Jak bronić się przed roszczeniami funduszu sekurytyzacyjnego.

              Zgodnie z art. 92 a ust.1 pkt 1 Prawa bankowego bank może zawrzeć z towarzystwem funduszy inwestycyjnych tworzącym fundusz sekurytyzacyjny albo z funduszem sekurytyzacyjnym umowę przelewu wierzytelności. Umowa przelewu wierzytelności została okreslona w art. 509 i n. Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. W związku z tym bank może dokonać przelewu niespłaconego kredytu na rzecz innego podmiotu jakim jest fundusz sekurytyzacyjny.
W tym momencie spłata kredytu powinna nastąpić już nie na rzecz banku ale właśnie funduszu. Także taki fundusz może pozwać dłużnika do sądu. Jednakże  dłużnikowi przysługuje   prawo do obrony. Bardzo często roszczenia funduszu nabyte od banku ulegają przedawnieniu. Przedawnienie sąd uwzględni tylko na zarzut pozwanego. Dltego ważne jest aby w sytuacji otrzymania pozwu wnieść odpowiedź na pozew lub pójść na rozprawę aby taki zarzut podnieść.