Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Częstochowa wyniki wyszukiwania: znaleziono 133 oferty

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radców Prawnych Anna Piotrowska Anna Żurawiecka Spółka partnerska

Waszyngtona 41 lok. 1, 42-217 Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Powództwo przeciwegzekucyjne

Sprawy o zasiedzenie, wszelkie spory dotyczące nieruchomości przed sądami wszystkich instancji.

Sprawy o rozwód

Sprawy o separację

Spray o ubezwłasnowiolnienie

Sprzeciw od nakazu zapłaty wydany przez E-Sąd Sąd Rejonowy Lubliln-Zachód w Lublinie

Reprezentacja Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach rodzinnych, sprawach o rozwód i separację.

Upadłość konsumencka

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym

Spory z ubezpieczycielami w zakresie odszkodowań głównie powypadkowych z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz zadośćuczynień np. z tytułu śmierci osoby bliskiej.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Damian Dobosz

Jasnogórska 45/2, 42-200 Częstochowa

Dzięki działaniom naszej Kancelarii, Klient w bardzo krótkim czasie odzyskał zatrzymane prawo jazdy. Sprawa przed Sądem Rejonowym w Częstochowie.

Wygrana ze znanym bankiem w sprawie kredytu frankowego przed Sądem Okręgowym w Katowicach we wrześniu 2017 roku. Klient na mocy wyroku nie musi spłacać kwoty ponad 200 tys. zł. Bank nie udowodnił wysokości roszczenia. Nasza kancelaria wygrała z jedną z największych kancelarii prawniczych w Polsce, która reprezentowała bank.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca, który nie płacił alimentów i w sposób rażący zaniedbywał swe obowiązki względem dziecka.

Definitywna wygrana klientki w sprawie rozwodowej. Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił powództwo Klientki i uznał za wyłącznie winnego rozkładu pożycia jej męża (obecnie ex małżonka). Ponadto kancelaria wywalczyła dla klientki bardzo korzystne alimenty zarówno dla siebie jak i dwójki dzieci. Władza rodzicielska powierzona została matce.

Kancelaria Adwokacka adw. Monika Wypych

KILIŃSKIEGO 72/74 lok. 33, 42-218 Częstochowa

W ramach Działu Prawa Rosyjskiego i relacji ze Wschodem Kancelaria świadczy następujące usługi:przygotowanie i opiniowanie umów, kompleksowa rejestracja spółki prawa handlowego na terenie RP na zlecenie podmiotu zza granicy, reprezentacja przez polskimi organami administracyjnymi, skarbowymi, celnymi, przeprowadzanie negocjacji i rozmów z kontrahentami polskimi,rosyjskimi i ukraińskimi, pomoc prawna w merytorycznej interpretacji przepisów, ocena wiarygodności kontrahenta.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. W odniesieniu do osób prawnych reprezentujemy w sporach między przedsiębiorcami wynikłych na tle umów, dochodzimy wierzytelności, zabezpieczamy prawnie interesy klienta. W odniesieniu do osób fizycznych, reprezentujemy w sprawach rozwodowych, rodzinnych, majątkowych. Zajmujemy się również reprezentacją w sprawach karnych.

Kancelaria posiada również doświadczenie w reprezentacji klientów w sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych, w szczególności takich jak: zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudomim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wyznalazcza i racjonalizatorska.Podejmujemy działania zarówno na drodze karnej, jak również i cywilnej - występując każdorazowo o naprawienie szkody powstałej wskutek naruszenia dóbr osobistych.

Kancelaria świadczy pomoc prawną we wszelkich aspektach prawa własności intelektualnej oraz naruszenia dóbr osobistych m.in. poprzez: reprezentację klienta w sporach dotyczących nieuczciwej konkurencji, reprezentację klienta w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ochronę danych, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i know-how, ochronę praw związanych ze znakami towarowymi, patentami i wzorami przemysłowymi, udział w postępowaniach cywilnych i karnych dotyczących znaków towarowych, patentów, wzorów przemysłowych i naruszeń praw autorskich, sporządzanie i opiniowanie umów, ekspertyz, opinii, reulaminów i innych dokumentów stworzonych na potrzeby korzystania z praw własności intelektualnej, bieżące doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Jolanta Mietelska

Al. N.M.P. 1 lok. nr 2, 42-202 Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kancelaria ma spore doświadczenie w sprawach odszkodowawczych i w tej materii współpracuje z kilkoma firmami odszkodowawczymi, zatem bezpiecznie można zlecić Kancelarii tego typu sprawy.

