Wyszukani prawnicy na mapie:

Zwiń filtry

Filtruj wg nastepujących kryteriów

Sprawy prywatne

Sprawy firmowe

Prawnik Bełchatów wyniki wyszukiwania: znaleziono 18 ofert

Filtruj wg kryteriów

Kancelaria Adwokacka adw. Mikołaj Janik

Mielczarskiego 11, 97-400 Bełchatów

Odpowiada w ciągu 9 godzin

Pomoc prawna w sprawach dotyczących prawa spadkowego (np. zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku)

Reprezentowanie klientów w sprawach rozwodowych, a także w sprawach związanych z opieką nad dziećmi i świadczeniami alimentacyjnymi

Kancelaria reprezentuje zarówno klientów mających status podejrzanego/oskarżonego, jak również występujących w charakterze pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, subsydiarnych i powodów cywilnym występujących z powództwem adhezyjnym w procesie karnym.

Bogacka Maria, adwokat - Kancelaria adwokacka

Mielczarskiego 1g, 97-400 Bełchatów

Kancelaria Radcy Prawnego Lena Wojciechowska-Kaczmarek

Plac Wolności 14, 97-400 Bełchatów

  • Przykłady przeprowadzonych spraw

Sprawy sądowe o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Sprawy o zapłatę zachowku Sprawy o uznanie niegodnym dziedziczenia

Skarga na czynności komornika Przygotowywanie wniosków do Sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, bieżące doradztwo związane z umarzaniem długów i upadłością konsumencką. Reprezentowanie upadłych w postępowaniu upadłościowym. Przygotowywanie wniosków do Sądu o zmianę sposobu spłat zadłużenia. Sporządzanie umów zbycia, sprzedaży wierzytelności i innych porozumień w zakresie wierzytelności. Porady prawne i opinie w zakresie zbywania wierzytelności przez wierzyciela klienta w drodze przelewu: cesji, przetargu, negocjacji, aukcji internetowej.

Odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie na rzecz osób najbliższych z tytułu śmierci członka rodziny. Postępowanie o odszkodowania majątkowe z tytułu szkód związanych ze zjawiskami atmosferycznymi (powodzie, gradobicia, susze).

Pomoc w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko mieniu, zdrowiu i życiu. Pomoc w sprawach związanych z przestępstwami dotyczącymi posiadaniem lub obrotem narkotykami. Pomoc w sprawach związanych z prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu/środków .

Bieżąca obsługa prawna spółek, zakładanie oraz likwidacja spółek prawa handlowego.

Postępowania administracyjne (wszelkie rodzaje spraw w urzędach np. ZUS, US, itp.) Sprawy przed WSA

Doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód, separacje, alimenty oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej. Sprawy o rozwód po stronie powoda i pozwanego z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie. Rozwód z orzeczeniem o winie oraz uzyskaniem alimentów na żonę i małoletnie dzieci wraz z zabezpieczenia kosztów utrzymania rodziny na czas toczącego się postępowania). Sprawy o przysposobienie dziecka Sprawy o zmianę miejsca zamieszkania dziecka

Sprawy o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę Sprawy sądowe o sprostowanie świadectwa pracy

Opiniowanie umów, sporządzanie opinii prawnych, dochodzenie należności pieniężnych w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym.

Sprawy o ochronę autorskich praw majątkowych. Analiza szeregu umów licencyjnych oraz o przeniesienie praw autorskich do utworów literackich, muzycznych, plastycznych i fotograficznych. Negocjacje w sprawach o ochronę znaków towarowych.

