Czerwcowe zmiany kodeksu postepowania cywilnego

W drodze ustawy z 7.04.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933) znowelizowano wiele przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Zmiany weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017r. Wprowadzone rozwiązania mają mieć zastosowanie w sprawach zainicjowanych po tej dacie.

Przede wszystkim rozszerzono z 10 tysięcy do 20 tysięcy złotych kwotowy próg wartości przedmiotu sporu decydujący o możliwości procedowania przez sądy w trybie postepowania uproszczonego. Przypomnieć należy w dużym skrócie, iż postepowanie uproszczone stosuje się do roszczeń z umów. Pozew (i wskazane w kodeksie postępowania cywilnego pisma procesowe) wymagają użycia specjalnych urzędowych formularzy.

W celu efektywniejszego zabezpieczenia roszczeń zwiększono kompetencje sądu działającego z urzędu w ramach postępowania zabezpieczającego. Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia w postaci zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mają być wpisywane do ksiąg wieczystych z urzędu.

Wydłużono również terminy upadku zabezpieczenia.

Zmianie uległy także rozwiązania dotyczące tzw. skargi pauliańskiej. Wierzyciele będą mogli żądać od dłużników ujawnienia informacji o czynnościach prawnych dokonanych odpłatnie lub pod tytułem darmym na rzecz osób trzecich w ciągu ostatnich pięciu lat poprzedzających wszczęcie egzekucji, w wyniku których dłużnik stał się niewypłacalny albo stał się niewypłacalny w wyższym stopniu niż dotychczas. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 913 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, je ż eli zaj ę ty w egzekucji maj ą tek dłu ż nika nie rokuje zaspokojenia egzekwowanych nale ż no ś ci lub je ż eli wierzyciel wyka ż e, ż e na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskał w pełni zaspokojenia swej nale ż no ś ci, mo ż e on żą da ć zobowi ą zania dłu ż nika do zło ż enia wykazu maj ą tku z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie si ę znajduj ą , przypadaj ą cych mu wierzytelno ś ci i innych praw maj ą tkowych lub informacji o odpłatnych i nieodpłatnych czynno ś ciach prawnych, których przedmiotem jest rzecz lub prawo o warto ś ci przekraczaj ą cej w dniu dokonania tych czynno ś ci wysoko ść minimalnego wynagrodzenia za prac ę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa ź dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac ę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), dokonanych na rzecz osób trzecich, w pi ę cioletnim okresie poprzedzaj ą cym wszcz ę cie egzekucji, w wyniku których stał si ę niewypłacalny albo stał si ę niewypłacalny w wy ż szym stopniu ni ż był przed dokonaniem czynno ś ci […]”