Poradnik prawny

Brak wykorzystywania dostępnych narzędzi prawnych w umowach o roboty budowlane

Realizując umowę o roboty budowlane podmioty będące np. podwykonawcami bardzo rzadko przywiązują wagę do tego, czy zamawiający wyraził zgodę na ich zaangażowanie. Często również zdarza się, że podwykonawcy wiedzą, że inwestor powinien być poinformowany o ich udziale, ale rezygnują z uzyskania takiej zgody, gdyż jej uzyskanie byłoby niemożliwe i realnie oznaczałoby zrezygnowanie z kontraktu.

Konsekwencje takich zaniedbań mogą być dotkliwe i z...

więcej

Odpowiednie udokumentowanie wprowadzanych zmian do umowy o roboty budowlane.

Zmiany w trakcie realizacji umowy

W praktyce, zwłaszcza przy skomplikowanych i wieloetapowych inwestycjach, w trakcie wykonywania robót wprowadzane są zmiany w dokumentacji projektowej . Powoduje to, że zmieniają się zakresy prac poszczególnych wykonawców zaangażowanych w realizację inwestycji, a w efekcie, że pojawiają się roszczenia o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia....

więcej

Dobra umowa o roboty budowlane istotnie zmniejsza ryzyko sporu sądowego

Umowa jako czynnik zmniejszający ryzyko

Najważniejszym dokumentem w toku realizacji inwestycji budowlanej jest umowa o roboty budowlane, która – prawidłowo skonstruowana – jest bazą pozwalającą uniknąć nieporozumień i sporów. Innymi słowy, d obra umowa istotnie zmniejsza ryzyko sporu sądowego.

Z pr...

więcej

Dochodzenia zapłaty wynagrodzenia w branży budowalnej

W branży budowlanej sukces związany z zawarciem i realizacją kontraktu często wiąże się z koniecznością dochodzenia zapłaty wynagrodzenia na drodze sądowej. Niechlubnym przykładem są tutaj firmy zaangażowane w budowę stadionów na Euro 2012 czy infrastruktury drogowej. Wiele z nich albo do dzisiaj nie otrzymało umówionego wynagrodzenia i dochodzi zapłaty w sądzie albo musiało iść na dalekie ustępstwa w celu polubownego wyegzekwowania choćby częś...

więcej
Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem

W praktyce zdarza się niejednokrotnie sprawa, w której rodzice małoletniego dziecka są w konflikcie i osoby te nie zawarły nigdy formalnego związku, a jeden z rodziców nie ma możliwości spotkać się z dzieckiem, ponieważ utrudnia to druga strona.

Jeśli kontakty są przypadkowe i nieadekwatne do potrzeb dziecka, kierując się jego dobrem, można sądownie określić sposób tych kontaktów, aby zagwarantować sobie prawo do ich regularn...

więcej

Popularne artykuły

Ugoda mediacyjna na alimenty w związku z 500 plus

Ugoda zamiast wyroku, Mediator zamiast Sądu. Osoby samotnie wychowujące dzieci , które ubiegają się o świadczenie „500 plus”, wkrótce będą musiały dopełni...

Rozwód z orzekaniem o winie - konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie - konsekwencje Bardzo często klienci pytają mnie czy warto decydować się na  rozwód z orzeczeniem o winie . Ciężko mi odpowiedzi...

Odwołanie darowizny gospodarstwa rolnego.

Jeśli chodzi o kwestię rozporządzania gospodarstwem rolnym za życia rolnika to zasadniczo może one przybrać kilka form. Najprostszą z nich jest oczywiście sprzedaż, gdzie w zamian za przeniesien...

Szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny – na kim spoczywa obowiązek naprawienia szkody?

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzo...

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Od nakazu zapłaty wydanego w upominawczym postępowaniu sądowym przysługuje sprzeciw do sądu w terminie 14 dni od daty jego doręczenia pozwanemu. Pozwany po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty ma ...

Copyright © 2013 - 2018 specprawnik.pl
All Rights Reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.