Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Bydgoszcz wyniki wyszukiwania: znaleziono 140 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Jarzębinowa 5/19, 85-627 Bydgoszcz

rozwód z orzekaniem o winie

Sprawa o alimenty

opiniowanie umowy zbycia wierzytelności

sprawa o zapłatę z tytułu faktury VAT

sprawa o zapłatę z tytułu umowy pożyczki

sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Grzechowiak

Jagiellońska 22/6a, 85-097 Bydgoszcz

Jesteśmy Kancelarią świadczącą pomoc prawną z zakresu kompleksowej obsługi stosunków z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych z tej dziedziny zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy.

Kancelaria ma również duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa spadkowego, stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, testamenty, zachowki i inne.

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, w tym zagadnień korporacyjnych, obsługi prawnej oraz rejestracji spółek.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojmowanym obszarze prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego, jak i pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego.

Kancelaria specjalizuje się i wspiera swoich Klientów przede wszystkim we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

zabezpieczenia interesów kontrahentów w transakcjach handlowych; prowadzenie sporów sądowych związanych z dochodzeniem należności; prowadzenie sporów sądowych dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy; prowadzenie sporów sądowych związanych z odzyskiwaniem nieruchomości wywłaszczonych w okresie PRL.

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter

Teodora Duracza 16A, 85-791 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentowanie interesów Klienta w sporach o zachowek - zarówno będącego osobą zobowiązaną do zapłaty zachowku, jak i osoby uprawnioną; stwierdzenie nabycia spadku, a następnie prowadzenie postępowań o dział spadku.

Reprezentowanie Klienta - dużego i wiodącego przedsiębiorcy w branży spożywczej - w sporze z jego kontrahentem, reprezentowanym przez największą kancelarię prawną w Polsce. Sprawa dotyczyła zasadności naliczania tzw. opłat półkowych (kwestia dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji). W wyniku zaangażowania w sprawę spór zakończony został szybko jeszcze na etapie przedsądowym zawarciem bardzo korzystnej dla Klienta ugody, w wyniku której uzyskał zwrot większości uiszczonych opłat w znacznej kwocie.

Wygrana w całości sprawa o wykroczenie. Dołączenie do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego, gdy Klient uzyskał niekorzystny dla niego wyrok skazujący wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania. Na skutek sporządzonej apelacji wyrokiem sądu odwoławczego Klient uniknął kary.

Wygrana w całości sprawa o zapłatę kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłat za korzystanie z sieci Internet w telefonie komórkowym. W prowadzonej sprawie przeciwnik - jeden z operatorów sieci komórkowej - wystąpił o zapłatę m.in. kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłaty za użytkowanie internetu w telefonie. Mimo przedstawionych przez operatora faktur, z których wynikała konkretna kwota do zapłaty, jego powództwo w tym zakresie zostało oddalone.

Wygrana w całości sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Reprezentowanie Klienta występującego o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych (wina) z tytułu uszkodzenia jego pojazdu na skutek zaniedbań zarządcy drogi. Szybkie uzyskanie pełnego odszkodowania na drodze sądowej.

Wygrana w całości w dwóch instancjach sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, który wystąpił do mojego Klienta o zapłatę wypłaconego odszkodowania. Sprawa dotyczyła tzw. regresu nietypowego (kwestia zbiegnięcia Klienta z miejsca zdarzenia komunikacyjnego). Powództwo zakładu ubezpieczeń zostało oddalone w całości.

Kancelaria adwokacka

Gdańska 7 lok.3, 85-009 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

rozwód i sprawy rodzinne - alimenty, kontakty, podział majątku

sprawa o nadgodziny dla przedstawiciela handlowego

postępowania spadkowe

sprawa o zapłatę za roboty budowlane

sprawa o zapłatę odszkodowania od Ubezpieczyciela

Dawid Rzeski Kancelaria Radcy Prawnego

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

  • Odpowiedzi na pytania

Witam mam pytanie . Jestem. w związku malzenskimm 3 lata (cywilny) mamy córkę . Mieszkam u męża zainwestowalam przed slubem tu mnóstwo pieniędzy cały majątek jest tylko na niego . Mąż dostał jeszcze gospodarstwo które przynosi przychód czy moje dziecko dostanie alimenty a ja odzyskam wszystkie swoje rzeczy po rozwodzę i czy córka będzie musiała być puszczana do męża skoro on jak i jego rodzice maja zły wpływ na nią dziękuję za odp

