Renta z tytułu błędu medycznego

Znaczna część społeczeństwa pod pojęciem renty rozumie świadczenie wypłacane przez ZUS lub KRUS w związku z całkowitą, bądź częściową niezdolnością do pracy. Będąc pacjentami nie wszyscy wiemy, że z tytułu błędu lekarskiego może nam przysługiwać nie tylko renta z powyżej wymienionych instytucji, ale także renta wypłacana na podstawie art. 444 § 2 k.c. przez szpital (klinikę).

Żądanie renty na tej podstawie znajduje uzasadnienie w następujących przypadkach:

  1. w związku z całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy zarobkowej,

  2. w przypadku zwiększenia się potrzeb,

  3. w razie zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

O wysokości renty z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej decydują rzeczywiste dochody, jakie osoba poszkodowana mogłaby uzyskiwać, gdyby szkody nie wyrządzono. W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej o wysokości renty decydują straty powstałe w związku z niemożnością prowadzenia tej działalności w wyniku doznanej szkody. Osoba prowadząca gospodarstwo rolne może żądać renty w wysokości, w jakiej zmniejszyły się dochody gospodarstwa z tytułu szkody. Osoba bezrobotna może dochodzić renty, której wysokość jest ustalana z uwzględnieniem faktycznych perspektyw podjęcia pracy i aktualnej sytuacji rynkowej. Brak jest przeszkód dochodzenia renty przez osobę niepracującą zarobkowo, lecz wykonującą prace w gospodarstwie domowym (np. wychowującą dzieci). Należy mieć także na względzie Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2015 roku, wydany w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt II PK 116/14, zgodnie z któym szkoda powinna być oceniania nie abstrakcyjnie (jako procent niezdolności do pracy), ale konkretnie poprzez określenie gospodarczych następstw danego wypadku.

Ponadto, z ważnych powodów, zwłaszcza w przypadku chęci podjęcia przygotowań do wykonywania nowego zawodu (np. zapisania się na płatne szkolenia) przysługuje poszkodowanemu żądanie przyznania zamiast renty lub jej części jednorazowego odszkdowania.

Zatem, należy pamiętać, ze pobieranie renty z ZUS lub KRUS w związku z utratą zdolności do pracy nie wyłącza pacjentowi dochodzenia renty także od szpitala na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Autor: Anna Szysiak-Juszczyńska