NZOZ jako podatnik CIT

Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej (" NZOZ ") utworzony przez osobę prawną, posiadający zdolność prawną, odrębną strukturę organizacyjną, odrębny przedmiot działania oraz majątek  jest  jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej  podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych  zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (" UPDOP "). Tak głosi interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 31 października 2013 r. (Dz.U. Ministra Finansów z dnia 05 listopada 2013 r. poz. 38).

Będąc podatnikiem CIT, taki  NZOZ mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDOP  (zwolnienie dochodu ze względu na jego przeznaczenie na cele statutowe ochrony zdrowia, w części przeznaczonej na te cele).

Powyższe ma przede wszystkim znaczenie dla tych wszystkich NZOZów, które utworzone zostały przez spółki z o.o. Na mocy art. 17 ust. 1c pkt 1 UPDOP zwolnienia dochodu ze względu na jego przeznaczenie na cele ochrony zdrowia nie stosuje się bowiem w spółkach. W sytuacji zatem, gdy spółka z o.o. utworzyła NZOZ, możliwe jest wykazanie, że tenże  NZOZ był odrębnym od spółki z o.o. podatnikiem CIT , a w konsekwencji uzyskany przez niego dochód podlegał zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDOP.

Wkrótce wygaśnie prawo do złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty za 2011 r., który jest ostatnim rokiem funkcjonowania NZOZów. Wejście w życie ustawy o działalności leczniczej skutkowało tym, że z dniem 01 lipca 2011 r. NZOZy stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych (aktualnie: zakładami leczniczymi).

Powyższa zmiana była zmianą jakościową. NZOZy, które dotychczas mogły być podatnikami CIT (odrębnymi od podmiotów, które je utworzyły), utraciły tę możliwość.