Witam, W przypadku, jeśli dokonała Pani nakładów na majątek osobisty męża, to ma prawo Pani domagać się zwrotu tych środków, które poczyniła Pani ze swojego majątku osobistego bądź z majątku wspólnego na majątek osobisty małżonka. Powództwo takie oparte będzie bądź na art. 45 krio, bądź na konkretnych przepisach kodeksu cywilnego. To, jaka będzie podstawa prawna Pani roszczenia, wymaga dokonania konkretnej analizy prawnej. Co do alimentów, to przy powierzeniu Pani władzy rodzicielskiej nad matką, zasądzone także zostaną alimenty na rzecz córki. W sprawie rozwodowej wręcz elementem obligatoryjnym jest ustalenie przez Sąd wysokości alimentów na dziecko. To, jaka będzie, ich wysokość, wynikać będzie z potrzeb dziecka, jak i możliwości majątkowych i zarobkowych Pani męża. Co do widzeń ojca z córką, to bez wskazania konkretnych przypadków zagrożenia interesu i dobra córki przez Pani męża, nie widzę na chwilę obecną możliwości całkowitego zakazania ojcu widzeń z córką. Taka sytuacja może nastąpić jedynie wtedy, jeśli udowodni Pani istnienie konkretnego zagrożenia interesu Pani córki w kontakcie z ojcem. Proszę pamiętać, że nawet pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej nie pozbawia go możności kontaktu z dzieckiem - choćby pośredniego kontaktu na odległość maile, telefony, skype itp.). Pozdrawiam, radca prawny Dawid Rzeski

Kancelaria Prawna Radca Prawny Magdalena Bełza-Rojkowska

Bydgoszcz

Nakło nad Notecią

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentacja spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami.

Pomoc w sprawach o nieważność testamentu.

Opracowanie oraz opiniowanie umów, porozumień, regulaminów.

Wszczynanie i prowadzenie sądowego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego.

Świadczymy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

Sprawy o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych.

Reprezentacja w procesie przygotowawczym.

Udzielanie informacji prawnej, opinii, porad i konsultacji prawnych.

Kancelaria Adwokacka

Długa 63/22, 85-034 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

postępowania spadkowe

odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, postępowania w przedmiocie odrzucenia spadku w imieniu małoletnich

sprawy o zapłatę, o zaległe czynsze, o zachowek

sporządzanie umowy spółki z o.o., rejestracja spółki z.o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym

sprawy rozwodowe (z orzeczeniem o winie i z zaniechaniem orzekania o winie)

sprawy rodzinne,w tym. sprawy o alimenty, kontakty z małoletnim, powierzenie, ograniczenie i odebranie władzy rodzicielskiej

sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

reprezentacja w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, w postępowaniu o wykroczenia, w sprawach o orzeczenie przerwy w karze pozbawienia wolności, o wydanie wyroku łącznego

sprawy o orzeczenie ubezwłasnowolnienia

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Szymański

Nowy Rynek 5, 85 - 131 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przygotowywanie dokumentów w zakresie RODO

Sprawy o przestępstwa i wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Tworzenie umów w obrocie gospodarczym.

Sprawy o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie. Alimenty i kontakty z dziećmi.

Sprawy o błędy medyczne oraz naruszenie praw pacjenta.

Prowadzenie spraw oraz działalność naukowa na uczelni z dziedziny ochrona własności intelektualnej

Sprawy o przestępstwa i wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Sprawy przeciwko dłużnikom, ubezpieczycielom, niesolidnym kontrahentom, firmom windykacyjnym.

Sprawy gospodarcze między firmami.

Prowadzenie spraw spadkowych tj. o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku

M&M Kancelaria Radcy Prawnego Michał Maroszek

Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Założenie spółki

Sprawa o zapłatę wraz z postępowaniem egzekucyjnym

Sprawa o przywrócenie do pracy

Sprawa rozwodowa wraz z wszelkimi roszczeniami akcesoryjnymi

Sprawy o zapłatę, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, pracownicze, bieżąc doradztwo biznesowe, zakładanie spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Hinc

Pod Blankami 4/5, 85-034 Bydgoszcz

wygrana sprawa o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych

wygrana sprawa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie (uszkodzenie ciała w wyniku wypadku przy pracy - wybuchu instalacji grzewczej w supermarkecie)

wygrane sprawy o rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka

Wróć na górę