Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Opole wyniki wyszukiwania: znaleziono 77 ofert

Filtruj wg kryteriów

Daria Linkowska Kancelaria Radcy Prawnego

Krakowska 37/500, 45-018 Opole

Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca

Wygrana sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej.

Podwyższenie alimentów Obniżenie alimentów

Reprezentuję pracowników, jak również pracodawców. Moich Klientów reprezentuję m.in. w sprawach dotyczących stosunku pracy - prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi.

Rejestracja, przekształcenie i likwidacja spółek prawa handlowego.

Pozew o zapłatę wynagrodzenia.

Reprezentuję pracowników, jak również pracodawców. Moich Klientów reprezentuję m.in. w sprawach dotyczących stosunku pracy - prawidłowość rozwiązania stosunku pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, świadczenia należne pracownikowi.

Sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej. Ojciec przebywał w Zakładzie Karnym. Sprawa o pozbawienie ojca władzy rodzicielskie. Ojciec przebywał za granicą.

pozew o rozwód

Zajmuję się windykacją należności.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska spółka cywilna

Ozimska 48/15, 45-368 Opole

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Zadośćuczynienie, odszkodowanie

- doradztwo prawne w sprawach bieżącej obsługi przedsiębiorstw, - doradztwo w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, - pomoc przy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, - zakładanie spółek osobowych, spółek kapitałowych, oddziałów oraz przedstawicielstw w Polsce, przekształcanie spółek, - przygotowywanie umów handlowych, - przygotowywanie i negocjowanie umów cywilnych zawieranych między przedsiębiorcami, - przygotowywanie regulaminów i aktów wewnętrznych spółek, - reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w tym w zakresie odpowiedzialności członków zarządu oraz w sporach korporacyjnych pomiędzy wspólnikami lub pomiędzy wspólnikiem a spółką, - doradztwo i prowadzenie spraw sądowych w zakresie zaskarżania uchwał zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy.

- sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości, - negocjacje przy sprzedaży, - sporządzenie protokołu uzgodnień, - zgromadzenie dokumentów potrzebnych do transakcji, - przygotowanie projektów umowy przedwstępnej sprzedaży i umowy przedwstępnej, - analiza projektów umów sporządzonych przez notariusza, - asysta przy podpisywaniu w/w umów, - sporządzenie protokołu wydania nieruchomości, - udzielanie porad prawnych dotyczących kwestii kupna-sprzedaży nieruchomości, - analiza sytuacji prawnej wynajmującego, - sporządzenie projektu umowy najmu, - analiza umowy najmu sporządzonej przez drugą stroną, - sporządzenie protokołu wydania oraz wyposażenia nieruchomości, - doradztwo w zakresie sposobu kontroli i rozliczenia zużycia mediów, - windykacja należności w razie nieterminowych wpłat za najem.

Przygotowanie, analiza

Zakładanie, przekształcenia, obsługa prawna

Windykacje, obsługa prawna

- prowadzenie spraw o rozwód lub separację, unieważnienie małżeństwa, - doradztwo i prowadzenie spraw o alimenty, - zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, - prowadzenie spraw o przyznanie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, - ustalenia miejsca pobytu dziecka po rozwodzie rodziców, - prowadzenie mediacji o ustalenie kontaktów z dzieckiem, - doradztwo i prowadzenie rodzinnych spraw majątkowych tj. o podział majątku, ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, zarządzanie majątkiem dziecka, - doradztwo w przedmiocie korzystnego kształtowania małżeńskiego ustroju majątkowego w tym przygotowanie i negocjacja majątkowych umów małżeńskich, intercyz, - doradztwo w sprawach o rozwiązanie przysposobienia, unieważnienie małżeństwa, ubezwłasnowolnienie oraz prowadzenie tychże spraw przed sądem, - mediacje w sprawach rodzinnych.

- ugodowe rozliczenie należności, - negocjacje z dłużnikiem, - wezwanie dłużnika do zapłaty, - sporządzenie pozwu w postępowaniu nakazowym, upominawczym lub zwykłym, - sporządzanie dalszych pism procesowych, - zastępstwo przed wszystkimi sądami, - uzyskanie klauzuli wykonalności, - wszczęcie postępowania egzekucyjnego, - wspomaganie egzekucji komorniczej.

- odszkodowania za szkody osobowe, - odszkodowania za szkody rzeczowe, - odszkodowania za błędy medyczne, - odszkodowania za wypadki w pracy, - odszkodowania za chorobę zawodową.

Najem, sprzedaż, spory sądowe, własność, dział majątku

JHC Adwokaci s.c.

