Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Bydgoszcz wyniki wyszukiwania: znaleziono 141 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Prawna Radca Prawny Magdalena Bełza-Rojkowska

Bydgoszcz

Nakło nad Notecią

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentacja spółek w postępowaniach przed sądami gospodarczymi (w tym sądami rejestrowymi oraz ds. upadłości) w zakresie prawa korporacyjnego.

Rozwiązywanie sporów pomiędzy współwłaścicielami.

Pomoc w sprawach o nieważność testamentu.

Opracowanie oraz opiniowanie umów, porozumień, regulaminów.

Wszczynanie i prowadzenie sądowego postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego.

Świadczymy usługi na rzecz wspólników spółek prawa handlowego, w szczególności poprzez przygotowywanie projektów umów i porozumień regulujących wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami.

Sprawy o ochronę własności i posiadania, w sprawach dotyczących najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, w sprawach z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Specjalizuje się w sprawach dotyczących naruszeń praw ochronnych.

Reprezentacja w procesie przygotowawczym.

Udzielanie informacji prawnej, opinii, porad i konsultacji prawnych.

Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Piątek

Śniadeckich 21/5, 85-011 Bydgoszcz

Jarzębinowa 5/19, 85-627 Bydgoszcz

rozwód z orzekaniem o winie

przygotowanie pozwów z tytułu niezapłaconych faktur

Sprawa o alimenty

opiniowanie umowy zbycia wierzytelności

skarga pauliańska

sprawa frankowa

przeprowadzenie postępowania spadkowego

proporcjonalny zwrot kosztów kredytu konsumenckiego przy wcześniejszej spłacie

podział nieruchomości

windykacja należności

Dawid Rzeski Kancelaria Radcy Prawnego

Długa 34, 85-034 Bydgoszcz

Odpowiada w ciągu 3 godzin

Sprawy o ustalanie zakresu wykonywania władzy rodzicielskiej (pozbawienie / ograniczenie władzy rodzicielskiej).

Sprawy o zniesienie współwłasności masy spadkowej i dział spadku.

Sprawy o zasądzenie spadkobiercy zachowku.

Sprawy dotyczące rozwodów (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie, z ustalaniem alimentów, zakresem władzy rodzicielskiej, podziałem majątku wspólnego małżonków, rozstrzygnięciem o wspólnym zamieszkaniu).

Sprawy dotyczące eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania w przypadkach rażącego nagannego postępowania.

Wygrana sprawa w zakresie powództwa o zapłatę i zwrot pożyczki; powództwo uznane za bezzasadne, w toku sprawy powód ograniczył powództwo. Sąd oddalił w całości pozew.

Sprawy dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, małżonka, a także alimentów na rzecz członków rodziny (dzieci, małżonkowie).

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku.

Sprawy o alimenty z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie.

Sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego (wydziedzieczenie).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Sławomir Szymański

Nowy Rynek 5, 85 - 131 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Przygotowywanie dokumentów w zakresie RODO

Sprawy o przestępstwa i wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Tworzenie umów w obrocie gospodarczym.

Sprawy o rozwód z orzekaniem i bez orzekania o winie. Alimenty i kontakty z dziećmi.

Sprawy o błędy medyczne oraz naruszenie praw pacjenta.

Prowadzenie spraw oraz działalność naukowa na uczelni z dziedziny ochrona własności intelektualnej

Sprawy o przestępstwa i wykroczenia na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Sprawy przeciwko dłużnikom, ubezpieczycielom, niesolidnym kontrahentom, firmom windykacyjnym.

Sprawy gospodarcze między firmami.

Prowadzenie spraw spadkowych tj. o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Grzechowiak

Jagiellońska 22/6a, 85-097 Bydgoszcz

Jesteśmy Kancelarią świadczącą pomoc prawną z zakresu kompleksowej obsługi stosunków z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych z tej dziedziny zarówno po stronie pracownika jak i pracodawcy.

Kancelaria ma również duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa spadkowego, stwierdzenia nabycia spadku, działy spadku, testamenty, zachowki i inne.

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego, w tym zagadnień korporacyjnych, obsługi prawnej oraz rejestracji spółek.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojmowanym obszarze prawa karnego. Prowadzimy sprawy karne związane zarówno z obroną interesów oskarżonego, jak i pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego.

Kancelaria specjalizuje się i wspiera swoich Klientów przede wszystkim we wszystkich sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

zabezpieczenia interesów kontrahentów w transakcjach handlowych; prowadzenie sporów sądowych związanych z dochodzeniem należności; prowadzenie sporów sądowych dotyczących niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy; prowadzenie sporów sądowych związanych z odzyskiwaniem nieruchomości wywłaszczonych w okresie PRL.

