Umowa Partnerska

DEFINICJE:

 

 

ORGANIZATOR - Spółka Legal Networks Sp. z o.o. , z siedzibą w Poznaniu, 60-408, ul. Nagórskiego 3, tel. 061 847 04 01.

 

SERWIS SPECPRAWNIK – serwis internetowy www.specprawnik.pl będący własnością Organizatora.

 

ACTIVBOX - widget, okno sprzedaży usług prawniczych serwisu Specprawnik, umieszczane na stronach internetowych Partnera.

 

PARTNER - Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego, nie będąca prawnikiem lub firmą prawniczą, współpracująca z Organizatorem w ramach PROGRAMU PARTNERSKIEGO.

 

KLIENT PARTNERA – Klient odwiedzający strony internetowe Partnera.

 

PROGRAM PARTNERSKI – Zasady współpracy Organizatora z Partnerem przy udostępnianiu Klientom Partnera usług okna ActivBox, zawarte w tej umowie.

 

PANEL PARTNERA – Strony internetowe w Serwisie Specprawnik przeznaczone do przekazywania informacji PARTNEROWI, zawierające m.in. dane o prowizji wypracowanej przez PARTNERA, informacje handlowe i reklamowe.

 

FORMULARZ REJESTRACYJNY - Formularz umieszczony na stronach Serwisu Specprawnik, umożliwiający przesłanie do Organizatora danych Partnera

 

 

§ 1.

 

 1. Przystąpienie Partnera do Programu Partnerskiego polega na prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego, w którym Partner akceptuje również warunki tej Umowy Partnerskiej oraz wysłaniu Organizatorowi wymaganych dokumentów firmowych.

 2. Organizator akceptuje niniejszą Umowę Partnerską po otrzymaniu od Partnera wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokumentów w formie elektronicznej:

- kopii KRS (lub odpowiednio umowy spółki lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności),

- zaświadczenia o numerze NIP

- zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON.

 1. Akceptując współpracę z Partnerem Organizator podpisuje umowę i wysyła Partnerowi e-mailem postać kodu wywołującego okno ActivBox na stronach internetowych Partnera. Partnerowi nie wolno zmieniać treści tego kodu.

 2. Organizator może odmówić współpracy z Partnerem bez podania przyczyny.

 

 

§ 2.

 

 1. Sprzedaż usług prawniczych serwisu Specprawnik w ramach Programu Partnerskiego odbywa się za pośrednictwem okna ActivBox umieszczonego na stronach internetowych Partnera.

 2. Po wybraniu usługi z okna ActivBox Klient Partnera jest przenoszony do Serwisu Specprawnik Organizatora i jeśli dokona zakupu usługi, powiększy wypracowaną przez Partnera prowizję.

 3. Naliczanie prowizji dla Partnera następuje tylko wówczas, gdy nastąpiła sprzedaż usługi serwisu Specprawnik Klientowi Partnera, zainicjowana w oknie ActivBox umieszczonym na stronach internetowych Partnera.

 4. O naliczaniu prowizji decydują w pierwszej kolejności odpowiednie zapisy z bazy danych i logów Serwisu Organizatora.

§ 3.

 

Wysokość prowizji dla Partnera wynosi 8 % (słownie : osiem procent ) od ceny brutto każdej usługi zakupionej przez Klienta Partnera  za pośrednictwem okna ActivBox, włączając VAT.

 

§ 4.

 

 1. Organizator zobowiązuje się zapewnić  Partnerowi dostęp do danych kontrolnych będących podstawą do naliczania prowizji  za miniony miesiąc. Do czasu udostępnienia Partnerowi zdalnego dostępu do takich danych na podany adres email Partnera w pierwszych dniach każdego miesiąca wysyłane jest rozliczenie usług sprzedanych klientom Partnera i należnych Partnerowi prowizji, za nie rozliczone miesiące, w celu umożliwienia wystawienia faktury Organizatorowi.

 2. Partner może wystawić fakturę za nie rozliczone miesiące, jeśli suma należności brutto przekracza 50 zł.

 3. Wypłata prowizji następuje na podstawie faktury VAT dostarczonej Organizatorowi listem lub emailem i dokonywana jest przelewem na rachunek bankowy Partnera, wskazany w fakturze.

 

§ 5.

 

 1. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony.

 2. Partner oraz Organizator mają prawo do wypowiedzenia Umowy Partnerskiej w trybie natychmiastowym.

 3. Organizator ma prawo wypowiedzenia Umowy Partnerskiej w szczególności:

  1. w przypadku stwierdzenia działań ze stron internetowych Partnera naruszających bezpieczeństwo Serwisów Organizatora lub dobrego imienia Organizatora,

  2. w przypadku stwierdzenia prowadzenia przez Partnera działalności niezgodnej z prawem lub przekazanymi danymi.

 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy Partnerskiej Partner wystawia Organizatorowi fakturę w ciągu 30 dni na nie rozliczoną kwotę prowizji.

 

 

§ 6 .

 

 1. Warunki tej Umowy mogą ulegać zmianom, lecz w takim przypadku do Partnerów wysyłane jest powiadomienie na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd Powszechny w Poznaniu.