Łangowskiego 1/2, 45-031 Opole

Odszkodowanie za błąd medyczny/ zdarzenie medyczne

Uregulowanie kontaktów rodzica z małoletnim

Pozew o alimenty

Pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej

Rozwód bez orzekania o winie

Zmiana wyroku rozwodowego w zakresie powierzenia władzy rodzicielskiej

Rozwód z orzekaniem o winie

Stwierdzenie nabycia spadku

Dział spadku

Podział majątku dorobkowego małżonków

Kancelaria Radcy Prawnego Agaty Struzik

Grunwaldzka 10,, Opole

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Całościowa opieka prawna danego podmiotu lub osoby fizycznej, sprawowana w oparciu o kontakt bezpośredni, telefoniczny lub mailowy. Udzielanie konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, reprezentowanie przed sądami i organami administracji, obsługa prawna organów spółek i spółdzielni, uczestnictwo w posiedzeniach itp.

W ramach obsługi prawnej podmiotów gospodarczych – zamówienia publiczne, obrót papierami wartościowymi, prawo autorskie i prawa pokrewne, organizacja przedsiębiorstw, akty wewnętrzne przedsiębiorstw

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

Umowa o pracę, rozwiązanie stosunku pracy, wynagrodzenia, renty, emerytury. Odpowiedzialność materialna pracowników, wypadki w pracy. Układy zbiorowe. Odpowiedzialność za naruszenie praw pracowników, spory o roszczenia ze stosunku pracy. KRUS.

Kompleksowa obsługa prawna gospodarstw rolnych (indywidualnych oraz podmiotów prowadzących gospodarstwa), spółdzielni, spółek i grup producentów rolnych.

Dziedziczenie ustawowe i testamentowe, dział spadku, projekty testamentów, oświadczenia o przyjęciu i odrzuceniu spadku.

nie prowadzę spraw karnych, poza reprezentowaniem pokrzywdzonego przed sądem karnym obwinionego w postępowaniach w sprawach o wykroczenia.

Umowa spółki. Spółka partnerska, jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna. Spółka osobowa i kapitałowa. Osobowość prawna, odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, powołanie, kapitał zakładowy, likwidacja spółki, wystąpienie wspólnika ze spółki, dziedziczenie, upadłość spółki, stosunki wewnętrzne w spółce

Obsługa prawna wierzytelności w postępowaniach upadłościowym, naprawczym i likwidacyjnym.

Wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa, rozwód, separacja, obowiązek alimentacyjny, ustanowienie opieki nad małoletnim, opieka i kuratela, ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite.

Kancelaria Radcy Prawnego Mateusz Sapała

1 Maja 63-65 lok. 305, 45-069 Opole

Sprawy o rozwód i alimenty. Sprawy o sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi i kontakty z dziećmi. Sprawy o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Wygrane sprawy o zadośćuczynienie za krzywdę będącą następstwem wypadku komunikacyjnego.

Obsługa prawa stowarzyszeń prowadzących szkoły i przedszkola.

Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska s.c.

Ozimska 48/15, 45-368 Opole

Kancelaria Adwokacka Przystalska Pyrdek s.c.

Stefanii Sempołowskiej 1 lok. 33 (I piętro), 45-044 Opole

Maszestow Jan. Kancelaria radcy prawnego

Reymonta 14 lok. 61, 45-064 Opole

Grunwaldzka 10, Opole

Kancelaria Meissner & Partnerzy Radcowie Prawni

Kośnego 62, 45-372 Opole

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego, a także oddziałów i przed­sta­wi­cielstw przed­się­bior­ców zagranicznych z różnych sektorów

doradztwie w realizacjach inwestycji typu greenfiled w Specjalnych Strefach Ekonomicznych;

obsługa wielu transakcji nabycia nieruchomości, w tym na cele wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, logistycznych i developerskich oraz reprezentowaniu przedsiębiorców zagranicznych przed Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ad­mini­stracji w postępowaniu o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cu­dzo­ziemców

doradztwo na rzecz wiodącego dostawcy opakowań farmaceutycznych w sporach o naruszenie zakazu konkurencji

obsłudze fuzji realizowanych przez in­wes­torów za­gra­nicz­nych z sektora tele­ko­mu­ni­ka­cyjnego, bu­dow­la­nego, paliw płynnych oraz spożywczego

świadczenie pomocy prawnej krajowemu producentowi słodyczy w sporze dotyczącym naruszenia prawa do znaku towarowego;

reprezentowanie wiodącego europejskiego producenta jogurtów w sporze dotyczącym naruszenia zasad konkurencji

strategiczne doradztwo prawne na rzecz znaczącego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej

kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorcy z sektora pi­wo­war­skiego

obsłudze prawnej i podatkowej inwestycji infra­struk­tu­ral­nych finansowanych z funduszy Unii Euro­pejskiej

Wróć na górę