Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej, właściwość sądu, ustalenie nierównych udziałów; pasywa, długi.

Podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej

Sprawy dotyczące  małżeńskich ustrojów majątkowych , uregulowane zostały w art. 31 –54 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 

Właściwość sądu przy podziale majątku

Zgodnie z treścią art. 566 k.pc. w sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia majątku , a jeżeli wspólność ustała przez śmierć jednego z małżonków właściwy jest sąd spadku .

Jeżeli majątek wspólny małżonków znajduje się w okręgu kilku sądów rejonowych, wówczas wnioskodawcy służy  wybór właściwego sądu rejonowego (art. 43 § 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) .

 

Ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym:

W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym. Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się  odpowiednio przepisy o dziale spadku .

 

Pasywa, długi, kredyty a podział majątku:

Zasadą jest, iż po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami nie bierze się pod uwagę  pasywów i niespłacone jeszcze długi , które obciążają majątek wspólny. Inną kwestią jest jednak ustalenie wartości przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego i podlegających podziałowi.

Brak jest przeszkód, aby przy szacowaniu składników majątku wspólnego w postępowaniu działowym uwzględnić zakres przeznaczenia środków finansowych pochodzących z kredytu zaciągniętego tylko przez jednego z małżonków oraz uwzględnić wynikający z tego wpływ na wartość określonych składników i dokonać odpowiedniego rozliczenia w postępowaniu działowym (wyr. SN z 16.1.2013 r.,  IV CSK 203/13 )