15, 45-368 Opole

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zadośćuczynienie, odszkodowanie

- doradztwo prawne w sprawach bieżącej obsługi przedsiębiorstw, - doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, - pomoc przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, - zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce, przekształcanie spółek, - przygotowywanie umów handlowych, - przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych zawieranych między przedsiębiorcami, - przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek, - reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką, - doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

- sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, - negocjacje przy sprzedaży, - sporządzenie protokołu uzgodnień, - zgromadzenie dokumentów potrzebnych do transakcji, - przygotowanie projektów umowy przedwstępnej sprzedaży i umowy przedwstępnej, - analiza projektów umów sporządzonych przez notariusza, - asysta przy podpisywaniu w/w umów, - sporządzenie protokołu wydania nieruchomości, - udzielanie porad prawnych dotyczących kwestii kupna-sprzedaży nieruchomości, - analiza sytuacji prawnej wynajmującego, - sporządzenie projektu umowy najmu, - analiza umowy najmu sporządzonej przez drugą stroną, - sporządzenie protokołu wydania oraz wyposażenia nieruchomości, - doradztwo w zakresie sposobu kontroli i rozliczenia zużycia mediów, - windykacja należności w razie nieterminowych wpłat za najem.

Przygotowanie, analiza

Zakładanie, przekształcenia, obsługa prawna

Windykacje, obsługa prawna

- prowadzenie spraw o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa, - doradztwo i prowadzenie spraw o alimenty, - zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, - prowadzenie spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, - ustalenia miejsca pobytu dziecka po rozwodzie rodziców, - prowadzenie mediacji o ustalenie kontaktów z dzieckiem, - doradztwo i prowadzenie rodzinnych spraw majątkowych tj. o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, zarządzanie majątkiem dziecka, - doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich, intercyz, - doradztwo w sprawach o rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie oraz prowadzenie tychże spraw przed sądem, - mediacje w sprawach rodzinnych.

- ugodowe rozliczenie należności, - negocjacje z dłużnikiem, - wezwanie dłużnika do zapłaty, - sporządzenie pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub zwykłym, - sporządzanie dalszych pism procesowych, - zastępstwo przed wszystkimi sądami, - uzyskanie klauzuli wykonalności, - wszczęcie postępowania egzekucyjnego, - wspomaganie egzekucji komorniczej.

- odszkodowania za szkody osobowe, - odszkodowania za szkody rzeczowe, - odszkodowania za błędy medyczne, - odszkodowania za wypadki w pracy, - odszkodowania za chorobę zawodową.

Najem, sprzedaż, spory sądowe, własność, dział majątku

JHC Adwokaci s.c.

Łangowskiego 1/2, 45-031 Opole

Odszkodowanie za błąd medyczny/ zdarzenie medyczne

Uregulowanie kontaktów rodzica z małoletnim

Pozew o alimenty

Pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rozwód bez orzekania o winie

Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie powierzenia władzy rodzicielskiej

Rozwód z orzekaniem o winie

Stwierdzenie nabycia spadku

Dział spadku

Podział majątku dorobkowego małżonków

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Misiejczuk

Batalionu "Zośka" 7/101, 45-282 Opole

Piastowska 8, 46-100 Namysłów

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

1. audyt wewnętrzny — w szczególności inwentaryzacja posiadanych zasobów danych osobowych, ustalenie procesów przetwarzania danych osobowych, ustalenie bądź weryfikacja aktualnych danych pod względem zgodności z RODO; 2. ocena ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych; 3. opracowanie i wdrożenie dokumentacji zgodnej z RODO. 4. przeszkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych. 5. doradztwo prawne po wdrożeniu RODO. 6. objęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych .

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c.

Ozimska 48/15, 45-368 Opole

Kancelaria Adwokacka Przystalska Pyrdek s.c.

Stefanii Sempołowskiej 1 lok. 33 (I piętro), 45-044 Opole

Maszestow Jan. Kancelaria radcy prawnego

Reymonta 14 lok. 61, 45-064 Opole

Kancelaria Radcy Prawnego Sebastian Hajdas

gen. J. Zajączka 9/2, 45-050 Opole

pl. Wolności 3a/4, 48-250 Głogówek

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy o rozwód, bez orzekania o winie, z orzekaniem o winie.

Reprezentacja w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Sprawy z zakresu opieki i kurateli.

Świadczę usługi z zakresu obrony oskarżonego i obwinionego w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym, reprezentacji oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego w procesie karnym, przygotowywania w tym zakresie pism procesowych i wniosków dowodowych oraz porad prawnych z zakresu prawa karnego i postępowania karnego.

Pomoc w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcia albo odrzucenia i działu spadku.

Pełna obsługa prawna spółek prawa handlowego, polegająca m.in. na doradztwie prawnym przy zakładaniu spółek i przygotowaniu wszelkich dokumentów rejestrowych, obsłudze korporacyjnej spółek, przygotowywaniu dokumentów korporacyjnych, obsłudze walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń zarządów oraz rad nadzorczych, przygotowaniu bądź analizie przedłożonych projektów uchwał pod względem prawnym.

Sprawy o wyjawianie przedmiotów spadkowych, o zachowek.

Pomoc w sprawach o separację.

Sprawy o alimenty, podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Prowadzenie spraw z zakresu prawa mieszkaniowego, spółdzielczego i lokatorskiego.

Kancelaria Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni

Kośnego 62, 45-372 Opole

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

doradztwie w realizacjach inwestycji typu greenfiled w Specjalnych Strefach Ekonomicznych;

zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego, a także oddziałów i przed­sta­wi­cielstw przed­się­bior­ców zagranicznych z różnych sektorów

obsługa wielu transakcji nabycia nieruchomości, w tym na cele wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, logistycznych i developerskich oraz reprezentowaniu przedsiębiorców zagranicznych przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ad­mini­stracji w postępowaniu o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cu­dzo­ziemców

doradztwo na rzecz wiodącego dostawcy opakowań farmaceutycznych w sporach o naruszenie zakazu konkurencji

obsłudze fuzji realizowanych przez in­wes­torów za­gra­nicz­nych z sektora tele­ko­mu­ni­ka­cyjnego, bu­dow­la­nego, paliw płynnych oraz spożywczego

świadczenie pomocy prawnej krajowemu producentowi słodyczy w sporze dotyczącym naruszenia prawa do znaku towarowego;

reprezentowanie wiodącego europejskiego producenta jogurtów w sporze dotyczącym naruszenia zasad konkurencji

strategiczne doradztwo prawne na rzecz znaczącego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy z sektora pi­wo­war­skiego

obsłudze prawnej i podatkowej inwestycji infra­struk­tu­ral­nych finansowanych z funduszy Unii Euro­pejskiej

Wróć na górę