Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość według nowej ustawy o prawach konsumenta

W dniu 25 grudnia 2014 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy o prawach konsumenta. Ustawa wprowadza szereg zmian i nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony praw konsumentów przy umowach zawieranych na odległość.

Jedną z głównych zmian, jakie niesie za sobą ustawa o prawach konsumenta, oprócz nowych obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorcę zawierającego umowę z konsumentem, jest regulacja dotycząca możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

art. 27 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

W odróżnienia od dotychczas obowiązujących przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (ustawa przestała obowiązywać z dniem 25 grudnia 2014 r.), termin ten wynosił 10 dni.

Skorzystanie z przysługującego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość niesie za sobą ten skutek, że umowę uważa się za niezawartą. Zwrócić uwagę należy na to, że wszelkie mniej korzystne dla konsumenta postanowienia umowne, czy też postanowienia formułowane w regulaminach przedsiębiorcy są nieważne. 

Dla zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarcza wysłanie przedsiębiorcy w tymże terminie listu poleconego, bądź też wiadomości e-mail.

A co w przypadku, gdy oświadczenie konsumenta dotrze do przedsiębiorcy po upływie 14 dniowego terminu?

Tutaj ustawa stoi oczywiście po stronie konsumenta, który odstępuje od umowy zawartej na odległość. Dla skuteczności odstąpienia od umowy nie ma znaczenia to, kiedy oświadczenie konsumenta dotrze do przedsiębiorcy. Ważne natomiast, aby jego oświadczenie zostało wysłane przed upływem 14 dnia.

Kiedy rozpoczyna się bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy?

  • dla umów na podstawie których dochodzi do wydania rzeczy i objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta (a więc umowa sprzedaży), termin ten liczy się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią - inną niż przewoźnik,

  • w przypadku kiedy przedmiotem zawartej umowy jest wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, 14 dniowy termin liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

  • natomiast jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony, 14 dniowy termin liczy się od objęcia w posiadanie pierwszej z tych rzeczy,

  • dla pozostałych umów termin ten liczony jest od dnia zawarcia umowy.

Bardzo istotną zmianą jaka wynika z treści nowej ustawy o prawach konsumenta jest to, że w przypadku kiedy przedsiębiorca wbrew nałożonym na niego obowiązkom informacyjnym, nie poinformuje konsumenta przed zawarciem umowy o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość, to czas na odstąpienie od umowy dla konsumenta wydłuża się z 14 dni do 12 miesięcy. Termin ten liczy się od upływu 14 dnia na odstąpienie od umowy, gdyby przedsiębiorca w sposób prawidłowy poinformował klienta o jego prawach. Również w tym przypadku konsument nie ma obowiązku wskazywania przyczyn odstąpienia od umowy.

Dodatkowy 12 miesięczny termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość ulega skróceniu w przypadku, gdy przedsiębiorca "zorientuje się", że nie wykonał ciążącego na nim obowiązku poinformowania konsumenta o jego prawie do odstąpienia od umowy i skutecznie poinformuje konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy jeszcze przed upływem 12 miesięcznego terminu. W tym przypadku termin na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia od umowy.