Przedterminowa spłata kredytu

Chciałabym nieco przybliżyć temat przedterminowej spłaty kredytu i możliwości żądania przez konsumenta obniżki całkowitego kosztu kredytu obejmującego wszystkie koszty w tym prowizji, ponieważ docierają do mnie sygnały, że niektóre podmioty rynku finansowego nie postępują w pełni zgodnie z wnioskami płynącymi z wyroku Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-383/18 z dnia 11.09.2019 r. oraz ustawy o kredycie konsumenckim.

Nie jest słuszne twierdzenie, że zwrot należy się tylko w stosunku do umów spłaconych po wspomnianym wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Kredytobiorca może domagać się właściwego rozliczenia, nawet jeśli spłacił kredyt jeszcze zanim Trybunał Sprawiedliwości zajął stanowisko w wyroku z dnia 11.09.2019 r. Wspomniany wyrok stanowi wykładnię prawa, ale go nie kreuje. Ważne – należy pamiętać, że roszczenie o zwrot prowizji jest roszczeniem majątkowym i ulega przedawnieniu – nie należy więc zbyt długo zwlekać z podjęciem stosownych działań.

Nie jest też tak, że wspomniany wyrok wiąże tylko podmioty biorące udział w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości.

W argumentacji podmiotów finansowych pojawia się także argument, że czynności takie jak np. ocena zdolności kredytowej, pozyskanie klienta czy spisanie wniosku nie są powiązane z okresem kredytowania, ponieważ są to czynności podejmowane przed zawarciem umowy. Takie stanowisko jest błędne chociażby dlatego, że ustawa nie definiuje kosztów zależnych i niezależnych od czasu trwania umowy.

W jakiej wysokości można oczekiwać zwrotu kosztów?

Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim w pojęciu „całkowity koszt kredytu” mieszczą się wszelkie koszty które konsument jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt, w szczególności:

a) odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże jeżeli są znane kredytodawcy oraz

b) koszty usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do uzyskania kredytu lub do uzyskania go na oferowanych warunkach.

Jak widać katalog kosztów wchodzących w pojęcie „całkowitego kosztu kredytu” jest otwarty.

Oczywiście wiele podmiotów rynku finansowego rozlicza się z klientami prawidłowo i bez zbędnej zwłoki, jednakże część z nich odmawia lub nadmiernie przedłuża proces rozliczenia. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim kredytodawca zobowiązany jest do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Jeśli u Ciebie pojawi się problem z prawidłowym rozliczeniem – daj znać, chętnie pomogę.

Paulina Dębowska

radca prawny

tel. 600 813 715

e-mail: kancelaria@radcadebowska.pl