Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Bydgoszcz wyniki wyszukiwania: znaleziono 141 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Prawna Radca Prawny Magdalena Bełza-Rojkowska

Bydgoszcz

Nakło nad Notecią

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentacja spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami.

Pomoc w sprawach o nieważność testamentu.

Opracowanie oraz opiniowanie umów, porozumień, regulaminów.

Wszczynanie i prowadzenie sądowego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego.

Świadczymy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

Sprawy o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych.

Reprezentacja w procesie przygotowawczym.

Udzielanie informacji prawnej, opinii, porad i konsultacji prawnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Śniadeckich 21/5, 85-011 Bydgoszcz

Jarzębinowa 5/19, 85-627 Bydgoszcz

rozwód z orzekaniem o winie

przygotowanie pozwów z tytułu niezapłaconych faktur

Sprawa o alimenty

opiniowanie umowy zbycia wierzytelności

przeprowadzenie postępowania spadkowego

skarga pauliańska

sprawa frankowa

sprawa o zapłatę z tytułu faktury VAT

sprawa o zapłatę z tytułu umowy pożyczki

proporcjonalny zwrot kosztów kredytu konsumenckiego przy wcześniejszej spłacie

Dawid Rzeski Kancelaria Radcy Prawnego

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Odpowiada w ciągu 3 godzin

Sprawy o ustalanie zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej (pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej).

Sprawy o zniesienie współwłasności masy spadkowej i dział spadku.

Sprawy o zasądzenie spadkobiercy zachowku.

Sprawy dotyczące rozwodów (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, z ustalaniem alimentów, zakresem władzy rodzicielskiej, podziałem majątku wspólnego małżonków, rozstrzygnięciem o wspólnym zamieszkaniu).

Sprawy dotyczące eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania w przypadkach rażącego nagannego postępowania.

Wygrana sprawa w zakresie powództwa o zapłatę i zwrot pożyczki; powództwo uznane za bezzasadne, w toku sprawy powód ograniczył powództwo. Sąd oddalił w całości pozew.

Sprawy dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, małżonka, a także alimentów na rzecz członków rodziny (dzieci, małżonkowie).

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Sprawy o alimenty z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego (wydziedzieczenie).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Grzechowiak

Jagiellońska 22/6a, 85-097 Bydgoszcz

Jesteśmy Kancelarią świadczącą pomoc prawną z zakresu kompleksowej obsługi stosunków z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych z tej dziedziny zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy.

Kancelaria ma również duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa spadkowego, stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, testamenty, zachowki i inne.

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, w tym zagadnień korporacyjnych, obsługi prawnej oraz rejestracji spółek.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojmowanym obszarze prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego, jak i pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego.

Kancelaria specjalizuje się i wspiera swoich Klientów przede wszystkim we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

zabezpieczenia interesów kontrahentów w transakcjach handlowych; prowadzenie sporów sądowych związanych z dochodzeniem należności; prowadzenie sporów sądowych dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy; prowadzenie sporów sądowych związanych z odzyskiwaniem nieruchomości wywłaszczonych w okresie PRL.

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter

Teodora Duracza 16A, 85-791 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentowanie interesów Klienta w sporach o zachowek - zarówno będącego osobą zobowiązaną do zapłaty zachowku, jak i osoby uprawnioną; stwierdzenie nabycia spadku, a następnie prowadzenie postępowań o dział spadku.

Reprezentowanie Klienta - dużego i wiodącego przedsiębiorcy w branży spożywczej - w sporze z jego kontrahentem, reprezentowanym przez największą kancelarię prawną w Polsce. Sprawa dotyczyła zasadności naliczania tzw. opłat półkowych (kwestia dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji). W wyniku zaangażowania w sprawę spór zakończony został szybko jeszcze na etapie przedsądowym zawarciem bardzo korzystnej dla Klienta ugody, w wyniku której uzyskał zwrot większości uiszczonych opłat w znacznej kwocie.