Sprawa o zadośćuczynienie po śmierci taty- Klientki wcześniej podpisały ugodę z ubezpieczycielem który zaproponował jedynie część należności, ale ponieważ były nieletnie i w ich imieniu zrobiła to mama udało się podważyć zawartą ugodę pozasądową. Sprawa ostatecznie została zakończona ugodą sądową i Klientki otrzymały należne im pieniądze.

Sprawa o zadośćuczynienie po śmierci syna i brata, który zmarł w 2009 r.. Sąd zasądził wszystko zgodnie z pozwem, druga strona nie składała apelacji tylko wypłaciła całe roszczenie.

Założenie księgi wieczystej przez wierzyciela na własnościowym prawie do lokalu spółdzielczego dłużnika i wpisanie wierzyciela na hipotekę tego mieszkania. Sprawa trochę trwała bo trzeba było zgromadzić właściwą dokumentację ale się udało.

Kancelaria Adwokacka Konrad Papierowski

Dąbrowskiego 15/16, 42-200 Częstochowa

Sprawa o naruszenie zasad konkurencji. Po 20 latach pracy pracownik założył własną działalność gospodarczą i przejął dużego klienta byłego pracodawcy.

Właściciel nieruchomości postanowił odebrać od użytkownika jego własności dom wraz z działki. Po złożeniu pozwu o eksmisję, użytkownik złożył wniosek o zasiedzenie nieruchomości. Uprzednio złożony pozew przerwał bieg zasiedzenia.

Prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został odwołany przez mniejszościowego wspólnika. Skutecznie złożony wniosek o rejestrację zmiany składu zarządu pozbawił byłego członka zarządu wpływu na sprawy spółki. Złożony wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały doprowadził do zmiany w KRS

Kancelaria Adwokacka Adwokat Alina Żywomirska-Leśniczek

Dąbrowskiego 17 lok. 4, 42-202 Częstochowa

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Radcy Prawnego PARTNER

Al. Jana Pawła II 76/78 lok.32, 42-217 Częstochowa

  • Odpowiedzi na pytania

Kancelaria Adwokacka Kamila Sowa i Wspólnicy

Częstochowa

F. Focha 89, 42-217 Częstochowa

Kancelaria Adwokacka Adwokat Martyna Musiał-Jabłońska

Św. Rocha 151A, 42-202 Częstochowa Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Kompleksowa obsługa roszczeń windykacyjnych na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym, doradztwo w zakresie skutecznej windykacji należności, zabezpieczeń wierzytelności i obrotu wierzytelnościami.

Dochodzenie odszkodowań w przypadku błędnych decyzji administracyjnych.

Reprezentacja w sprawach dotyczących roszczeń związanych z wykonaniem bądź niewykonaniem oraz ważnością umów.

Pomoc prawna w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym.

Udział w postępowaniu przygotowawczym i sądowym w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Reprezentacja w sprawach dotyczących zasądzenia alimentów od małżonka.

Sprawy wynikające ze stosunku pokrewieństwa i powinowactwa, w tym sprawy alimentacyjne w stosunku do dalszych krewnych, pieczy zastępczej i przysposobienia.

Reprezentacja w negocjacjach handlowych.

Udzielanie pomocy prawnej z zakresu tworzenia spółek handlowych i ich rejestracji przed sądem rejestrowym, tworzenie dokumentów korporacyjnych, dokonywanie wpisów i zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzenie projektów umów, regulaminów pracy, wynagrodzenia.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Bartłomiej Matyja

Kilińskiego 16 lok 5 b, 42-200 Częstochowa

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Postępowania w sprawie o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, sprawy egzekucyjne

Reprezentowanie Klientów we wszelkich sprawach dotyczących prawa spadkowego m.in w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, sprawach o dział spadku, sprawach o zmianę prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, dział spadku. Klienci reprezentowani są w sprawach sądowych oraz przy załatwianiu sprawy u notariusza.

Sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, kontraktów, dokumentów.

Reprezentowanie Klientów w sprawach majątkowych, prawo nieruchomości

Reprezentowanie Klientów w sprawach o zasiedzenie, rozgraniczenie.

Reprezentowanie Klientów w sprawach rodzinnych, o rozwód i separację,

Reprezentowanie Klientów w sprawach karnych, sprawach o wykroczenia, sprawach karno-skarbowych na etapie postępowania przygotowawczego przed Policją i Prokuraturą i sądowego we wszystkich instancjach.

Reprezentowanie klientów w sporach sądowych i pozasądowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Reprezentowanie klientów w sprawach karno-skarbowych, przed urzędami skarbowymi, urzędem celnym, sądami administracyjnymi

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

Wróć na górę