Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Gliwice wyniki wyszukiwania: znaleziono 78 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radców Prawnych Krzysztof Bilski i Wspólnicy

Rynek 22/3, 44-100 Gliwice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentacja w sprawach o podział majątku.

Sprawy o rozstrzygnięciu o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami.

Reprezentacja w postępowaniach rozwodowych rozpoczynając od ustalenia, czy zaszła przyczyna uzasadniająca orzeczenie rozwodu przez sąd

Sprawy o separację, o zniesienie separacji.

Sprawy o unieważnienie małżeństwa.

Reprezentacja w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości tak przed sądami powszechnymi jak i organami administracji.

Sprawy o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza.

Pomoc w sprawach o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa

Sprawy o dział spadku.

Pomagamy w formalnościach w postępowaniu przed sądem wieczystoksięgowym.

Pro Legal

Piastowska 2, 44-122 Gliwice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Uchylenie alimentów

OVB Allfinanz

sprawa o zapłatę przeciwko klubowi sportowemu

Założenie i rejestracja spółki z o.o.

DLB LEGAL Drabot i Wspólnicy sp. k.

Tadeusza Kościuszki 22 lok. 5, 44-100 Gliwice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Wygrana sprawa z zakresu prawa karnego. Klientowi postawiono zarzut z art. 177 §1 k.k. (spowodowanie wypadku). Do sprawy weszliśmy już na etapie postępowania przygotowawczego. W sprawie były trzy opinie biegłych. Klient prawomocnie uniewinniony.

Wygrana sprawa z zakresu prawa pracy. Rozwiązano umowę o pracę na podstawie przepisu art. 52 § 1 kodeksu pracy (dyscyplinarnie). Po 1.5 rocznym procesie Powód został przywrócony do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko.

Wygrana sprawa z zakresu prawa cywilnego. Klientka była stroną umowy poręczenia. Zapłaciła za dług dłużnika. Regresem skutecznie odzyskała swoje pieniądze.

Adwokat Karolina Seidel

Bankowa 1/4, 44-100 Gliwice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kancelaria oferuje również pomoc prawną osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa poprzez sporządzania zawiadomień o jego popełnieniu, jak również subsydiarnych aktów oskarżenia, czy powództw adhezyjnych.

Kancelaria zajmuje się sprawami dotyczącymi stwierdzenia nabycia spadku oraz odrzucenia spadku, tak by w sposób prawidłowy zabezpieczyć Klientów przed dziedziczeniem długów spadkowych.

Udzielam fachowej i szybkiej pomocy prawnej osobom zatrzymanym przez Policję, ABW, CBA lub inne służby. Uczestnicze w czynnościach przesłuchania i stawiania zarzutów podejrzanemu, albowiem brak pomocy obrońcy podczas pierwszego przesłuchania może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego.

Skutecznie dochodzę roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości zajętych pod słupy energetyczne, linie przesyłowe oraz inną infrastrukturę.

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii są postępowania rozwodowe. Jest to ten rodzaj procesów, który wymaga najwięcej zaangażowania czasowego ze strony pełnomocnika tak by poznać podłoże problemu rozwodzących się małżonków i znaleźć jak najlepsze rozwiązanie dla Klienta.

Pomoc w sprawach dotyczących uregulowania kontaktów z dzieckiem. Bardzo często w zakresie tego typu spraw wypracowuje dla Klientów bardzo korzystne warunki ugody, a następnie udzielam wsparcia poprzez prowadzenie nadzoru nad prawidłowością wykonywania zawartej ugody.

Przygotowuje i opiniuje projekty umów majątkowych małżeńskich (tzw. intercyz).

Reprezentuje osoby najbliższe w sytuacjach śmierci poszkodowanego.

Jedną z wiodących specjalizacji Kancelarii jest prawo medyczne.

Kancelaria wyjaśnia również kwestie związane z podatkiem od spadku i darowizn.

Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy sp.k. Oddział Gliwice

Zwycięstwa 14, lok. 95-97, 44-100 Gliwice

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Usługi w zakresie prawa spółek należy rozumieć jako szeroko pojętą pomoc w prowadzeniu działalności osób fizycznych lub osób prawnych za pośrednictwem spółek prawa handlowego.Kancelaria Adwokacka Osiński i Wspólnicy sp.k. posiada bogate doświadczenie w procesach związanych z fuzjami i przejęciami spółek, w tym także z udziałem spółek publicznych oraz przedsiębiorców zagranicznych. Ponadto Kancelaria reprezentuje klientów w negocjacjach prowadzonych przy przeprowadzaniu transakcji typu M&A

Kancelaria posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie szeroko rozumianego prawa pracy. Świadczymy również pomoc prawną na rzecz indywidualnych klientów, pozostających w rozmaitych sporach z pracodawcą wynikłych na tle stosunku pracy. W ramach świadczonej pomocy prawnej, przygotowujemy i opiniujemy m.in. wszelkie dokumenty pracownicze. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, w tym również o naruszenie zakazu konkurencji i ujawnieniu tajemnicy. Doradzamy również w zakresie bieżących spraw dotyczących zatrudnienia, a także problematyki równego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminacji, mobbingu, czy naruszenia dóbr osobowych pracownika. Z powodzeniem świadczmy również pomoc prawną pracodawcom w zakresie optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia oraz zwolnień grupowych, a także pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych, w szczególności w zakresie należnej odprawy pieniężnej.

Doradzamy przy opracowywaniu projektów wszelkich umów cywilnoprawnych, w szczególności przy konstruowaniu skomplikowanych pod względem prawnym kontraktów handlowych, pism, umów i innych aktów prawnych, sporządzaniu wzorców typowych umów oraz w prowadzeniu negocjacji i rokowań, mających na celu nawiązanie, zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego. Nasi prawnicy posiadają doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń związanych z realizacją umów, wynagrodzeń, odszkodowań oraz kar umownych.

Kancelaria doradza klientom przy transakcjach nabywania i zbywania praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych, jak również udzielania licencji do tych praw. Reprezentujemy klientów w procesach sądowych w sprawach o naruszenie praw autorskich, praw pokrewnych i praw do baz danych. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi prawne przy rejestracji znaków towarowych i wzorów w polskich, unijnych i zagranicznych urzędach patentowych. Prowadzimy postępowania sporne w sprawach dotyczących praw własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, wzorów, patentów. Opiniujemy również umowy licencyjne i przenoszące prawa autorskie do programów komputerowych.Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie wynikające z przeprowadzenia licznych audytów prawnych dotyczących praw własności intelektualnej lub przemysłowej prowadzonych na zlecenie inwestora lub sprzedającego.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie negocjacji, arbitrażu i sporów sądowych obejmujące wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań. Kancelaria oferuje doradztwo w osiąganiu porozumienia bez konieczności wytaczania procesu sądowego, a przy zastosowaniu różnych procedur alternatywnego ich rozstrzygania, w tym mediacji. Kancelaria współpracuje również przy ocenie i zarządzaniu ryzykiem przy ponoszeniu kosztów procesu oraz unikania sporów sądowych w przyszłości.Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie odzyskiwania wierzytelności, począwszy od przedsądowych wezwań do zapłaty i negocjacji z dłużnikami, poprzez postępowanie sądowe, a skończywszy na egzekucji.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie wszelkiego rodzaju transakcji mających za przedmiot nieruchomości, jak również doradza na etapach realizacji inwestycji na nieruchomościach. Specjalizujemy się m.in.w sprawach dotyczących uregulowania sytuacji prawnej urządzeń przesyłowych (m.in. linii energetycznych, rurociągów, gazociągów, linii telekomunikacyjnych) i dochodzenia roszczeń przysługujących właścicielom nieruchomości, na których posadowione są takie urządzenia wbrew ich woli i wiedzy a także bez należnej rekompensaty. Przeprowadzamy badania stanu prawnego nieruchomości – tzw. due dilligence, wskazujemy czynniki ryzyka i na podstawie ich wyników pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości, również na podstawie przedwojennych dokumentów. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, w szczególności realizacją roszczeń byłych właścicieli i ich następców prawnych.

Anna Maria Ryguła Kancelaria Adwokacka adwokat,

Zwycięstwa 4,, 44-100 Gliwice

Kancelaria Radcy Prawnego R.pr. J.Janik

Barlickiego 10/2, 44-100 Gliwice

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Tomczak-Trochimiuk

Górnych Wałów 52/5, 44-100 Gliwice

Adwokat Małgorzata Urawska

Bankowa 1/4, Gliwice

Kancelaria Prawna Bratek i Kokoszka sp. k.

Zwycięstwa 11/2, 44-100 Gliwice

Wróć na górę