Jak długo może potrwać podział spółki ?

Trudne jest precyzyjne określenie ile czasu zajmie przeprowadzenie procedury podziału spółki. Należy się liczyć z tym, że cały proces może trwać kilka miesięcy.

 Wiele zależy od terminów wynikających wprost z przepisów, lecz także od sprawności zarządu spółki i czasu rozpatrywania odpowiednich wniosków przez sądy rejestrowe.

Pierwszym etapem procedury podziału jest sporządzenie planu podziału. Plan podziału sporządza się na podstawie wyceny majątku spółki, którego w praktyce dokonuje wyspecjalizowana firma (tu wiele więc zależy od czasu sporządzenia tej wyceny) . Samo sporządzenie planu podziału, po otrzymaniu niezbędnych danych finansowych dotyczących spółki, może trwać – w zależności od poziomu skomplikowania - około tygodnia.

 Plan podziału musi zostać zgłoszony do sądu rejestrowego i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub na stronie internetowej spółki dzielonej lub przejmującej nie później niż na 6 tygodni przed planowanym podjęciem uchwały o podziale. Łącznie więc z dokonaniem wyceny majątku spółki i złożeniem planu podziału do sądu rejestrowego, pierwszy etap może trwać nawet kilka miesięcy.

 Plan podziału podlega co do zasady badaniu przez biegłego rewidenta, wyznaczanego na wniosek spółki przez sąd. Sąd określa również termin, w którym biegły rewident ma przedstawić wynik badania planu. Termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące.

Łącznie z wydaniem postanowienia o wyznaczeniu biegłego i doręczeniem opinii, można szacować, że etap ten będzie trwał – w zależności od sprawności biegłego rewidenta – między 1,5 – 3 miesiące.

Po wydaniu opinii przez biegłego należy zawiadomić wspólników o planowanym podziale w sposób przewidziany dla zawiadamiania jej wspólników. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiadomienia wysyłane są listami poleconymi, a w spółce akcyjnej publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W przypadku, gdy wszystkie akcje w kapitale zakładowym spółki akcyjnej są akcjami imiennymi, zawiadomienia akcjonariuszy można dokonać w sposób analogiczny jak w spółce z o.o. (czyli za pomocą listów poleconych). W praktyce dopuszczalne jest ponadto zastąpienie zawiadomienia wspólników za pomocą listów poleconych, zawiadomieniem w formie pisemnej, doręczonym osobiście danemu wspólnikowi, za potwierdzeniem odbioru. Przepisy ustanawiają wymóg dwukrotnego zawiadomienia wspólników, między którymi powinno nastąpić co najmniej dwa tygodnie przerwy. Wspólnicy mają 6 tygodni na zaznajomienie się z dokumentami związanymi z podziałem. Dopiero wtedy można podjąć uchwały o podziale spółki.

 Kolejnym etapem jest wpisanie podziału do rejestru KRS. Najkorzystniej – ze względów rachunkowych - jest, aby podział został wpisany do KRS pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Od podjęcia uchwał o podziale do wpisu  podziału do KRS – w zależności od tempa rozpoznawania wniosków przez dany sąd - może upłynąć nawet około 1,5 miesiąca.

 Z powyższych założeń wynika, że cały proces podziału może trwać nawet około 6 - 9 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko okres szacowany i może znacznie odbiegać od realnego czasu przeprowadzania podziału. Istnieje możliwość skorzystania z pewnych uproszczeń procedury podziału i wówczas proces ten może być krótszy o kilka miesięcy.