Kancelaria Radcy Prawnego Dr Karol Smoter

Teodora Duracza 16A, 85-791 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Reprezentowanie interesów Klienta w sporach o zachowek - zarówno będącego osobą zobowiązaną do zapłaty zachowku, jak i osoby uprawnioną; stwierdzenie nabycia spadku, a następnie prowadzenie postępowań o dział spadku.

Reprezentowanie Klienta - dużego i wiodącego przedsiębiorcy w branży spożywczej - w sporze z jego kontrahentem, reprezentowanym przez największą kancelarię prawną w Polsce. Sprawa dotyczyła zasadności naliczania tzw. opłat półkowych (kwestia dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji). W wyniku zaangażowania w sprawę spór zakończony został szybko jeszcze na etapie przedsądowym zawarciem bardzo korzystnej dla Klienta ugody, w wyniku której uzyskał zwrot większości uiszczonych opłat w znacznej kwocie.

Wygrana w całości sprawa o wykroczenie. Dołączenie do sprawy na etapie postępowania apelacyjnego, gdy Klient uzyskał niekorzystny dla niego wyrok skazujący wraz z obowiązkiem pokrycia kosztów postępowania. Na skutek sporządzonej apelacji wyrokiem sądu odwoławczego Klient uniknął kary.

Wygrana w całości sprawa o zapłatę kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłat za korzystanie z sieci Internet w telefonie komórkowym. W prowadzonej sprawie przeciwnik - jeden z operatorów sieci komórkowej - wystąpił o zapłatę m.in. kary umownej, opłat z tytułu roamingu krajowego i międzynarodowego oraz opłaty za użytkowanie internetu w telefonie. Mimo przedstawionych przez operatora faktur, z których wynikała konkretna kwota do zapłaty, jego powództwo w tym zakresie zostało oddalone.

Wygrana w całości sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń. Reprezentowanie Klienta występującego o zapłatę odszkodowania na zasadach ogólnych (wina) z tytułu uszkodzenia jego pojazdu na skutek zaniedbań zarządcy drogi. Szybkie uzyskanie pełnego odszkodowania na drodze sądowej.

Wygrana w całości w dwóch instancjach sprawa przeciwko zakładowi ubezpieczeń, który wystąpił do mojego Klienta o zapłatę wypłaconego odszkodowania. Sprawa dotyczyła tzw. regresu nietypowego (kwestia zbiegnięcia Klienta z miejsca zdarzenia komunikacyjnego). Powództwo zakładu ubezpieczeń zostało oddalone w całości.

Kancelaria adwokacka

Gdańska 7 lok.3, 85-009 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

rozwód i sprawy rodzinne - alimenty, kontakty, podział majątku

sprawa o nadgodziny dla przedstawiciela handlowego

postępowania spadkowe

sprawa o zapłatę za roboty budowlane

sprawa o zapłatę odszkodowania od Ubezpieczyciela

Kancelaria Adwokacka

Długa 63/16, 85-034 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

postępowania spadkowe

odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę

uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku, postępowania w przedmiocie odrzucenia spadku w imieniu małoletnich

sprawy o zapłatę, o zaległe czynsze, o zachowek

sporządzanie umowy spółki z o.o., rejestracja spółki z.o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym

sprawy rozwodowe (z orzeczeniem o winie i z zaniechaniem orzekania o winie)

sprawy rodzinne,w tym. sprawy o alimenty, kontakty z małoletnim, powierzenie, ograniczenie i odebranie władzy rodzicielskiej

sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych

reprezentacja w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego, w postępowaniu o wykroczenia, w sprawach o orzeczenie przerwy w karze pozbawienia wolności, o wydanie wyroku łącznego

sprawy o orzeczenie ubezwłasnowolnienia

M&M Kancelaria Radcy Prawnego Michał Maroszek

Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Założenie spółki

Sprawa o zapłatę wraz z postępowaniem egzekucyjnym

Sprawa o przywrócenie do pracy

Sprawa rozwodowa wraz z wszelkimi roszczeniami akcesoryjnymi

Sprawy o zapłatę, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze, pracownicze, bieżąc doradztwo biznesowe, zakładanie spółek

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Hinc

Pod Blankami 4/5, 85-034 Bydgoszcz

Odpowiada w ciągu 12 godzin

wygrana sprawa o zapłatę wynagrodzenia z tytułu wykonanych robót budowlanych

wygrana sprawa o zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody na osobie (uszkodzenie ciała w wyniku wypadku przy pracy - wybuchu instalacji grzewczej w supermarkecie)

wygrane sprawy o rozwód orzeczony z wyłącznej winy małżonka

Wróć na górę