TEMIDA Biuro Obsługi Administracyjnej

L. i M. Kaczyńskich 15, 97-400 Bełchatów

Odpowiada w ciągu 12 godzin

sprawa w przedmiocie ustanowienia opiekunami prawnymi rodziców ubezwłasnowolnionego całkowicie - zakończona sukcesem

uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - zakończona sukcesem

odwołanie od decyzji w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnej - zakończona uchyleniem decyzji i umorzeniem postępowania w sprawie

odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia opłaty planistycznej - zakończona sukcesem

zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o zgodności zamierzenia budowlanego z planem miejscowym - zakończona finalnie wydaniem zaświadczenia przez organ

wygrana sprawa o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, po złożonym odwołaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

odwołanie od decyzji Starosty Bełchatowskiego w sprawie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na budowę - zakończona uchyleniem decyzji i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania

Kancelaria Adwokacka Adwokat Karolina Pawlikowska

Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów

Odpowiada w ciągu 24 godzin

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawnicze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie usług, w tym w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach w szczególności w sprawach: rozwód; separację; sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej; alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie i zniesienie obowiązku alimentacyjnego); uregulowanie i zmiany kontaktów z dzieckiem; wydanie zarządzeń opiekuńczych (np. o wyrażenie zgody na wydanie paszportu dla dziecka, zmiana nazwiska dziecka, zarząd majątkiem dziecka); ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa; unieważnienie małżeństwa; przysposobienie; sprawy opiekuńcze (np. rodzina zastępcza, opieka dla małoletniego); sprawy o ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe; zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami; postępowanie w sprawie nieletnich.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawnicze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie usług. Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi z zakresu prawa karnego, karno-skarbowego i w sprawach o wykroczenia obrona osób podejrzanych, obwinionych, oskarżonych, skazanych poprzez: reprezentowanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją, obrona oskarżonego przed sądem we wszystkich instancjach, reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją, reprezentowanie pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego przed Sądem we wszystkich instancjach, obrona obwinionego w sprawach o wykroczenia, reprezentowanie oskarżyciela prywatnego lub oskarżonego w sprawach z oskarżenia prywatnego, obrona skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawnicze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie usług, w tym w zakresie prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, spadkowego) reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi i organami administracji we wszystkich instancjach jako pełnomocnik w szczególności w sprawach: sporządzenia projektów umów; przygotowywanie opinii prawnych; sporządzanie pism przedsądowych; prowadzenie negocjacji oraz rokowań; sporządzanie pozwów, apelacji, zażalenie, wnoszenie spraw cywilnych do sądów i ich kompleksowa obsługa; windykacja wierzytelności (w zakres tej usługi wchodzą również takie czynności, jak sporządzanie skarg na czynności komornika, pozwów o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności, pozwów w sprawach zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, wnioski o wyjawienie majątku dłużnika); reprezentowanie strony przed Sądami; ustalanie i sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości; prowadzenie postępowań wieczysto-księgowych; np. sprawy o zapłatę, o wypłatę odszkodowania i zadośćuczynienia ( za wypadki, za błędy lekarskie); sprawy związane z umowami o roboty budowlane, umowami zlecenia, umowami o dzieło, umowami ubezpieczenia, umowami użyczenia i innymi umowami; ustanowienie służebności gruntowych; ustanowienie drogi koniecznej; o rozgraniczenie gruntów; o zasiedzenie nieruchomości; o zarząd nad rzeczą wspólną; o ustanowienie zarządcy nieruchomości; o zniesienie współwłasności nieruchomości majątku spadkowego majątku wspólnego małżonków; o ochronę własności; o ochronę posiadania; o wynagrodzenie za korzystanie z cudzej rzeczy; o zwrot i rozliczenie nakładów na nieruchomość; o opróżnienie lokalu użytkowego, mieszkalnego (eksmisja);

Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawnicze dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Oferujemy pomoc prawną w pełnym zakresie usług, w tym- Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, testament, zachowek, dział spadku, długi spadkowe.

reprezentowanie przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; pomoc prawna w zakresie mobbingu i zwolnień grupowych; sporządzanie projektów umów o pracę

KANCELARIA ADWOKACKA adw. Grażyna Terlecka

Pabianicka 4, 97-400 Bełchatów

Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika Makowska

Piłsudskiego 10, 97-400 Bełchatów

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Kisielewicz

1 Maja 59, 97-400 Bełchatów

Młodawski Robert. Kancelaria adwokacka

Pabianicka 8, 97-400 Bełchatów

Pabianicka 4, Bełchatów

Wróć na górę