Wygrana w całości sprawa o wykroczenie. Dołączenie do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego, gdy Klient uzyskał niekorzystny dla niego wyrok skazujący wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania. Na skutek sporządzonej apelacji wyrokiem sądu odwoławczego Klient uniknął kary.

Wygrana w całości sprawa o zapłatę kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłat za korzystanie z sieci Internet w telefonie komórkowym. W prowadzonej sprawie przeciwnik - jeden z operatorów sieci komórkowej - wystąpił o zapłatę m.in. kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłaty za użytkowanie internetu w telefonie. Mimo przedstawionych przez operatora faktur, z których wynikała konkretna kwota do zapłaty, jego powództwo w tym zakresie zostało oddalone.

Wygrana w całości sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Reprezentowanie Klienta występującego o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych (wina) z tytułu uszkodzenia jego pojazdu na skutek zaniedbań zarządcy drogi. Szybkie uzyskanie pełnego odszkodowania na drodze sądowej.

Wygrana w całości w dwóch instancjach sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, który wystąpił do mojego Klienta o zapłatę wypłaconego odszkodowania. Sprawa dotyczyła tzw. regresu nietypowego (kwestia zbiegnięcia Klienta z miejsca zdarzenia komunikacyjnego). Powództwo zakładu ubezpieczeń zostało oddalone w całości.

Kancelaria adwokacka

Gdańska 7 lok.3, 85-009 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

rozwód i sprawy rodzinne - alimenty, kontakty, podział majątku

sprawa o nadgodziny dla przedstawiciela handlowego

postępowania spadkowe

sprawa o zapłatę za roboty budowlane

sprawa o zapłatę odszkodowania od Ubezpieczyciela

Kancelaria Adwokacka

Długa 63/16, 85-034 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

postępowania spadkowe

odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, postępowania w przedmiocie odrzucenia spadku w imieniu małoletnich

sprawy o zapłatę, o zaległe czynsze, o zachowek

sporządzanie umowy spółki z o.o., rejestracja spółki z.o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym

sprawy rozwodowe (z orzeczeniem o winie i z zaniechaniem orzekania o winie)

sprawy rodzinne,w tym. sprawy o alimenty, kontakty z małoletnim, powierzenie, ograniczenie i odebranie władzy rodzicielskiej

sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

reprezentacja w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, w postępowaniu o wykroczenia, w sprawach o orzeczenie przerwy w karze pozbawienia wolności, o wydanie wyroku łącznego

sprawy o orzeczenie ubezwłasnowolnienia

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Szymański

Nowy Rynek 5, 85 - 131 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przygotowywanie dokumentów w zakresie RODO

Sprawy o przestępstwa i wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Tworzenie umów w obrocie gospodarczym.

Sprawy o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie. Alimenty i kontakty z dziećmi.

Sprawy o błędy medyczne oraz naruszenie praw pacjenta.

Prowadzenie spraw oraz działalność naukowa na uczelni z dziedziny ochrona własności intelektualnej

Sprawy o przestępstwa i wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Sprawy przeciwko dłużnikom, ubezpieczycielom, niesolidnym kontrahentom, firmom windykacyjnym.

Sprawy gospodarcze między firmami.

Prowadzenie spraw spadkowych tj. o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku

M&M Kancelaria Radcy Prawnego Michał Maroszek

Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Założenie spółki

Sprawa o zapłatę wraz z postępowaniem egzekucyjnym

Sprawa o przywrócenie do pracy

Sprawa rozwodowa wraz z wszelkimi roszczeniami akcesoryjnymi

Sprawy o zapłatę, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, pracownicze, bieżąc doradztwo biznesowe, zakładanie spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Hinc

Pod Blankami 4/5, 85-034 Bydgoszcz

Odpowiada w ciągu 12 godzin

wygrana sprawa o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych

wygrana sprawa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie (uszkodzenie ciała w wyniku wypadku przy pracy - wybuchu instalacji grzewczej w supermarkecie)

wygrane sprawy o rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka

Wróć na górę