Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Częstochowa wyniki wyszukiwania: znaleziono 130 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radcy Prawnego Marek Golachowski

Al. Armii Krajowej 1/3, lok.313, 42-202 Częstochowa

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Reprezentowanie klientów starających się o zwrot opłaty likwidacyjnej z polisolokaty. Sąd zasądził zwrot całej kwoty opłaty likwidacyjnej.

Sporządzanie odwołań i skarg w sprawach podatkowych.

Sporządzenie umowy i rejestracja spółki zo.o. spółki komandytowej

Stwierdzenie nabycia spadku

Zmiana umowy spółki zo.o. i zgłoszenie zmian do KRS.

Sporządzenie umowy i rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udziałowcem był podmiot zagraniczny.

Reprezentowanie prezesa zarządu podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art. 69 ustawy o rachunkowości.

Jako obrońca reprezentowałem przedsiębiorcę podejrzanego o popełnienie przestępstwa z art.56§1 kks.

Jako obrońca reprezentowałem przedsiębiorców oskarżonych o popełnienie wykroczeń skarbowych z art.57§1 kks i przestępstw skarbowych z art.77§2 kks.

Reprezentowanie osoby, która starała się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci małżonka zmarłego z powodu choroby zawodowej. Sprawa zakończona pozytywnie, ZUS wypłacił odszkodowanie w pełnej wysokości.

Kancelaria Radcy Prawnego Anna Żurawiecka

Waszyngtona 41 lok. 1, 42-217 Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Powództwo przeciwegzekucyjne

Sprawy o zasiedzenie, wszelkie spory dotyczące nieruchomości przed sądami wszystkich instancji.

Sprawy o rozwód

Sprawy o separację

Spray o ubezwłasnowiolnienie

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez E-Sąd Sąd Rejonowy Lubliln-Zachód w Lublinie

Upadłość konsumencka

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym

Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach rodzinnych, sprawach o rozwód i separację.

Spory z ubezpieczycielami w zakresie odszkodowań głównie powypadkowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynień np. z tytułu śmierci osoby bliskiej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Dobosz

Jasnogórska 45/2, 42-200 Częstochowa

Dzięki działaniom naszej Kancelarii, Klient w bardzo krótkim czasie odzyskał zatrzymane prawo jazdy. Sprawa przed Sądem Rejonowym w Częstochowie.

Wygrana ze znanym bankiem w sprawie kredytu frankowego przed Sądem Okręgowym w Katowicach we wrześniu 2017 roku. Klient na mocy wyroku nie musi spłacać kwoty ponad 200 tys. zł. Bank nie udowodnił wysokości roszczenia. Nasza kancelaria wygrała z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, która reprezentowała bank.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca, który nie płacił alimentów i w sposób rażący zaniedbywał swe obowiązki względem dziecka.

Definitywna wygrana klientki w sprawie rozwodowej. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił powództwo Klientki i uznał za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jej męża (obecnie ex małżonka). Ponadto kancelaria wywalczyła dla klientki bardzo korzystne alimenty zarówno dla siebie jak i dwójki dzieci. Władza rodzicielska powierzona została matce.

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Mietelska

Al. N.M.P. 1 lok. nr 2, 42-202 Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kancelaria ma spore doświadczenie w sprawach odszkodowawczych i w tej materii współpracuje z kilkoma firmami odszkodowawczymi, zatem bezpiecznie można zlecić Kancelarii tego typu sprawy.

Sprawa o zadośćuczynienie po śmierci taty- Klientki wcześniej podpisały ugodę z ubezpieczycielem który zaproponował jedynie część należności, ale ponieważ były nieletnie i w ich imieniu zrobiła to mama udało się podważyć zawartą ugodę pozasądową. Sprawa ostatecznie została zakończona ugodą sądową i Klientki otrzymały należne im pieniądze.

Sprawa o zadośćuczynienie po śmierci syna i brata, który zmarł w 2009 r.. Sąd zasądził wszystko zgodnie z pozwem, druga strona nie składała apelacji tylko wypłaciła całe roszczenie.

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela na własnościowym prawie do lokalu spółdzielczego dłużnika i wpisanie wierzyciela na hipotekę tego mieszkania. Sprawa trochę trwała bo trzeba było zgromadzić właściwą dokumentację ale się udało.

Kancelaria Adwokacka Konrad Papierowski

Dąbrowskiego 15/16, 42-200 Częstochowa

Odpowiada w ciągu 4 godzin

Sprawa o naruszenie zasad konkurencji. Po 20 latach pracy pracownik założył własną działalność gospodarczą i przejął dużego klienta byłego pracodawcy.

Właściciel nieruchomości postanowił odebrać od użytkownika jego własności dom wraz z działki. Po złożeniu pozwu o eksmisję, użytkownik złożył wniosek o zasiedzenie nieruchomości. Uprzednio złożony pozew przerwał bieg zasiedzenia.

Prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został odwołany przez mniejszościowego wspólnika. Skutecznie złożony wniosek o rejestrację zmiany składu zarządu pozbawił byłego członka zarządu wpływu na sprawy spółki. Złożony wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały doprowadził do zmiany w KRS

Kancelaria Radcy Prawnego Agata Jaworska

Zimorowicza 3/5 lok.3, Częstochowa

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Prowadzę sprawy rodzinne, w szczególności sprawy o rozwód, o władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi, kontakty z dziećmi, sprawy o podział majątku.

Eksmisja byłego małżonka z mieszkania zajmowanego wspólnie z byłą żoną, z uwagi na stosowanie przemocy domowej

Uregulowanie stanu prawnego działek i założenie księgi wieczystej

Kancelaria Adwokacka Adwokat Alina Żywomirska-Leśniczek

Dąbrowskiego 17 lok. 4, 42-202 Częstochowa

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Radcy Prawnego PARTNER

Al. Jana Pawła II 76/78 lok.32, 42-217 Częstochowa

Odpowiada w ciągu 30 minut

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Adwokacka Kamila Sowa i Wspólnicy

Częstochowa

F. Focha 89, 42-217 Częstochowa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Martyna Musiał-Jabłońska

Św. Rocha 151A, 42-202 Częstochowa Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kompleksowa obsługa roszczeń windykacyjnych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, doradztwo w zakresie skutecznej windykacji należności, zabezpieczeń wierzytelności i obrotu wierzytelnościami.

Dochodzenie odszkodowań w przypadku błędnych decyzji administracyjnych.

Reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń związanych z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów.

Pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Reprezentacja w sprawach dotyczących zasądzenia alimentów od małżonka.

Sprawy wynikające ze stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, w tym sprawy alimentacyjne w stosunku do dalszych krewnych, pieczy zastępczej i przysposobienia.

Reprezentacja w negocjacjach handlowych.

Udzielanie pomocy prawnej z zakresu tworzenia spółek handlowych i ich rejestracji przed sądem rejestrowym, tworzenie dokumentów korporacyjnych, dokonywanie wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzenie projektów umów, regulaminów pracy, wynagrodzenia.

Wróć na górę